KD-8669 ilgoji VL atmintinė.pdf

Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė

KD-5644 PVMĮ komentaras (aktuali redakcija 2020-05-26).docx

KD-5668 NTMĮ komentaras (2020)1.doc

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo apibendrintas komentaras (2020-05-25 redakcija)

Atnaujinimo data: 2020-05-26

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo apibendrintas komentaras (2020-05-26 redakcija)

Atnaujinimo data: 2020-05-26
Ši informacija skelbiama:
[1.14.9] PVM įstatymo komentaras
Registracijos numeris   KD-5644

 

PVM įstatymo komentaras (aktuali redakcija 2020-05-26)


Kuriuos dokumentus, kada ir kokiu būdu mokesčių mokėtojas turi pateikti, norėdamas atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą?

Atnaujinimo data: 2020-03-16
Ši informacija skelbiama:
[1.12.14 ] Mokestinės nepriemokos perėmimas, sumokėjimo atidėjimas...
Registracijos numeris   KD-2476
 

 

Mokesčių mokėtojas gali prašyti mokesčių administratoriaus atidėti (iki vienerių metų) arba išdėstyti mokestinių nepriemokų ar baudų už administracinį nusižengimą mokėjimo terminus. Baudos už administracinį nusižengimą mokėjimas gali būti išdėstytas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo prašymo atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą pateikimo dienos.

Prašymas atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimą gali būti pateiktas po nutarimo, kuriuo paskirta bauda, priėmimo, bet ne anksčiau kaip prieš 20 dienų iki mokėjimo termino, numatyto Administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 2 dalyje. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos.

Kartu su prašymu mokesčių mokėtojas turi pateikti prašymui nagrinėti reikalingus dokumentus:

1. Mokesčių mokėtojas – juridinis asmuo – pateikia:

1.1. dokumentus: rašytinius laisvos formos paaiškinimus ar mokesčių mokėtojo įsipareigojimus sumokėti mokestinę nepriemoką ateityje, sutartis, ketinimo protokolus ir / arba kitus dokumentus, kurie įrodo, kad yra realių galimybių atsiskaityti su biudžetu tuo atveju, jeigu mokestinės nepriemokos sumokėjimas būtų atidėtas arba išdėstytas;

1.2. einamųjų metų paskutinio ketvirčio ir paskutinių 1 metų finansinę atskaitomybę (jei prašymas pateiktas einamųjų metų I ketvirtį – paskutinių 2 metų finansinę atskaitomybę), jei ši finansinė atskaitomybė nebuvo pateikta VĮ Registrų centrui;

1.3. kreditorių sąrašą (teikiami einamųjų metų paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodydamas kreditorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus (pavyzdinė forma, patvirtinto aprašo 1 priedas);

1.4. debitorių sąrašą (teikiami einamųjų metų paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodydamas debitorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus (pavyzdinė forma, patvirtinto aprašo 2 priedas);

1.5. turimų sutarčių (tarp jų trišalių) su bankais, kredito unijomis, lizingo bendrovėmis, kitomis kredito įstaigomis, juridiniais bei fiziniais asmenimis dėl gautų kreditų kopijas;

1.6. informaciją apie juridinio asmens, prašančio išdėstyti arba atidėti mokestinę nepriemoką, suteiktas paskolas juridiniams ir / ar fiziniams asmenims ir šių paskolų sutarčių kopijas;

1.7. banko sąskaitų išrašus, kasos knygos, avansinių apyskaitų kopijas už laikotarpį nuo to mėnesio, kurį susidaro mokestinė nepriemoka 1 dienos iki prašymo teikimo dienos, bet ne ilgesnį, kaip 3 mėnesių laikotarpį, duomenis apie atskaitingų asmenų įsiskolinimą prašymo teikimo dieną;

