DĖL 0 PROC. PVM TARIFO TAIKYMO PREKĖMS (PASLAUGOMS), KAI JAS, PAGAL PATEIKTĄ ATLEIDIMO NUO PVM IR AKCIZŲ SERTIFIKATĄ, ĮSIGYJA KITOSE VALSTYBĖSE NARĖSE ĮSIKŪRĘ EUROPOS BENDRIJŲ INSTITUCIJŲ NARIAI AR EUROPOS BENDRIJŲ INSTITUCIJOS (PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 47 STRAIPSNIS)

Atnaujinimo data: 2006-02-28
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-1636   Data   2006.02.28

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsižvelgdama į mokesčių mokėtojų paklausimus dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo prekėms (paslaugoms) pagal pateiktą Atleidimo nuo PVM ir akcizų sertifikatą (toliau-sertifikatas), paaiškina:

Europos Bendrijų institucijos ir Europos Bendrijų institucijų nariai, įsikūrę kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, pateikę Lietuvoje prekių (paslaugų) pardavėjui sertifikatą, prekes (paslaugas) gali įsigyti be PVM.

Pagrindinės Europos Bendrijų institucijos yra šios: Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija, Europos Parlamentas, Teisingumo Teismas ir Audito Rūmai.

I. Kaip taikoma PVM lengvata Europos Bendrijų institucijų nariams, įsikūrusiems kitose valstybėse narėse (toliau-nariai)?

1. Teisės aktai, reglamentuojantys 0 proc. PVM tarifo taikymą prekėms (paslaugoms) pagal narių pateiktą Atleidimo nuo PVM ir akcizų sertifikatą.

1.1. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ( Žin., 2004, Nr. 17-505 ) 47 straipsnio 5 dalis;

1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 442 ,,Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir įstaigų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliniams darbuotojams, taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 58-2052) patvirtintos taisyklės.

 

2. Kaip aukščiau minėta PVM lengvata taikoma narių Lietuvoje įsigyjamoms prekėms (paslaugoms)?

Lietuvoje aukščiau išdėstytos nuostatos įgyvendinamos tiekiamoms prekėms (paslaugoms) tiesiogiai taikant 0 proc. PVM tarifą ar neskaičiuojant PVM, kai prekės importuojamos.

3. Ką turi turėti kitoje valstybėje narėje įsikūrę nariai , norėdami, kad Lietuvoje jų įsigytoms prekėms (paslaugoms) būtų pritaikyta PVM lengvata?

3.1. Nariai turi turėti Europos Sąjungos kompetentingų institucijų įgaliotų asmenų patvirtintą sertifikatą (jame turi būti išvardytos prekės (paslaugos), kurioms gali būti taikoma PVM lengvata), suteikiantį teisę prekes (paslaugas) įsigyti su 0 proc. PVM tarifu. Sertifikatas turi atitikti 1977 m. gegužės 17 d. Tarybos Šeštosios direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apyvartos mokesčiais, suderinimo – bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas apskaičiavimo pagrindas-15(10) straipsnio ir 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos Nr. 92/12/EEB dėl bendrųjų procedūrų, susijusių su akcizais apmokestinamais produktais, ir dėl tokių produktų laikymo, judėjimo ir kontrolės 23(1) straipsnio nuostatas.

Sertifikato pavyzdį galima rasti Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. VA-126 ,,Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams" (Žin., 2004, Nr. 105-3922), priede.

3.2. Nariai minėtą sertifikatą turi pateikti prekių (paslaugų) pardavėjui. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad tik turėdamas tokį sertifikatą, prekių (paslaugų) pardavėjas prekes (paslaugas) apmokestina taikant 0 proc. PVM tarifą.

3.3. Pateikę pardavėjui sertifikatą, nariai jame nurodytas prekes (paslaugas) įsigyja su 0 proc. PVM tarifu.

4. Pardavėjas nariui išrašo PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nario įsigytas prekes (paslaugas) (nurodytas sertifikate) apmokestina 0 proc. PVM tarifu.

4. Ką daryti tuo atveju, jeigu nariai prekes (paslaugas) įsigyja dar neturėdami sertifikato?

Pasitaiko atvejų, kai sertifikatą išduodančios institucijos išduoda sertifikatą jau po prekių (paslaugų) įsigijimo. Taigi, tokiu atveju, jeigu prekių (paslaugų) įsigijimo metu pardavėjui nėra pateiktas sertifikatas, tai pardavėjas nariams prekes (paslaugas) parduoda su 18 proc. (arba lengvatiniu, jeigu toks yra nustatytas) PVM tarifu.

