DĖL MIRUSIO GYVENTOJO PERMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO GRĄŽINIMO

Atnaujinimo data: 2006-01-16
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-398   Data   2006.01.16

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –VMI prie FM), išnagrinėjusi Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI), Alytaus AVMI paklausimą dėl mirusio gyventojo permokos grąžinimo įpėdiniams, paaiškina:

 

 

 

Kaip ir kada apskaičiuojama mirusio gyventojo pajamų mokesčio permoka, susidariusi dėl mokestiniu laikotarpiu jam nepritaikyto metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau - MNPD) ar dėl patirtų išlaidų, kuriomis pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau - GPMĮ) gali būti mažinamos jo apmokestinamosios pajamos?

 

 

Kaip ir buvo nurodyta VMI prie FM apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms 2004-08-24 išsiųstame rašte Nr. (18.25-25-2)-R-8527, remiantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243; toliau – MAĮ) 66 straipsnio 2 dalies nuostatomis, tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas neapskaičiuoja mokesčio ar neteisingai apskaičiavęs jo neperskaičiuoja, mokesčių mokėtojui priklausantį mokėti mokestį apskaičiuoja mokesčių administratorius. Mirusio gyventojo pajamų mokesčio permoką mokesčių administratorius apskaičiuoja pagal įpėdinio pateiktą prašymą arba pagal paveldėjimo bylą tvarkančio notaro paklausimą.

 

Kai į mokesčių administratorių dėl permokos grąžinimo kreipiasi turto palikėjo įpėdinis, jis mokesčių administratoriui turėtų pateikti paveldėjimo bylą tvarkančio notaro išduotą pažymą, patvirtinančią, kad įpėdinis kreipėsi į notarą dėl mirusiojo turto paveldėjimo (palikimo priėmimo).

 

Mokesčių administratorius pagal paveldėjimo bylą tvarkančio notaro paklausimą ar pagal įpėdinio pateiktą prašymą notarui adresuojamame rašte turi nurodyti mirusiojo asmens permokėtą pajamų mokestį.

 

Pajamų mokesčio permoka apskaičiuojama remiantis mokestį išskaičiuojančių asmenų pateiktomis deklaracijomis, išmokas išmokėjusių asmenų pateiktais duomenimis, mirusiojo pateikta deklaracija (jeigu ji buvo pateikta), kitais dokumentais (įskaitant ir tuos, kuriuos pateikia įpėdinis).

 

Pažymime, kad mirusiajam taikytinos MNPD ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio sumos turėtų būti skaičiuojamos nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki mirties datos (pagal taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 298 ; Žin., 2002, Nr. 95-4145).

 

Pajamų mokesčio permoka pagal įpėdinio prašymą ar notaro paklausimą apskaičiuojama neatsižvelgiant į tai, ar mirusysis buvo pateikęs pajamų mokesčio deklaraciją, ar ne. Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243; toliau – MAĮ) 87 str. 13 dalį mokesčių mokėtojui gali būti grąžinta per einamuosius ir prieš juos einančius 5 metus susidariusi mokesčio permoka.

 

Kadangi nagrinėjamu atveju atsakomybė už mokesčio permokos teisingą apskaičiavimą tenka mokesčių administratoriui, einamojo mokestinio laikotarpio pajamų mokesčio permoką apskaičiuoti jis gali tik po to, kai tretieji asmenys pateikia duomenis apie gyventojams išmokėtas išmokas, išskaičiuotą pajamų mokestį bei patirtas GPMĮ 21 straipsnyje nurodytas išlaidas (t. y. ne anksčiau kitų metų vasario 16 d.).

 

Kokiame dokumente užfiksuojama pajamų mokesčio permoka?

 

 

MAĮ 130 str. 4 dalis numato mirusio mokesčių mokėtojo veiklos patikrinimo galimybę. Patikrinus mirusio mokesčių mokėtojo veiklą, patikrinimo aktu įforminti mokestinio patikrinimo rezultatai turi būti patvirtinti patikrinimo pažyma. Nagrinėjamu atveju po vieną minėtų dokumentų egzempliorių turėtų būti įteikiama įpėdiniams, kurie kreipėsi į mokesčių administratorių ar į notarą dėl permokos apskaičiavimo ar jos paveldėjimo.

 

Kaip grąžintino pajamų mokesčio prievolė pateks į gyventojo apskaitos kortelę?