1.8. užpildytą Fizinių asmenų anketą (forma FR0283, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. VA-92 „Dėl Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos ir neišieškotos baudos už administracinį nusižengimą ar jos dalies pripažinimo beviltiškomis, jų revizavimo bei apskaitos taisyklių, Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodikos ir Fizinių asmenų anketos FR0283 formos patvirtinimo") (toliau – Fizinių asmenų anketa). Fizinių asmenų anketos duomenys apie pinigines lėšas, esančias banko įstaigose, turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais (Fizinių asmenų anketa teikiama tuo atveju, kai juridinis asmuo yra individuali įmonė arba ūkinė bendrija);

2. mokesčių mokėtojas – fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą (įregistravęs individualią veiklą ar įsigijęs verslo liudijimą), ar ūkininkas – pateikia:

2.1. užpildytą Fizinių asmenų anketą, kurios duomenys apie pinigines lėšas, esančias banko įstaigose, turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais;

2.2. dokumentus, kurie įrodo, kad yra realių galimybių atsiskaityti su biudžetu tuo atveju, jeigu mokestinės nepriemokos sumokėjimas būtų atidėtas arba išdėstytas;

2.3. duomenis apie pajamas, išlaidas per paskutinius 3 mėnesius (pavyzdinė forma, patvirtinto aprašo 3 priedas);

2.4. kreditorių sąrašą (teikiami prašymo teikimo dienos ar einamųjų metų paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodydamas kreditorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus (pavyzdinė forma, patvirtinto aprašo 4 priedas);

2.5. debitorių sąrašą (teikiami prašymo teikimo dienos ar einamųjų metų paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodydamas debitorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus (pavyzdinė forma, patvirtinto aprašo 5 priedas);

2.6. banko sąskaitų išrašus, kasos knygos (jei ji vedama) kopijas už laikotarpį nuo to mėnesio, kurį susidaro mokestinė nepriemoka 1 dienos iki prašymo teikimo dienos, bet ne ilgesnį, kaip 3 mėnesių laikotarpį.

3. mokesčių mokėtojas – fizinis asmuo, nenurodytas aprašo 2 punkte:

3.1. užpildytą Fizinių asmenų anketą, kurios duomenys apie pinigines lėšas, esančias banko įstaigose, turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais;

3.2. dokumentus, kurie įrodo, kad yra realių galimybių atsiskaityti su biudžetu tuo atveju, jeigu mokestinės nepriemokos sumokėjimas būtų atidėtas arba išdėstytas.

4. Dokumentus (tarpusavio skolų suderinimo aktus ir / ar kitus dokumentus), kurie pagrindžia dėl neįvykdytų finansinių įsipareigojimų atsiradusią ir iš biudžeto lėšų dengtiną asignavimų valdytojų skolą prašymą teikiančiam mokesčių mokėtojui (teikiami tuo atveju, jei mokesčių mokėtojo mokestinė nepriemoka biudžetui susidarė dėl šių neįvykdytų finansinių įsipareigojimų), ir kitus dokumentus.

5. Mokesčių administratorius iš mokesčio mokėtojo gali pareikalauti kitų papildomų duomenų (dokumentų), kurių reikia sprendimui atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą priimti.

Mokesčių mokėtojas (ar jo įgaliotas asmuo) prašymą ir kitus dokumentus, susijusius su mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimu arba išdėstymu, mokesčių administratoriui gali pateikti elektroniniu būdu – per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI.

Jeigu mokesčių mokėtojas neturi galimybės naudotis informacinių ryšių technologinėmis priemonėmis, tai prašymą jis gali užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu, atvykęs į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – AVMI), kurioje yra mokesčių mokėtojams skirta kompiuterizuota darbo vieta su interneto prieiga.

Jeigu fizinis asmuo ar jo įgaliotas asmuo neturi galimybės prašymą teikti elektroniniu būdu arba elektroninis pateikimo būdas lemtų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, gali pateikti raštu:

SVARBU. Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki gegužės 30 d. visos paslaugos mokesčių mokėtojams teikiamos nuotoliniu būdu