Tačiau vėliau, pateikus sertifikatą pardavėjui, pardavėjas turi teisę nariams išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą ir joje vietoje standartinio 18 proc. (arba lengvatinio, jeigu toks nustatytas) PVM tarifo, nurodyti 0 proc. PVM tarifą bei grąžinti sumokėtą PVM.

5. Kokiu būdu prekių (paslaugų) pardavėjui gali būti pateikiamas sertifikatas?

Sertifikatas gali būti pateikiamas klasikiniu paštu, tiesiogiai įteikiant. Pardavėjui turi būti pateikiamas sertifikato originalas.

 

Pavyzdys

 

 

Teisingumo Teismo narys įsigyja prekių Lietuvos Respublikoje. Prekių įsigijimo metu jis neturi sertifikato. Vadinasi, prekių pardavėjas jo įsigytas prekes apmokestina 18 proc. PVM tarifu. Vėliau narys kreipiasi į savo šalies kompetentingas institucijas ir jam išduodamas sertifikatas, kuriame nurodomos Lietuvos Respublikoje įsigytos prekės. Turėdamas šį sertifikatą, narys kreipiasi į Lietuvoje esančią parduotuvę, kurioje buvo įsigytos prekės. Pastaroji jam išrašo kreditinę PVM sąskaitą faktūrą bei grąžina sumokėtą PVM sumą.

 

 

II. Kaip taikoma PVM lengvata Europos Bendrijų institucijoms?

1. Teisės aktai, reglamentuojantys PVM lengvatų taikymą Europos Bendrijų institucijoms?

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Komisijos susitarimas Dėl protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2004 m. rugpjūčio 30 d. Nr. (14.13-02) (Žin., 2004, Nr. 188-7005, toliau-Susitarimas).

2. Kaip aukščiau minėta PVM lengvata taikoma Europos Bendrijų institucijos, įsikūrusios kitoje valstybėje narėje, Lietuvoje įsigyjamoms prekėms (paslaugoms)?

2.1. Kitoje valstybėje narėje įsikūrusios Europos Bendrijų institucijos įsigyjamoms prekėms (paslaugoms) PVM lengvata taikoma tiesiogiai taikant 0 proc. PVM tarifą ar neskaičiuojant PVM, kai prekės importuojamos, t. y. kaip ir nariams, pateikus pardavėjui ar muitinei sertifikatą (žr. I dalies 3-5 punktus).

3. Kaip aukščiau minėta PVM lengvata taikoma Europos Bendrijų institucijos, esančios Lietuvoje, Lietuvoje įsigyjamoms prekėms (paslaugoms)?

3.1. Europos Bendrijų institucijai, esančiai Lietuvoje (pvz., Europos Komisijos atstovybei Lietuvoje, Europos Parlamento informaciniam biurui Lietuvoje), PVM lengvata taikoma grąžinant PVM.

3.2. Europos Bendrijų institucija, esanti Lietuvoje, prekes (paslaugas) Lietuvoje įsigyja su 18 proc. (arba lengvatiniu, jeigu toks yra nustatytas) PVM tarifu.

3.2. Vėliau, kartą per metus, minėta institucija Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pateikia prašymą grąžinti sumokėtą PVM. Prašymas pateikiamas laisva forma. Kartu su prašymu pateikiamos prekių (paslaugų) įsigijimo PVM sąskaitos faktūros, pagal kurias norima susigrąžinti PVM. Galima pateikti PVM sąskaitų faktūrų kopijas. Prekių ar paslaugų vertė, nurodyta vienoje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti ne mažesnė kaip 800 litų (įskaitant mokesčius).

3.3. Plačiau apie PVM susigrąžinimą skaityti Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu 2006-01-20 Nr. 1K-030 ,,Dėl susitarimų dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų Europos Sąjungos institucijoms įgyvendinimo taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintame Susitarimų dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų Europos Sąjungos institucijoms taikymo tvarkos aprašą.

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad taikant 0 proc. PVM tarifą taip pat yra apmokestinamos Lietuvoje tiekiamos prekės (paslaugos), kurias įsigyja:

1. kitose valstybėse narėse įsikūrusios užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, šių atstovybių ir įstaigų nariai;

2 kitų negu paskirties valstybė narė Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių, kariuomenių vienetai ir (arba) juos lydintys civiliai darbuotojai;

3. tarptautinės organizacijos, kurias tokiomis pripažino bet kuri kita valstybė narė, ar jų atstovybės, šių organizacijų ar atstovybių nariai.

 

 

 

Viršininkas

Modestas Kaseliauskas

 

 

Prisegti failai:
Sertifikato pavyzdys.doc