Grąžintino pajamų mokesčio prievolė į apskaitos kortelę pateks patikrinimo pažymos pagrindu užpildžius patikrinimo rezultatų ataskaitą (formą FR0059). Pagal FR0059 formos duomenis bus galima suformuoti pajamų mokesčio prievolę ir grąžintiną mokesčio sumą.

Kada grąžinama pajamų mokesčio permoka įpėdiniams?

Mirusiojo permokėtas pajamų mokestis turi būti grąžinamas įpėdiniui po to, kai šis mokesčių administratoriui pateiks prašymą grąžinti mokestį ir teises į jį (ar į visą mirusiojo turtą) patvirtinantį paveldėjimo teisės liudijimą. Jeigu paveldėjimo teisės liudijime nurodyti keli įpėdiniai, tai grąžintina mokesčio suma įpėdiniams turi būti grąžinama paveldėjimo teisės liudijime nurodytomis dalimis. Mokesčio suma grąžinama Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 (Žin., 2004, Nr. 180-6689), nustatyta tvarka.

Mirusio advokato sutuoktinė ir įpėdinė (toliau pareiškėja) prašo AVMI pripažinti negaliojančia po vyro mirties jos pačios pateiktą advokato kontoros 2002 m. mokestinio laikotarpio metinę pelno mokesčio deklaraciją bei grąžinti jos sumokėtą pelno mokestį (mokesčio permoką). Ar turi būti pripažinta negaliojančia pareiškėjos pateikta FR0475A formos deklaracija ir ar privaloma grąžinti sumokėtą pelno mokestį?

Deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2005-07-09 įsakymu Nr. VA-135 (Žin., 2004, Nr. 109-4117, toliau – taisyklės), 11 punkte numatyta, kad nustačius (tiek mokesčių administratoriaus iniciatyva, tiek mokesčių mokėtojui pateikus laisvos formos prašymą), kad pagal atitinkamus įstatymus ar kitus teisės aktus deklaracijos teikti prievolės nebuvo, deklaracija grąžinama mokesčių mokėtojui (išskyrus pateiktą elektroniniu būdu), o jos duomenys anuliuojami VMI duomenų bazėje ir apie tai mokesčių mokėtojui klasikiniu arba elektroniniu paštu siunčiamas pranešimas (pranešimo pavyzdinė forma pateikta taisyklių 6 priede). Tokiu būdu, pagal pareiškėjos pateiktą prašymą AVMI privalo atlikti veiksmus, nurodytus taisyklių 11 punkte, t. y. popierine forma už mirusį asmenį pateikta 2002 m. mokestinio laikotarpio Metinė pelno mokesčio deklaracija FR0475A turi būti grąžinta pareiškėjai, deklaracijos duomenys turi būti anuliuoti VMI duomenų bazėje, taip pat pareiškėjai turi būti išsiųstas pranešimas apie anuliuotą deklaraciją.

Kadangi asmuo, kuriam nustatyta prievolė teikti deklaraciją ir mokėti pelno mokestį, mirė 2003 m. rugpjūčio mėn., galima prielaida, kad jam galėjo atsirasti prievolė mokėti pelno mokestį už 2002 m. ir/ar pajamų mokestį už 2003 m. sausio-rugpjūčio mėn. MAĮ 92 straipsnyje numatyta, kad mirusio asmens mokestinę nepriemoką privalo padengti turto paveldėtojai Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Vadovaujantis MAĮ 66 str. 2 dalies nuostatomis, tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas teisės aktų nustatyta tvarka neapskaičiavo mokesčio <…>, mokesčių mokėtojui priklausantį mokėti mokestį apskaičiuoja mokesčių administratorius, remdamasis mokesčių mokėtojo pateiktomis deklaracijomis, apskaitos bei kitais dokumentais <…>. Pažymėtina, kad MAĮ 130 str. 4 dalyje numatyta galimybė atlikti mirusio mokesčių mokėtojo veiklos patikrinimą (tokio patikrinimo rezultatai patvirtinami patikrinimo pažyma), taip pat išlyga, jog mokesčių administratorius pagal galimybes gali taikyti įstatymo nuostatas, susijusias su patikrinimo akto ir pažymos įteikimu mokesčių mokėtojo teisių perėmėjams, kurie šiuo atveju nėra nei mokesčių mokėtojai, nei mokesčių mokėtojo atstovai.

Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja prašo grąžinti jos sumokėtą pelno mokestį, mokesčių administratorius turėtų patikrinti, ar turėjo būti apskaičiuoti ir sumokėti pelno ir/ar kiti mokesčiai, ir tuomet spręsti mokesčio grąžinimo klausimą.

 

Viršininkas                                                            Modestas Kaseliauskas