« Grįžti

DĖL ATSAKYMŲ Į PATEIKTUS KLAUSIMUS

Atnaujinimo data: 2007-12-28
Registracijos numeris   (18.11-31-1)-R-12803   Data   2007.12.28

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsižvelgdama į Jūsų prašymą, atsako į Jūsų 2007-12-06 rašte pateiktus klausimus.

1. Įmonė apdraudė darbuotoją dešimčiai metų investiciniu gyvybės draudimu. Sutartyje nurodyta, kad naudos gavėjas – įmonė.

Sumokėtos draudimo įmokos finansinėje apskaitoje laikomos finansiniu turtu, o sutarties galiojimo laikotarpio pabaigoje gautos iš draudimo įmonės sumos finansinėje apskaitoje registruojamos mažinant finansinio turto likutį. Taip pat per visą sutarties laikotarpį pripažįstamos investicinės veiklos pajamos arba sąnaudos. Vadovaujantis pelno mokesčio įstatymo 17 ir 12 straipsnių komentarais, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais sumokėtos draudimo įmokos nelaikomos finansiniu turtu. Sumokėta draudimo įmoka iš karto priskiriama leidžiamiems atskaitymams. Sutarties pabaigoje atgautos sukauptos sumos laikomos apmokestinamosiomis pajamomis.

Klausimas.

Ar finansinėje apskaitoje pripažinto finansinio turto vertės koregavimai, susiję su administravimo mokesčiais, taip pat su uždirbtomis investicijos pajamomis (pelnu) ar patirtomis investicijos sąnaudomis (nuostoliais), pelno mokesčio deklaracijoje turi būti eliminuojami kaip sąnaudos, nemažinančios apmokestinamojo pelno, arba kaip pelno mokesčio objektu nelaikomos pajamos?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992; toliau - PMĮ) 17 str. 1 dalies nuostatomis leidžiamais atskaitymais laikomos visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti. Sąnaudomis, priskiriamomis prie leidžiamų atskaitymų, laikomos draudimo įmokos, jeigu draudimo objektas susijęs su įmonės pajamų uždirbimu. Pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 94-4246) 2 straipsnį draudimo objektu gali būti turtiniai interesai, susiję su asmens gyvybe, sveikata, turtu ar civiline atsakomybe. Investicinis gyvybės draudimas teisės aktuose nėra išskirtas iš kitų gyvybės draudimo rūšių.

Atsižvelgiant į išdėstytas nuostatas, pagal investicinio gyvybės draudimo sutartis, kurios sudaromos vieneto naudai, draudimo įmonei mokamos draudimo įmokos gali būti priskiriamos vieneto leidžiamiems atskaitymams. Pagal PMĮ 12 str. 2 punkto nuostatas, tuo atveju, kai vienetas gauna draudimo išmoką ne dėl draudiminio įvykio, bet pasibaigus jo naudai sudarytai investicinio gyvybės draudimo sutarčiai, tai visą gautą (gautiną) draudimo išmokos sumą vienetas turi priskirti apmokestinamosioms pajamoms.

Gyvybės draudimo sutarties laikotarpiu uždirbtos investicijos pajamos ar patirtos investicijos sąnaudos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, nėra pripažįstamos.

Tačiau, jeigu įmonė sudaro sutartį, kurios tikslas nėra jos turtinių interesų draudimas, o sudaryta sutartimi siekiama uždirbti investicinės veiklos pajamų, tai toks lėšų investavimas PMĮ tikslais taip pat laikomas finansiniu turtu. Atitinkamai pagal tokią investavimo sutartį uždirbtos investicinės veiklos pajamos bei patirtos sąnaudos turi būti pripažįstamos per visą sutarties laikotarpį.

2. Individuali įmonė, PVM mokėtoja, pertvarkoma (reorganizuojama) į uždarąją akcinę bendrovę. Ar perduodant individualios įmonės turtą, kurio pirkimo PVM buvo įtrauktas į atskaitą, uždarajai akcinei bendrovei laikoma, kad įvyko prekės tiekimas už atlygį?

