Ar 0 proc. PVM tarifas gali būti taikomas į kitą valstybę narę tiekiamoms prekėms, kurios iki išgabenimo iš Lietuvos yra perdirbamos, aptarnaujamos ar apdirbamos?

Atnaujinimo data: 2014-12-13
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.10] prekėms, tiekiamoms į kitą valstybę narę (49 str.)
Registracijos numeris   KD-3471   Data   2012.06.14

 

Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinami Lietuvos PVM mokėtojų Lietuvoje kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui pagal sudarytą su juo dvišalę, trišalę ar kitokią sutartį patiekti kilnojamieji daiktai, kurie pirkėjo nurodymu perduodami kitai Lietuvos įmonei, su kuria pirkėjas yra sudaręs šių kilnojamųjų daiktų aptarnavimo, apdirbimo ar perdirbimo paslaugų teikimo sutartį, o po šių daiktų aptarnavimo, apdirbimo ar perdirbimo jie išgabenami iš Lietuvos.

Pritaikęs tiekiamiems kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui kilnojamiesiems daiktams 0 proc. PVM tarifą, Lietuvos PVM mokėtojas privalo:

1. išrašytoje kilnojamųjų daiktų tiekimo PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti pirkėjo (kitos ES valstybės narės) PVM mokėtojo kodą bei nuorodą į PVM įstatymo 49 straipsnio 1 dalį (prekės tiekiamos į kitą ES valstybę narę) arba į Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl PVM bendros sistemos 138 straipsnio 1 dalį;

2. turėti patiektų kilnojamųjų daiktų (po jų aptarnavimo, apdirbimo ar perdirbimo) išgabenimo iš Lietuvos įrodymus. Įmonė pati turi nuspręsti, kaip surinkti šiuos įrodymus, pvz., gauti iš kilnojamųjų daiktų aptarnavimo, apdirbimo ar perdirbimo paslaugų teikėjo, iš paties kitos ES valstybės narės pirkėjo ar pan. Rekomenduojame įrodymų pateikimo (gavimo) tvarką ir terminus aptarti sutartyse;

3. turėti įrodymus, kad paslaugų teikėjas aptarnavo, apdirbo, perdirbo būtent jo patiektus kitos ES valstybės PVM mokėtojui kilnojamuosius daiktus, kad visi patiekti kilnojamieji daiktai po jų aptarnavimo, apdirbimo ar perdirbimo jo paties, šių kilnojamųjų daiktų pirkėjo ar bet kurio iš jų užsakymu trečiojo asmens buvo išgabenti iš Lietuvos į kitą valstybę narę. Šiam tikslui PVM mokėtojas turėtų gauti iš paslaugų teikėjo ar paties kilnojamųjų daiktų pirkėjo reikiamus dokumentus, pvz., išeigų normas, kalkuliacijas, kitus apskaičiavimus, kuriuose būtų pateikta informacija, kiek paslaugų teikėjas sunaudojo jam perduotų kilnojamųjų daiktų tiems konkretiems kilnojamiesiems daiktams, kurie visi buvo išgabenti iš Lietuvos, pagaminti (perdirbti) (pvz., audinių tiekėjas turi turėti apskaičiavimus, kad visi audiniai, kurių tiekimui buvo taikytas 0 proc. PVM tarifas, siuvimo paslaugų gavėjo buvo sunaudoti tiems siuvimo gaminiams pasiūti, kurie po jų pasiuvimo jo paties, šių kilnojamųjų daiktų pirkėjo ar bet kurio iš jų užsakymu trečiojo asmens buvo išgabenti iš Lietuvos į kitą valstybę narę, ir pan.);

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 49 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-05-20 įsakymas Nr. VA-99, „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO UŽ ĮVEŽAMUS IŠ UŽSIENIO AR LIETUVOJE ĮSIGYJAMUS KILNOJAMUOSIUS DAIKTUS IR JŲ APTARNAVIMO, APDIRBIMO BEI PERDIRBIMO PASLAUGAS REKOMENDACIJŲ" II d. 4 p. (2012-06-07 įsakymo Nr. VA-57 redakcija).