DĖL AKCIZŲ ĮSTATYMO 45 STRAIPSNIO 2 DALIES IR 46 STRAIPSNIO 1 DALIES 3 PUNKTO TAIKYMO

Atnaujinimo data: 2010-01-04
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-58   Data   2010.01.04

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) pažymi, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802, toliau – Akcizų įstatymas) ketvirtojo skirsnio nuostatos, reglamentuojančios elektros apmokestinimą akcizu.

Pagal įsigaliojusias Akcizų įstatymo nuostatas lengvatinis akcizų tarifas elektrai, t. y. 1,8 lito už elektros energijos megavatvalandę, taikomas tik elektros energijai, parduodamai ar kitaip perduodamai asmeniui, naudojančiam ją verslo reikmėms ir turinčiam centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka išduotą atitinkamą leidimą.

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Seimui yra pateiktas svarstyti 2009 m. gruodžio 11 d. Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) Nr. XIP-1570 (toliau – Įstatymo projektas). Pagal šio projekto nuostatas asmenims, naudojantiems elektros energiją verslo reikmėms, leidimų išduoti nebereikia, o šie asmenys tik turi būti registruojami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

Atsižvelgdama į Įstatymo projekto nuostatas, į tai, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojusios Akcizų įstatymo nuostatos dėl leidimų įsigyti elektros energiją su lengvatiniu tarifu yra laikinos, siekdama nedidinti administracinės naštos nei mokesčių mokėtojams, nei mokesčių administratoriui ir siekdama efektyviai naudoti tiek žmogiškuosius, tiek materialinius išteklius, VMI prie FM informuoja, kad laikysis pozicijos, jog asmenys, kurių teisinė forma yra akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, kooperatinės bendrovė (kooperatyvas), žemės ūkio bendrovė, tikroji ūkinė bendrija, komanditinė ūkinė bendrija, individuali įmonė, Europos ekonominių interesų grupė, Europos bendrovė, Europos kooperatinė bendrovė, advokatų profesinė bendrija, yra asmenys, turintys leidimą elektros energiją įsigyti su lengvatiniu tarifu, t.y. kiekvienam asmeniui individualiai tokie leidimui nebus išduodami.

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Akcizų įstatymo 46 str. 1 d. 3 punkto nuostatas elektros energija yra neapmokestinama akcizais, kai ji, be kitų Akcizų įstatyme nurodytų atvejų, yra tiekiama ir viešiesiems juridiniams asmenims, kurie gali būti paramos gavėjai ir kurie centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka yra gavę vietos mokesčio administratoriaus, kurio veiklos teritorijoje jie registruoti, leidimą. VMI prie FM dėl aukščiau nurodytų priežasčių laikysis pozicijos, kad viešieji juridiniai asmenys, kurių teisinė forma yra labdaros ir paramos fondas, biudžetinė įstaiga, asociacija, viešoji įstaiga, religinė bendruomenė, bendrija ar religinis centras, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyrius (padalinys), yra asmenys, turintys leidimą elektros energiją įsigyti be akcizo, t. y. kiekvienam asmeniui individualiai tokie leidimui nebus išduodami.

Pažymėtina, kad elektros energiją pagal Akcizų įstatymo 46 str. 1 d. 3 punkto nuostatas be akcizų gali įsigyti ir tie juridiniai asmenys, kurie nėra nurodyti aukščiau, tačiau kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams. Šie asmenys, norėdami įsigyti elektros energiją be akcizų, elektros energijos tiekėjui turėtų pateikti įrodymus, kad jie gali būti paramos gavėjai pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818). Tokiais įrodymais galėtų būti kompetentingos institucijos patvirtinimas apie jau suteiktą paramos gavėjo statusą arba patvirtinimas dėl galimybės tapti paramos gavėju.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas

 

Dainius Daugirda