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2004, Nr. 17-505, toliau-PVM) 9 straipsnio 3 dalyje nustatytas nuostatas bet kokio nuosavybės teisės objekto perdavimas dėl juridinio asmens PVM mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo būdu, kai šio nuosavybės teisės objekto (o jei jis pasigamintas, - jam pasigaminti sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų) pirkimo ir (arba) importo PVM ar jo dalis buvo įtraukta į pasibaigiančio PVM mokėtojo PVM atskaitą, laikomas prekių tiekimu (paslaugų teikimu) už atlygį (kai perduodamas objektas, kuris šiame Įstatyme preke nelaikomas).

Jeigu individuali įmonė, PVM mokėtoja, pertvarkoma (reorganizuojama) ne jungimo ir skaidymo būdu ir jos kodas (PVM mokėtojo kodas) nesikeičia, o keičiasi tik teisinis statusas, tai turto perdavimas nelaikomas prekių tiekimu, o visos prievolės, susijusios su PVM atskaitos tikslinimu, pereina uždarajai akcinei bendrovei.

3 . Įmonės veikla PVM apmokestinama ir PVM neapmokestinama. Pagal 2006 m. faktinius duomenis, atskaitoma pirkimo PVM dalis, apskaičiuota pagal LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 60 str. sudarė 97 procentus. Todėl 2006 m. įmonė pirkimo PVM sumų pagal proporcinį būdą į atskaitomą ir neatskaitomą pirkimo PVM neskirstė. Ar šiais metais 2006 metų rodikliais vadovaujantis, 2007 metais įmonė taip pat gali visas pirkimo PVM sumas, skirstytinas proporciniu būdu, priskirti tik PVM apmokestinamai veiklai?

Pagal PVM įstatymo 60 straipsnio 5 ir 6 dalių nuostatas, skaičiuojant PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai proporcingai tenkančią pirkimo ir (arba) importo PVM dalį (procentais), remiamasi atitinkamais praėjusių kalendorinių metų rodikliais. Jeigu skaičiuojant šio įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai tenkančią pirkimo ir (arba) importo PVM dalį (procentais) nustatoma, kad šiai veiklai tenka ne mažiau kaip 95 proc. proporcingai paskirstytojo pirkimo ir (arba) importo PVM, laikoma, kad visas paskirstytinas pirkimo ir (arba) importo PVM tenka tik PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai.

Todėl jeigu PVM mokėtojo, vykdančio mišrią veiklą, 2006 m. apskaičiuota proporciniu būdu atskaitoma pirkimo (importo) PVM dalis, tenkanti PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai, sudaro ne mažiau 95 procentų visos skirstomosios pirkimo (importo) PVM sumos, visa veikla gali būti laikoma PVM apmokestinama ir įmonė gali visas pirkimo PVM sumas, 2006 m. paskirstytas proporciniu būdu, priskirti PVM apmokestinamai veiklai ir 2007 metais.

4. Įmonės veikla PVM apmokestinama ir PVM neapmokestinama. Įmonė 2006 m. liepos mėn. padarė klaidą: nuo PVM neapmokestinamųjų paslaugų vertės apskaičiavo pardavimo PVM. 2007 m. rugsėjo mėnesį pastebėjus klaidą, išrašyta kreditinė PVM sąskaita faktūra, kurioje eliminuotas per klaidą apskaičiuotas pardavimo PVM. Kurio mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje turi būti ištaisyta klaida?

Jeigu paslaugų pardavėjas dėl tam tikrų priežasčių (minėtuoju atveju dėl klaidos) padidino mokėtiną į biudžetą pardavimo PVM sumą (paklausime nurodytuoju atveju PVM neapmokestinamas paslaugas apmokestino PVM) ir vėliau, kitą mokestinį laikotarpį, paslaugų pirkėjui išrašė patikslinančią kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, jis turi teisę pardavimo PVM sumą patikslinti to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje, kada išrašyta kreditinė PVM sąskaita faktūra.

