« Grįžti

Pinigų priėmimo kvitų ir pinigų išmokėjimo kvitų išrašymas ir apskaita (neteko galios nuo 2019-05-01)

Atnaujinimo data: 2019-05-14
Registracijos numeris   KD-2767

Nuo 2019-05-14

Dabartinis teisinis pagrindas naujam teisės aktui dėl pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitų naudojimo yra VMI prie FM viršininko  2019-05-14 įsakymas Nr. VA-39 Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo" (toliau – taisyklės).

Kvitų išrašymo momentas

 Kvitai išrašomi ūkinės operacijos metu arba tuoj pat jai pasibaigus.

Kvitai pildomi dviem egzemplioriais taip, kad abiejų egzempliorių duomenys būtų vienodi ir aiškiai įskaitomi. Vienas kvito egzempliorius lieka atskaitingam darbuotojui, išrašiusiam kvitą, o kitas atiduodamas klientui (pinigų mokėtojui ar prekę pristačiusiam asmeniui).

Kokie rekvizitai turi būti nurodyti kvite?

Kvite  „pavyzdžiai įsakymu Nr. VA-39 patvirtintų taisyklių 1, 2 priedai) turi būti nurodyta:

1. dokumento pavadinimas;

2. ūkio subjekto, išrašiusio kvitą, pavadinimas;

3. ūkio subjekto, išrašiusio kvitą, kodas;

4. kvito data;

5. parduodamų ar perkamų prekių (paslaugų) pavadinimai, kiekiai, matavimo vienetai, vieneto kaina. Šie duomenys nenurodomi, kai prekių (paslaugų) pardavėjas pardavimo operaciją įformina sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, draudimo liudijimu (polisu) arba kitu teisės aktuose nurodytu apskaitos dokumentu, kuriame yra šie duomenys. Tokiu atveju kvito eilutėje „Sumokėti už" („Išmokėti už") rašomas žodis „Apmokėta", nurodomas pardavimo dokumento pavadinimas, serija ir numeris;

6. sumokėta (išmokėta) suma eurais žodžiu bei centai skaičiais ir visa suma skaičiais.

7. kvitą išrašiusio prekių (paslaugų) pardavėjo (supirkėjo) pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė;

8. pirkėjo parašas, vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (šie duomenys nurodomi pirkėjo pageidavimu);

9. prekes pristačiusio asmens parašas, vardas ir pavardė, o šio asmens pageidavimu – jo asmens kodas, gyvenamoji vieta.

Visuose kvituose turi būti nurodyti jų serija ir eilės numeris. Kvito serija ir numeris turi būti formuojami taip:

1. numeris sudaromas didėjančia seka;

2. numeris turi būti paremtas viena ar daugiau serijų, kuri (kurios) ūkio subjektų pasirinkimu gali būti sudaroma(-os) iš raidinių simbolių arba skaitmenų;

3. ūkio subjektai privalo užtikrinti kvito numerio, paremto serija (serijomis), unikalumą, t. y. skirtinguose kvituose negali būti nurodomas tas pats numeris (paremtas ta pačia serija).

Ar įmonėje privalo būti paskirtas asmuo, atsakingas už kvitų naudojimą, saugojimą, apskaitą?

Vadovo įsakymu turi būti paskirtas už kvitų naudojimą, saugojimą, apskaitą ir išdavimą atsakingas asmuo.

Jeigu individualioje įmonėje atsakingas asmuo nepaskirtas, juo laikomas įmonės vadovas.

Ar ūkio subjektai turi pildyti pinigų priėmimo ir (arba) išmokėjimo kvitų blankų apskaitos knygą?

Taip, ūkio subjektai, naudojantys kvitus kiekinei naudojamų kvitų blankų apskaitai tvarkyti, turi pildyti Pinigų priėmimo ir/arba išmokėjimo kvitų blankų apskaitos knygą  (3 priedas).

Ar galima vieno atskaitingo asmens grąžintus nepanaudotus kvitus išduoti kitam atskaitingam asmeniui?

Taip, grąžintus  nepanaudotus kvitų blankus galima išduoti kitam  atskaitingam asmeniui.

Atskaitingam asmeniui grąžinant nepanaudotus kvitų blankus, į kvitų blankų apskaitos knygą įrašoma: grąžinimo data, kvitų blankus grąžinusio asmens vardas ir pavardė (skiltyje „Iš ko gauta"), gautų kvitų blankų serijos ir numeriai, atitinkamose skiltyse pasirašo atsakingas asmuo ir kvitų blankus grąžinantis asmuo.

Ar galima vienoje kvitų apskaitos knygoje registruoti ir pinigų priėmimo, ir pinigų išmokėjimo kvitus?

Jei ūkio subjektas naudoja ir pinigų priėmimo, ir pinigų išmokėjimo kvitus, jie turi būti registruojami dviejose skirtingose kvitų blankų apskaitos knygose arba skirtingose vienos kvitų blankų apskaitos knygos dalyse, kiekvienoje iš jų nurodant blankų rūšį.

Kur įnešami gauti pinigai pagal išrašytus kvitus?

Atskaitingas asmuo pagal išrašytus kvitus gautus pinigus įneša į ūkio subjekto kasą arba sąskaitą banke. Išrašyti kvitai atiduodami į kasą arba atsakingam asmeniui.

Ar privalo atskaitingas asmuo kvitus, patvirtinančius jog pinigai sumokėti, surašyti į avanso ataskaitą?

Prekėms supirkti skirtus grynuosius pinigus atskaitingas asmuo iš ūkio subjekto kasos gauna pagal kasos išlaidų orderį. Pinigų sumokėjimą patvirtinančius išrašytus kvitus minėtas asmuo surašo į avanso ataskaitą (joje nurodo kvitų serijas, numerius, datas ir išmokėtas sumas) ir pateikia ūkio subjekto buhalterijai. Neišmokėtų pinigų grąžinimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu.

   
   
   

LR Finansų ministro 2002-10-30 įsakymas Nr. 340 „DĖL PINIGŲ PRIĖMIMO IR PINIGŲ IŠMOKĖJIMO KVITŲ NAUDOJIMO, IŠRAŠYMO IR APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO " (neteko galio nuo 2019-05-01)

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-08-13 nutarimas Nr. 1283 „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2019-05-14 įsakymas Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo"