« Grįžti

DĖL AVANSINIO PELNO MOKESČIO APSKAIČIAVIMO UŽ 2009 METAIS PRASIDEDANTĮ MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ

Atnaujinimo data: 2009-01-20
Registracijos numeris   (18.26-31-1)-R-563   Data   2009.01.20

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atkreipia dėmesį, kad pagal priimto Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2, 5, 12, 34, 38(2), 41, 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 40(1) straipsniu ir IX(1) skyriumi įstatymo (Žin., 2008 Nr. 149 - 6000) nuostatas, vienetai, apskaičiuodami 2009 metais prasidedančio mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio sumą , turi atsižvelgti į pasikeitusį pelno mokesčio tarifą. Todėl tiek įmonės, kurios pasirenka avansinį pelno mokestį mokėti pagal numatomus mokestinio laikotarpio rezultatus, tiek įmonės kurios pasirenka avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių mokestinių laikotarpių veiklos rezultatus, turi atsižvelgti į pasikeitusį pelno mokesčio tarifą 20 proc., ar joms nuo 2009 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio taikomą kitą tarifą.

I. Kai vienetas pasirenka skaičiuoti avansinio pelno mokestį pagal praėjusių mokestinių laikotarpių veiklos rezultatus:

1. 2009 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio I-III ketvirčių avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal mokestinių metų, buvusių prieš praėjusius mokestinius metus, faktiškai apskaičiuotas (deklaruotas) pelno sumas, tačiau atsižvelgiant į 2009 metais taikomą pelno mokesčio tarifą 20 proc.

1 pavyzdys

Vienetas 2009 metais pasirinko avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus. 2007 metais vienetas apskaičiavo 100 000 Lt pelno ir 15 000 Lt pelno mokesčio. Vienetui 2009 metais taikomas 20 proc. pelno mokesčio tarifas. Pildydamas 2009 metų I-III ketvirčio avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 289 (Žin., 2002, Nr. 100 – 4487, toliau – deklaracija) ir apskaičiuodamas 13 laukelyje įrašomą mokestinio laikotarpio, buvusio prieš praėjusį mokestinį laikotarpį, pelno mokesčio sumą, vienetas turi atsižvelgti į 20 proc. mokesčio tarifą. Šiuo atveju deklaracijos 13 laukelyje įrašoma suma apskaičiuojama taip: 100 000 Lt * 20 % = 20 000 Lt. Vieno ketvirčio įmoka apskaičiuojama deklaracijos 14 laukelyje ir sudaro 5 000 Lt (20 000/ 4 = 5 000 Lt).

2. 2009 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio IV ketvirčio avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal praėjusių mokestinių metų faktiškai apskaičiuotas (deklaruotas) pelno sumas, tačiau atsižvelgiant į 2009 metais galiojantį pelno mokesčio tarifą (t.y. 20 proc. ar kitą vienetui nuo 2009 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio taikomą tarifą).

2 pavyzdys

Vienetas 2009 metais pasirinko avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus. 2008 metais vienetas uždirbo 100 000 Lt pelno ir apskaičiavo 15 000 Lt pelno mokesčio. Vienetui 2009 metais taikomas 20 proc. pelno mokesčio tarifas. Pildydamas 2009 metų IV ketvirčio deklaraciją ir apskaičiuodamas deklaracijos 19 laukelyje įrašomą praėjusio mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, vienetas turi atsižvelgti į 20 proc. mokesčio tarifą. Šiuo atveju deklaracijos 19 laukelyje įrašoma suma apskaičiuojama taip: 100 000 Lt * 20 % = 20 000 Lt. Įmoka už IV ketvirtį apskaičiuojama 20 laukelyje ir sudaro 5 000 Lt (20 000/ 4 = 5 000 Lt).

 

3. Skaičiuojant avansinį pelno mokestį už 2009 metų mokestinį laikotarpį, atsižvelgti į 2009 metais galiojantį pelno mokesčio tarifą privalo ir tie vienetai, kurie iki 2009 metų mokestinio laikotarpio mokėjo 0 proc. ar kitaip sumažintą pelno mokestį - žemės ūkio veiklą vykdantys vienetai, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), kredito unijos, Centrinė kredito unija.

3 pavyzdys

Žemės ūkio veiklą vykdantis vienetas 2007, 2008 metais mokėjo 0 proc. pelno mokestį. Nuo 2009 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio jam taikomas 5 proc. pelno mokesčio tarifas. Šis vienetas 2007 metais apskaičiavo 150 000 Lt pelno, 2008 metais – 160 000 Lt pelno. Vienetas pasirinko mokėti avansinį pelno mokestį pagal praėjusių laikotarpių rezultatus.