Teisės aktai
LRS  MAĮ 88 str.
LRS  FM 1998-11-17 įsakymas Nr. 268 "DĖL MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS SUMOKĖJIMO ATIDĖJIMO ARBA IŠDĖSTYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 12, 13-16 p.
LRS  VMI prie FM viršininko 2001 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 236 DĖL MOKESTINĖS PASKOLOS SUTARTIES IR FIZINIŲ ASMENŲ ANKETOS FORMŲ BEI PRAŠYMO ATIDĖTI ARBA IŠDĖSTYTI MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS SUMOKĖJIMĄ, SUDARANT MOKESTINĖS PASKOLOS SUTARTĮ, REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
LRS  Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004-03-31 įsakymas Nr. 1B-230 "DĖL MOKESČIO MOKĖTOJO MOKESTINĖS PASKOLOS SUTARTIES FORMOS BEI INDIVIDUALIOS (PERSONALINĖS) ĮMONĖS SAVININKO/ ŪKINĖS BENDRIJOS NARIO/ FIZINIO ASMENS ANKETOS FORMOS PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. VA-92 DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJO MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS IR NEIŠIEŠKOTOS BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ TEISĖS PAŽEIDIMĄ AR JOS DALIES PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS, JŲ REVIZAVIMO BEI APSKAITOS TAISYKLIŲ, MOKESČIŲ MOKĖTOJO MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PRIVERSTINIO IŠIEŠKOJIMO IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS IR FIZINIŲ ASMENŲ ANKETOS FR0283 FORMOS PATVIRTINIMO

Nekilnojamojo turto pardavimo bei nuomos paslaugų apmokestinimas PVM_2020-05-21.pdf

Nekilnojamojo turto pardavimo / nuomos apmokestinimas PVM

Atnaujinimo data: 2020-05-20
Ši informacija skelbiama:
[1.15.3] PVM klausimais
Registracijos numeris   KD-8989

Seminaro „Nekilnojamojo turto pardavimo / nuomos apmokestinimas PVM"  dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/


Kokiu būdu pirminių dokumentų dalyje turi būti užpildomas elementas „Ūkinė operacija ar ūkinio įvykio Nr.“ (TransactionID), kai pirminis dokumentas nesukūrė įrašo didžiojoje knygoje arba apskaitoje pirminiai dokumentai neturi sąryšio su didžiąją knyga?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.5] Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas
Registracijos numeris   KD-9081

Tokiu atveju pirminių dokumentų dalyje elementas „Ūkinė operacija ar ūkinio įvykio Nr." (TransactionID) pateikiamas tuščias (neužpildytas).

 


Kuo skiriasi 4.5. „Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto“ dalies elementai 4.5.2.7. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.“ (TranasactionID) ir 4.5.2.1. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.“ (AssetTranasactionID)?

Atnaujinimo data: 2020-05-13
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.5] Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas
Registracijos numeris   KD-9101

Elemente 4.5.2.7. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr." (TranasactionID) pateikiamas ūkinės operacijos, apskaitytos didžiojoje knygoje, unikalus numeris, pateiktas SAF-T rinkmenos 3 dalyje „Didžiosios knygos įrašai". Elemente 4.5.2.1. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr." (AssetTranasactionID) - unikalus ilgalaikio turto operacijos numeris, kuris, pavyzdžiui, gali būti atskirame ilgalaikio turto apskaitos modulyje sugeneruotas operacijos numeris. Abiejų elementų reikšmės gali sutapti.


Kokiu atveju turi būti pildomi SAF-T rinkmenos elementai „Valiutos suma“ ir „Valiutos kodas“?

Atnaujinimo data: 2020-05-13
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.5] Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas
Registracijos numeris   KD-9100

Elementai „Valiutos suma" ir „Valiutos kodas" turi būti pildomi tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas apskaitė dokumentus, išrašytus užsienio valstybės valiuta. Pavyzdžiui, mokesčių mokėtojui iš užsienio tiekėjo gavus ir apskaičius sąskaitą doleriais, teikiant tokios pirkimo sąskaitos duomenis, elemente „Suma" turi būti nurodoma dokumento vertė apskaityta eurais, elemente „Valiutos suma" – apskaityta dokumento vertė doleriais, elemente „Valiutos kodas" – reikšmė „USD". Tuo atveju, kai dokumentas išrašytas eurais, elementai „Valiutos suma" ir „Valiutos kodas" neprivalo būti pildomi.


