« Grįžti

Kokia yra NATO kariuomenės vienetų kreipimosi dėl prekių (paslaugų) sumokėto pirkimo PVM grąžinimo procedūra?

Atnaujinimo data: 2014-11-05
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.8] prekės Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių...
Registracijos numeris   KD-6971   Data   2011.11.06

 

1. NATO kariuomenių vienetai arba užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų (toliau-atstovybės) įgalioti asmenys Lietuvos kariuomenei pateikia Lietuvoje bendrų karinių operacijų, pratybų arba kitų renginių metu įsigytų prekių (paslaugų), kurių PVM gali būti grąžintas, sąrašą (toliau-pirkinių sąrašas). Šis pirkinių sąrašas turi būti pateikiamas nuo kito mėnesio 1 dienos iki 15 dienos po galutinio prekių (paslaugų) vertės apmokėjimo;

2. Lietuvos kariuomenė per 5 darbo dienas nuo pirkinių sąrašo gavimo dienos savo antspaudu ir įgalioto asmens parašu patvirtina pirkinių sąrašą ir grąžina jį pateikėjui;

3. NATO kariuomenių vienetai arba atstovybių įgalioti asmenys Lietuvos kariuomenės patvirtintą pirkinių sąrašą ir laisvos formos prašymą grąžinti sumokėtus PVM turi pateikti Vilniaus AVMI. Prašyme turi būti nurodyta grąžintina PVM suma, sąskaitos banke, į kurią turi būti pervesta grąžintina PVM suma, rekvizitai; pirkinių įsigijimą ir apmokėjimą patvirtinantys dokumentų originalai (jeigu originalus norima susigrąžinti,- jų kopijos; tada savo antspaudu pažymėtus Vilniaus AVMI grąžina pateikėjui);

4. Gautus prašymus su priedais Vilniaus AVMI per 45 darbo dienas privalo patikrinti ir priimti sprendimą dėl PVM grąžinimo. Jeigu prašymai užpildyti neteisingai, Vilniaus AVMI per 5 darbo dienas nuo tokių trūkumų nustatymo prašymus turi grąžinti juos pateikusiems asmenims;

5. Vilniaus AVMI, priėmusi sprendimą grąžinti visą arba dalį PVM sumos Lietuvos nacionaline valiuta grąžintinas sumas per 10 darbo dienų nuo tokio sprendimo priėmimo privalo pervesti į prašymuose nurodytas banko sąskaitas (iš pervedamos pinigų sumos išskaičiuojama banko paslaugų kaina);

6. Priėmusi sprendimą negrąžinti visos ar dalies PVM sumos Vilniaus AVMI per 10 darbo dienų apie tai privalo informuoti NATO kariuomenių vienetus arba įsigytų pirkinių sąskaitas apmokėjusias atstovybes ir nurodyti tokio sprendimo motyvus.

 

Teisės aktai
LRS  PVMĮ, 47 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-07-05 įsakymas Nr. VA-126 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮSIKŪRUSIOMS DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS, KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS IR TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS AR JŲ ATSTOVYBĖMS, TAIP PAT ŠIŲ ATSTOVYBIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ NARIAMS IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS BEI ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES ORGANIZACIJOS ŠALIŲ KARIUOMENIŲ VIENETAMS IR (ARBA) JUOS LYDINTIEMS CIVILIAMS DARBUOTOJAMS"