« Grįžti

2012-01-05 INFORMACINIO PRANEŠIMO NR. (18.29-31-1)-R-152 ,,INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO“ PATIKSLINIMAS

Atnaujinimo data: 2012-11-08
Registracijos numeris   (32.42-31-1)-RM-6061   Data   2012.11.08

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įvertinusi savivaldybių gaunamus paklausimus dėl nuo 2013 m. įsigaliosiančio Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1829 (Žin., 2011, Nr. 163-7743; (toliau – ŽMĮ pakeitimo įstatymas) nuostatų pereinamuoju 2013-2016 metų laikotarpiu taikymo, papildo ir patikslina 2012 m. sausio 5 d. rašto Nr. (18.29-31-1)-R-152 ,,Informacinis pranešimas dėl Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo" 1.2 punktą:

1.2. Žemės mokestinės vertės skaičiavimui nustatytas 5 metų pereinamasis laikotarpis, t. y. jei 2013 m. mokestiniu laikotarpiu žemės ploto vieneto (aro) mokestinė vertė padidėja lyginant su 2012 m. mokestiniu laikotarpiu buvusia mokestine verte, tai iš 2013 m. mokestinės vertės atimama 80 procentų vertės padidėjimo (t. y. 80 procentų skirtumo susidariusio tarp 2013 m. mokestiniu laikotarpiu nustatytos mokestinės vertės ir 2012 m. mokestiniu laikotarpiu buvusios mokestinės vertės), 2014 m. mokestiniu laikotarpiu atimama 60 proc. vertės padidėjimo, 2015 m. – 40 procentų ir 2016 m. – 20 procentų.

Todėl, lyginant 2012 metus su 2013-2016 metais, žemės mokestinės vertės nustatomos tokia tvarka:

1. 2012 m. mokestiniu laikotarpiu žemės mokestinė vertė yra vertė apskaičiuota iš indeksuotos nominalios vertės atėmus neapmokestinamų plotų vertes (t. y. miško, bendro naudojimo kelių bei kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr. 603 1.1 punkte išvardytų plotų vertes) ir padauginus iš atitinkamo žemės kainos mažinimo koeficiento (0,35 - žemės ūkio paskirties žemei, daugiabučių namų ir gyvenamųjų namų statybos bendrijų, vartotojų kooperatyvų ir kooperatinių bendrovių žemei, 0,5 - sodininkų bendrijų ir jų narių sodo sklypų žemei, privačių namų valdų ir žemės sklypų prie daugiabučių namų žemei, taip pat žemės sklypų, naudojamų ūkinei-komercinei ir kitai veiklai, žemei).

2. 2013-2016 m. mokestiniais laikotarpiais žemės mokestinė vertė yra vertė apskaičiuota iš vidutinės rinkos vertės arba individualiu vertinimu nustatytos žemės vertės atėmus naujos redakcijos Žemės mokesčio įstatymo (Žin., 2011, Nr. 163-7743) 8 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4-8 punktuose nurodytas neapmokestinamas vertes.

Žemės ūkio paskirties (įskaitant sodų) žemės, išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas, mokestinė vertė yra šio rašto 2 punkto pirmoje pastraipoje nurodytu būdu apskaičiuota vertė padauginta iš koeficiento 0,35 (kitoms paskirtims koeficientas nenustatytas).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuo 2013 m. miško žemė ir žemės ūkio paskirties žemė, kurioje įveistas miškas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, nelaikomi žemės mokesčio objektais. Vadinasi, Valstybės įmonės registrų centras teikiamuose Nekilnojamojo turto registro duomenyse nebus nurodyti minėti miško žemės duomenys.

 

Viršininko pavaduotoja

 

Vilma Vildžiūnaitė


2013 metais žemės mokestinės vertės apskaičiavimo pavyzdys.doc