Kokios reikšmės nurodomos pirminių dokumentų dalyje esančiuose elementuose 4.5.2.8.1.4. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma“ ir 4.5.2.8.1.5. „Debeto arba kredito požymis“, teikiant ilgalaikio turto ūkinę operaciją?

Atnaujinimo data: 2020-05-13
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.5] Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas
Registracijos numeris   KD-9099

Elemente 4.5.2.8.1.4. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma" nurodoma teikiamos ilgalaikio turto operacijos vertė, apskaityta įmonės apskaitos registruose.

Elemente 4.5.2.8.1.5. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuojantis ar pateiktos ūkinės operacijos vertė, nurodyta elemente 4.5.2.8.1.4. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma", didina ar mažina ilgalaikio turto vertę. Tuo atveju, kai pateikta ūkinė operacija didina turto vertę, elemente nurodoma reikšmė „D", kai ūkinė operacija mažina turto vertę – nurodoma reikšmė „K".

Pavyzdžiui, teikiant turto pajamavimo operaciją, elemente 4.5.2.8.1.4. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma" nurodoma vertė, kuria buvo užpajamuotas turtas, o elemente 4.5.2.8.1.5. „Debeto arba kredito požymis" – reikšmė „D". Teikiant nusidėvėjimo operacijos informaciją, elemente 4.5.2.8.1.4. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma" nurodoma apskaityta nusidėvėjimo ūkinės operacijos suma, o elemente 4.5.2.8.1.5. „Debeto arba kredito požymis" – reikšmė „K".


Kokia reikšmė nurodoma pirminių dokumentų dalyje esančiame elemente 4.5.2.8.1.3. „Turto balansinė vertė“, teikiant ilgalaikio turto ūkinę operaciją?

Atnaujinimo data: 2020-05-13
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.5] Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas
Registracijos numeris   KD-9098

Elemente 4.5.2.8.1.3. „Turto balansinė vertė" nurodoma ilgalaikio turto balansinė vertė (suma, kuria turtas parodomas balanse, t.y. atėmus nusidėvėjimo ir / ar perkainojimo sumas), apskaityta įmonės apskaitos registruose teikiamos ūkinės operacijos datai. Balansinė vertė nurodoma prieš ilgalaikio turto ūkinę operaciją, t.y. neįvertinus ūkinės operacijos sumos, nurodytos elemente 4.5.2.8.1.4. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma".


Kokiu būdu užpildomi privalomi SAF-T rinkmenos elementai, apskaitoje neturint juose nurodomos informacijos?

Atnaujinimo data: 2020-05-13
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.1] SAF-T teikimas
Registracijos numeris   KD-9097

Pagal SAF-T techninėje specifikacijoje nustatytą tvarką privalomi elementai, kurių informacija nekaupiama įmonės apskaitos sistemoje, turi būti pateikiami struktūroje, bet gali būti neužpildomi (pateikiami tušti). Elementuose, kuriuose pagal SAF-T XSD yra nustatyti baigtiniai galimų reikšmių pasirinkimo sąrašai, neturint duomenų apskaitoje,  elementas pateikiamas tuščias (jei tokia galimybė numatyta XSD stuktūroje) arba pasirenkama reikšmė „KT" (kita).


Ar i.SAF-T posistemyje pateikiamų techninių testų pranešimų skaičius gali skirtis, priklausomai nuo skaidytų rinkmenos dalių įkėlimo eiliškumo?

Atnaujinimo data: 2020-05-13
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.1] SAF-T teikimas
Registracijos numeris   KD-9096