Aps kaičiuodamas 2009 metų I-III ketvirčio avansinio pelno mokesčio sumą, vienetas turi atsižvelgti į 2007 metų pelno sumą (150 000 Lt) bei 2009 m. jam taikomą pelno mokesčio tarifą 5 proc. Toks vienetas, pildydamas deklaraciją, 13 laukelyje įrašomą sumą apskaičiuoja taip: 150 000 Lt * 5 % = 7 500 Lt. Vieno ketvirčio įmoka apskaičiuojama 14 laukelyje ir sudaro 1 875 Lt (7 500/4= 1 875 Lt).

Apskaičiuodamas 2009 met ų IV ketvirčio avansinio pelno mokesčio sumą, vienetas turi atsižvelgti į 2008 metais deklaruotą pelno sumą (160 000 Lt), bei į 2009 metais galiojantį pelno mokesčio tarifą 5 proc. Toks vienetas, pildydamas deklaraciją, 19 laukelyje įrašomą sumą, apskaičiuoja taip: 160 000 * 5 % = 8 000 Lt . IV ketvirčio įmoka apskaičiuojama 20 laukelyje ir sudaro 2 000 Lt (8 000/4 = 2 000 Lt).

4 pavyzdys

Žemes ūkio bendrovė 2007 metais bei 2008 metais mokėjo 15 proc. pelno mokestį. Nuo 2009 m. sausio 1 d. bendrovė mokės 5 proc. pelno mokesčio tarifą. Bendrovė pasirinko mokėti avansinį pelno mokestį pagal praėjusių mokestinių laikotarpių rezultatus. Ši bendrovė, skaičiuodama avansinį pelno mokestį už 2009 metais prasidėjusį mokestinį laikotarpį, turi atsižvelgti į jai taikomą pelno mokesčio tarifą 5 proc.

II. Kai vienetas pasirenka avansinį pelno mokestį mokėti pagal numatomus mokestinio laikotarpio rezultatus:

1. 2009 metų numatomą pelno mokesčio sumą jis turi apskaičiuoti atsižvelgdamas į naują 20 proc. pelno mokesčio tarifą ar jam nuo 2009 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio taikomą kitą tarifą. Pažymėtina, kad p agal numatomą einamųjų mokestinių metų pelno mokesčio sumą apskaičiuota avansinio pelno mokesčio suma turi sudaryti ne mažiau kaip 80 procentų faktiškos metinio pelno mokesčio sumos. Ši nuostata taikoma ir žemės ūkio veiklą vykdantiems vienetams, kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), kredito unijoms ir Centrinei kredito unijai, kurie mokėjo 0 proc. ar kitaip sumažintą pelno mokestį).

5 pavyzdys

Kredito unija 2007 ir 2008 metais mokėjo 0 proc. pelno mokesčio. Nuo 2009 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio jai taikomas 20 proc. mokesčio tarifas. Kredito unija pasirinko avansinį pelno mokestį skaičiuoti pagal numatomą mokestinio laikotarpio rezultatą. Skaičiuodama avansinį pelno mokestį už 2009 metais prasidėjusį mokestinį laikotarpį, kredito unija turi atsižvelgti į 20 proc. pelno mokesčio tarifą.

2. Apskaičiuojant 2009 metais prasidedančio mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio sumą pagal numatomą mokestinio laikotarpio sumą, neatsižvelgiama į galimą apmokestinamojo pelno sumažinimą dėl vykdomo investicinio projekto pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) 461 straipsnio nuostatas.

6 pavyzdys

Vienetui nuo 2009 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio taikomas 20 proc. mokesčio tarifas. Vienetas pasirinko avansinį pelno mokestį skaičiuoti pagal numatomą mokestinio laikotarpio rezultatą. Vienetas apskaičiavo, kad numatoma apmokestinamojo pelno suma už 2009 metus sudarys 300 000 Lt, kuri dėl vykdomo investicinio projekto bus sumažinta 50 proc. Tokio vieneto avansinio pelno mokesčio suma turi sudaryti ne mažiau kaip 80 proc. faktinės pelno mokesčio sumos, kuri apskaičiuojama taip: 300 000 Lt * 20 % * 80 % = 48 000 Lt.

3. Pažymėtina, kad pagal PMĮ 47 straipsnio 5 dalies nuostatas (2008 m. balandžio 10 d. įstatymo Nr. X-1484 (Žin., 2008, Nr. 47 –1749) redakciją), nuo 2009 metais prasidedančio mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio mokėti bei deklaracijos teikti neprivalo įmonės, kurių praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos neviršija 1 milijono litų.

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis