DĖL BIODUJŲ APMOKESTINIMO AKCIZAIS

Atnaujinimo data: 2017-11-28
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.2-31-2) RM-36578

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM), pakartotinai suderinusi poziciją su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 ir 11 dalių nuostatomis, biodujomis laikomos visos dujos, pagamintos iš biologiškai skaidžios biologinės kilmės žemės ūkio, miškų ūkio ir susijusių pramonės šakų, įskaitant žuvininkystę ir akvakultūrą, žaliavų, atliekų ir liekanų, įskaitant augalines ir gyvūnines medžiagas, taip pat biologiškai skaidžių pramoninių ir komunalinių atliekų.

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad biodujos, atitinkančios gamtinėms dujoms keliamus kokybės reikalavimus, yra prilyginamos gamtinėms dujoms ir gali būti tiekiamos į gamtinių dujų sistemą arba ja transportuojamos. Gamtinėms dujoms, tiekiamoms vartotojams į dujų perdavimo ir / ar skirstymo sistemas, kokybės ir sudėties reikalavimus nustato Gamtinių dujų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo".

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, biodujos, tiekiamos vartotojams ir į gamtinių dujų perdavimo ir / ar skirstymo sistemas bei atitinkančios gamtinėms dujoms keliamus kokybės bei sudėties reikalavimus, taip pat ir akcizų taikymo tikslais turėtų būti laikomos ekvivalentišku produktu gamtinėms dujoms. Tačiau pažymėtina, kad toms biodujoms, kurios laikomos neatitinkančiomis gamtinėms dujoms keliamų kokybės bei sudėties reikalavimų, akcizų taikymo tikslais ekvivalentiškas produktas turėtų būti naftos dujos (dujiniai angliavandeniliai).

Biodujų, klasifikuojamų Kombinuotosios nomenklatūros (toliau ‒ KN) 2711 19 ir 2711 29 subpozicijose (t. y. ekvivalentiškų naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams) apmokestinimo akcizais tvarka aprašyta VMI prie FM 2016 m. kovo 14 d. rašte Nr. (18.3-31-2) RM-5029.

Biodujų, klasifikuojamų KN 2711 19 ir 2711 29 subpozicijose, ir gamtinių dujų, naudojamų elektros energijos gamyboje, šilumos energijos gamyboje bei mišrios šilumos ir elektros energijos gamyboje, apmokestinimo akcizais tvarka aprašyta VMI prie FM 2017 m. sausio 17 d. rašte Nr. (18.2-31-2) RM-1464. Atkreiptinas dėmesys, kad, apmokestinant biodujas, laikomas ekvivalentišku produktu gamtinėms dujoms, turėtų būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatomis, reglamentuojančiomis gamtinių dujų apmokestinimą.

Abu raštus galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje:

www.vmi.lt → Verslui Mokesčiai Akcizai Naujienos;

www.vmi.lt Gyventojams Mokesčiai Akcizai Naujienos;

www.vmi.lt Verslui Konsultacinės medžiagos katalogas Raštai, paaiškinimai.

 

 

Teisės departamento direktorė

 

                                                                Rasa Virvilienė