Skaidytos SAF-T rinkmenos dalys gali būti įkeltos bet kokiu eiliškumu. Kai kuriais atvejais laikinai gali būti rodomi techninių integralumo testų pranešimai dėl nepateiktų duomenų pagrindinėje duomenų byloje ar didžiosios knygos įrašuose, keliant pagal duomenų pobūdį skaidytas SAF-T rinkmenos dalis. Pavyzdžiui, pirmiausiai įkėlus „SI", „PI", „MG", „AS" ar „PA" rinkmenos dalis ir dar neįkėlus „GL" tipo rinkmenos dalies, gali būti rodomi integralumo testų pranešimai dėl pirminiuose dokumentuose nurodytų sąskaitos identifikacinių numerių (AccountID), ūkinės operacijos numerių (TransactionID) neįtraukimo į pagrindinę duomenų bylą ir didžiosios knygos įrašus. Tačiau po to, kai į posistemį bus įkelta „GL" tipo rinkmenos dalis su didžiosios knygos sąskaitų informacija ir į ją bus įtraukti pirminiuose dokumentuose nurodyti AccountID ir TransactionID, integralumo testų pranešimai nebebus rodomi.


Kokiu atveju į i.SAF-T posistemį įkėlus SAF-T rinkmeną, ji gali būti atmesta su klaida „Rastos kritinės rinkmenos dalies struktūros klaidos“?

Atnaujinimo data: 2020-05-13
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.1] SAF-T teikimas
Registracijos numeris   KD-9095

Ši klaida pateikiama tuo atveju, kai nustatomos esminės įkelto failo struktūros klaidos, dėl kurių neįmanoma pradėti tikrinti failo (pavyzdžiui, failas neatitinka patvirtintos SAF-T XML struktūros). Gavus tokį klaidos pranešimą, pirmiausia reikia failą validuoti pagal SAF-T XSD schemą, kurią galite rasti VMI internetiniame puslapyje https://www.vmi.lt/cms/saf-t, ir tuomet, ištaisius struktūros klaidas, failą į i.SAF-T posistemį įkelti iš naujo.


Ar į i.SAF-T posistemį įkėlus SAF-T rinkmeną ir esant techninių testų pranešimams, visais atvejais turi būti koreguojama SAF-T rinkmena?

Atnaujinimo data: 2020-05-13
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.1] SAF-T teikimas
Registracijos numeris   KD-9094

Kontrolės veiksmo metu i.SAF-T sistemoje nebus galimybės pateikti SAF-T rinkmenos tik tuo atveju, kai bus nustatytos „labai aukšto" reikšmingumo techninių testų klaidos, todėl esant tokiems pranešimams, SAF-T rinkmena turi būti koreguojama ir įkeliama iš naujo. Testai, kuriems nustatytas „žemas" ir „vidutinis" reikšmingumas, yra skirti perspėti apie galimus neatitikimus SAF-T rinkmenoje, tačiau dėl jų SAF-T rinkmena nebūtinai turi būti koreguojama. „Žemo" ir „vidutinio" reikšmingumo pranešimai neriboja mokesčių mokėtojo galimybių pateikti SAF-T rinkmeną kontrolės veiksmo metu.


Kokiu atveju, įkėlus SAF-T rinkmeną, testų rezultatuose pateikiami dublių testų (su kategorija DUBL) pranešimai?

Atnaujinimo data: 2020-05-13
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.1] SAF-T teikimas
Registracijos numeris   KD-9093

i.SAF-T posistemyje dublių testų pranešimai pateikiami, kai vienos ar kelių SAF-T rinkmenos dalių lygiu yra nustatomi pasikartojantys įrašai. Pavyzdžiui, pagal SAF-T rinkmenos skaidymo taisykles teikiant skaidytą rinkmeną, kiekviename iš failų yra teikiama pagrindinės duomenų bylos informacija, kuri gali kartotis. Šie testų pranešimai yra informacinio pobūdžio, t.y. skirti informuoti, kad faile arba keliuose failuose buvo nustatyti neunikalūs (besidubliuojantys) įrašai ir kad i.SAF-T posistemyje bus įrašomas ir atvaizduojamas tik vienas paskutinis įrašas. Dublių testų pranešimai neriboja SAF-T pateikimo kontrolės veiksmo metu.

Įrašų dubliai nustatomi pagal keletos įrašo elementų kombinaciją. Visų įrašų unikalumo nustatymo taisyklės aprašytos SAF-T XML struktūros aprašo specifikacijos, skelbiamos VMI internetiniame puslapyje https://www.vmi.lt/cms/saf-t, 3 skyriuje.