5 . UAB X teikia nekilnojamojo turto projekto vystymo paslaugas: kuria galimą būsimo turto koncepciją, sudaro verslo planą, parenka numatomo statyti turto projektuotojus, statytojus ir panašiai. UAB X 2007 m. spalio mėn. suteikė UAB Y tarpininkavimo paslaugą: surado UAB Y dukterinės įmonės (UAB Z) akcijų pirkėją. Ar tokiai UAB X suteiktai tarpininkavimo paslaugai taikomos PVMĮ 28 str. nuostatos, tai yra suteikta paslauga PVM neapmokestinama?

Jeigu UAB X suteiktos UAB Y tarpininkavimo paslaugos yra iš esmės susijusios su vertybinių popierių (akcijų) sandoriais, tai tokios tarpininkavimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Atkreiptinas dėmesys, kad sprendžiant PVM apmokestinimo klausimą, vadovaujamasi turinio prieš formą principu, todėl tikslų atsakymą galima pateikti tik detaliai įvertinus visas sandorio aplinkybes.

6. UAB X turi pastatą, kurį numato nugriauti ir vietoje jo statyti naują nekilnojamąjį turtą. Ar 2008 metais turėtų būti mokamas nekilnojamojo turto mokestis avansu, jeigu 2007 m. gruodžio mėn. buvo gautas statybos leidimas ir pradėti statybos darbai?

Juridiniai asmenys už jiems kalendorinių metų sausio 1 dieną nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą privalo mokėti avansinius mokesčius. Už nugriautą nekilnojamąjį turtą mokestis nebemokamas nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį nekilnojamasis turtas išnyko. Mėnesiu, kurį turtas buvo prarastas, laikomas tas mėnuo, kurį buvo išduota atitinkamų institucijų (Statybos inspekcijos, Priešgaisrinės apsaugos) pažyma apie turto išnykimą arba, jeigu tokių dokumentų nėra, kai toks NT išregistruojamas iš Nekilnojamojo turto registro.

Vadinasi, jeigu UAB X 2007 m. gruodžio mėnesį gavo ne tik leidimą statyboms, bet ir pažymą apie turto išnykimą arba pažymą, kad nekilnojamasis turtas yra išregistruotas iš Nekilnojamojo turto registro, tokiu atveju avansinis mokestis už 2008 metus neturėtų būti mokamas už nugriautą turtą, kadangi UAB X faktiškai jo 2008 m. sausio 1 dienai jau neturi. Už naujai pradėtą statyti turtą, kol jis nebus Statybos inspekcijos pripažintas tinkamu naudoti arba, pažeidžiant Statybos įstatymo nuostatas, nebus pradėtas faktiškai naudoti, nekilnojamojo turto mokestis taip pat nemokamas.

7. UAB X turi nekilnojamąjį turtą A, kurį numato nugriauti ir vietoje jo statyti naują nekilnojamąjį turtą. UAB X veikla nekilnojamojo turto vystymas ir jo pardavimas. UAB X jokios kitos veiklos nevykdo. Senas nekilnojamasis turtas A buvo įsigytas tik tam, kad būtų nugriautas, o jo vietoje pastatytas naujas. 2007 m. lapkričio mėn. gautas statybos leidimas. Pastatą planuojama nugriauti 2008 m. vasario mėnesį. Nuo kada nebeturi būti skaičiuojamas už šį turtą nekilnojamojo turto mokestis?

Už nugriautą nekilnojamąjį turtą mokestis nebemokamas nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį nekilnojamasis turtas išnyko. Mėnesiu, kurį turtas buvo prarastas, laikomas tas mėnuo, kurį buvo išduota atitinkamų institucijų (Statybos inspekcijos, Priešgaisrinės apsaugos) pažyma apie turto išnykimą arba, jeigu tokių dokumentų nėra, kai toks NT išregistruojamas iš Nekilnojamojo turto registro. Vadinasi, jei UAB X 2008 m. vasario mėnesį gaus pažymą apie turto išnykimą arba išregistravimą iš Nekilnojamojo turto registro, nekilnojamojo turto mokesčio nebeskaičiuos nuo kovo mėnesio.

 

Teisės departamento direktoriaus pavaduotoja,               Alina Gaudutytė
atliekanti departamento direktoriaus funkcijas