« Grįžti

DĖL AKCINĖS BENDROVĖS BANKO SNORAS AKCIJŲ ĮSIGIJIMO KAINOS

Atnaujinimo data: 2015-01-21
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.18-31-1)RM-1003   Data   2015-01-20

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) paaiškina, kokia tvarka ir kada galima iš gyventojo gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų atimti AB banko Snoras (toliau ― banko Snoras) akcijų įsigijimo kainą bei kada Lietuvos vieneto dėl visuomenės poreikiams paimtų banko Snoras akcijų apskaičiuotas nuostolis gali būti priskirtas leidžiamiems atskaitymams.

Dėl pajamų mokesčio.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau ― GPMĮ) 19 straipsnyje nustatyta, kad, pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn ne individualios veiklos turtą, taip pat realizavus išvestines finansines priemones, iš gautų pajamų gali būti atimama turto įsigijimo kaina ir su to turto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn ar su išvestinės finansinės priemonės realizavimu susiję teisės aktuose nustatyti privalomi mokėjimai.

Pagal Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo nuostatas Lietuvos Respublikos Vyriausybė turi teisę paimti banko akcijas visuomenės poreikiams, teisingai atlyginusi buvusiems akcininkams. 2011 m. banko Snoras akcijos buvo paimtos visuomenės poreikiams (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1329 „Dėl akcinės bendrovės banko Snoras akcijų paėmimo visuomenės poreikiams" ― toliau Nutarimas Nr. 1329). Laikytina, kad gyventojai turėtas banko Snoras akcijas perleido kito asmens nuosavybėn, tačiau 2011 m. gyventojai atlygio už perleistas akcijas negavo. Pagal GPMĮ 8 straipsnio nuostatas pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu, todėl atlygį už visuomenės poreikiams paimtas banko Snoras akcijas gautomis pajamomis galima pripažinti tą mokestinį laikotarpį, kada šis atlygis faktiškai gautas (išmokėtas). Todėl gyventojai 2011 m. turėtų banko Snoras akcijų įsigijimo kainos negalėjo atimti iš 2011 m. gautų vertybinių popierių pardavimo pajamų.

2014 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 39 „Dėl akcinės bendrovės banko Snoras akcijų kainos patvirtinimo" (toliau ― Nutarimas Nr. 39) nustatyta, kad akcinės bendrovės banko Snoras akcijų (paprastųjų ir privilegijuotųjų) kaina ― 0,00 litų už vieną akciją. Tokiu būdu laikytina, kad už visuomenės poreikiams paimtas banko Snoras akcijas buvo atsiskaityta 2014 m., todėl gyventojas, apskaičiuodamas ir deklaruodamas 2014 m. finansinių priemonių pardavimo pajamas, iš bendros per 2014 m. mokestinį laikotarpį gautos finansinių priemonių, kurioms taikoma GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 30 punkte nustatyta 10 000 Lt (nuo 2015 m. ― 3000 Eur) neapmokestinama pajamų mokesčio suma, pardavimo sumos gali atimti banko Snoras akcijų įsigijimo kainą. Pajamos pagal Nutarimo Nr. 39 nuostatas yra lygios 0,00 Lt. Tarkime, gyventojas buvo įsigijęs 50 Snoro akcijų po 100 Lt. 2011 m. akcijos buvo paimtos visuomenės poreikiams, atlygis nebuvo išmokėtas. 2014 m. gyventojas iš finansinių priemonių pardavimo gavo 19 000 Lt pajamų, parduotų finansinių priemonių įsigijimo kaina 6 000 Lt. Pagal Nutarimo Nr. 39 nuostatas gyventojas iš 2014 m. finansinių priemonių pardavimo pajamų gali atimti banko Snoras akcijų įsigijimo kainą, t. y. šiuo atveju gali atimti 5 000 Lt (50x100). Atlygis už visuomenės poreikiams paimtas banko Snoras akcijas 0,00 litų. Apskaičiuojamos 2014 m. finansinių priemonių pardavimo apmokestinamosios pajamos 8 000 Lt [19 000 –(6 000 +5 000)]. Jeigu 2014 m. finansinių priemonių pardavimo pajamos yra 0,00 litų, atimti banko Snoras akcijų įsigijimo kainos gyventojas galimybės neturi. Vėlesniais mokestiniais laikotarpiais atimti banko Snoras akcijų įsigijimo kainos iš gautų finansinių priemonių pardavimo pajamų gyventojas negalės, nes pajamų gavimo momentas ― 2014 metai.

Pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 30 punktą finansinių priemonių pardavimo pajamos neapmokestinamos, jeigu skirtumas tarp pardavimo ir įsigijimo kainų neviršija 10 000 Lt (nuo 2015-01-01 ― 3 000 Eur). Jeigu gautas skirtumas viršija 10 000 Lt (nuo 2015 m. 3 000 Eur), viršijanti dalis apmokestinama, taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

2014 m. gautos finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos deklaruojamos Metinės pajamų deklaracijos GPM308F priedo I skyriuje (Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos 03 versija patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. VA-200).

Dėl pelno mokesčio.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 30 straipsnio 2 dalies nuostatomis, nuostoliai dėl vertybinių popierių (toliau ― VP) arba išvestinių finansinių priemonių perleidimo perkeliami į kitus mokestinius metus, tačiau dengiami tik vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo veiklos pajamomis. Vienetų VP perleidimo pelną (ar nuostolį) sudaro už perleistus VP gautų (gautinų) pajamų ir jų įsigijimo kainos skirtumas.

Atsižvelgiant į tai, kad Nutarimu Nr. 39 akcinės bendrovės banko Snoras akcijų (paprastųjų ir privilegijuotųjų) kaina buvo nustatyta ― 0,00 litų už vieną akciją, vieneto apskaičiuotas nuostolis dėl Nutarimu Nr. 1329 visuomenės poreikiams paimtų banko Snoras akcijų yra laikomas nuostoliu iš vertybinių popierių perleidimo.

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas

 

Dainoras Bradauskas