« Grįžti

Kada atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM, kai žemės ūkio produkcijos gamintojas pasirenka specialią PVM apmokestinamojo momento nustatymo tvarką?

Atnaujinimo data: 2014-12-08
Ši informacija skelbiama:
[1.8.8] Apmokestinimo momentas (14 str.)
Registracijos numeris   KD-4018   Data   2009.12.08


Teisę pasirinkti taikyti specialią apmokestinimo momento nustatymo tvarką turi PVM mokėtojas, tiekiantis žemės ūkio produkciją, kurios tiekimas šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įforminamas žemės ūkio produkcijos pirkėjo išrašoma PVM sąskaita faktūra.

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 9 dalį PVM sąskaitas-faktūras už Lietuvos Respublikoje registruotų PVM mokėtojų tiekiamą žemės ūkio produkciją visais atvejais išrašo žemės ūkio produkcijos pirkėjas, jeigu jis yra Lietuvos Respublikos PVM mokėtojas.

PVM mokėtojui, pasirinkusiam specialią apmokestinimo momento nustatymo tvarką, prievolė apskaičiuoti PVM už jo tiekiamą žemės ūkio produkciją atsiranda, kai žemės ūkio produkcijos pirkėjas už ją sumoka atlygį (šį mokėjimą pirkėjas turi įforminti apskaitos dokumentu, plačiau 81 str. komentare).

Jeigu atlygis už patiektą žemės ūkio produkciją mokamas dalimis, tai tokiu atveju PVM mokėtojui, pasirinkusiam specialią apmokestinimo momento nustatymo tvarką, patiektos žemės ūkio produkcijos apmokestinimo PVM momentas bus data, kai ūkio subjektai, perdirbantys žemės  ūkio produkciją, sumokės atlygio dalį.

Kai į tiekiamos žemės ūkio produkcijos apmokestinamąją vertę papildomai įtraukiamos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 straipsnio 6 dalyje nurodytos subsidijos ar dotacijos, tai tokiu atveju pirkėjas moka ne vien PVM, apskaičiuotą nuo savo mokamos kainos dalies, bet ir PVM, apskaičiuotą nuo subsidijos ar dotacijos sumos. Šiuo atveju subsidijos ar dotacijos  gavimo diena ir pirkėjo mokėtino PVM nuo šios subsidijos (dotacijos) sumos mokėjimo diena gali ir nesutapti. Tokiu atveju apmokestinimo momentas pardavimo PVM, apskaičiuoto nuo subsidijų (dotacijų) sumos, atžvilgiu atsiranda, kai pirkėjas šį  nuo subsidijų (dotacijų) apskaičiuotą PVM sumoka žemės ūkio produkcijos tiekėjui, pasirinkusiam specialią apmokestinimo momento  nustatymo tvarką.
                                                                                                                                                                                                    Gali būti, kad per tą patį mėnesį bus mokama tiek pirkėjo mokėtino atlygio dalis, tiek pardavimo PVM, apskaičiuota nuo subsidijos sumos arba visa mokėtina suma bus mokama vienu metu. Todėl labai svarbu dokumentuose nurodyti, ar mokamas pirkėjo mokėtinas atlygis, ar pardavimo PVM suma, apskaičiuota nuo subsidijos sumos, ar ir viena ir kita.

PVM mokėtojas, tiekiantis žemės ūkio produkciją, kurios tiekimas PVM įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įforminamas PVM sąskaita faktūra, pasirinkimą taikyti specialią apmokestinamojo momento nustatymo tvarką privalo deklaruoti vietos mokesčių administratoriui. Ši deklaravimo tvarka nustatyta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 17 d.  įsakymu Nr.V-111.

PVM mokėtojas, pasirinkęs specialią apmokestinimo momento nustatymo tvarką, turi teisę šios tvarkos atsisakyti, bet ne anksčiau kaip praėjus 24 mėnesiams nuo to mokestinio laikotarpio, kurį ši tvarka pradėta taikyti, pradžios. Tokiu atveju PVM mokėtojas PVM už žemės ūkio produkciją, kuri buvo patiekta tuo metu, kai PVM mokėtojas taikė specialią apmokestinimo momento nustatymo tvarką, bet dėl to, kad nebuvo gautas atlygis už patiektą produkciją, mokestis nebuvo apskaičiuotas, apskaičiuoja pirmąjį mokestinį laikotarpį, nuo kurio vėl pradėta taikyti bendra apmokestinamojo momento nustatymo tvarka.

 

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 14 str. 9 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2003 m. balandžio 17 d.įsakymas Nr. V-111