« Grįžti

DĖL DRAUDIMO ĮMOKŲ PRISKYRIMO PAJAMOMS IR LEIDŽIAMIEMS ATSKAITYMAMS

Atnaujinimo data: 2006-11-20
Registracijos numeris   (18.11-31-1)-R-10100   Data   2006.11.20

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) atsako į Jūsų 2006-10-16 rašte Nr. V-10-261 bei 2006-11-08 susitikime pateiktus klausimus:

1. Įmonė sudarė kaupiamojo gyvybės draudimo sutartį 10 metų laikotarpiui, kuria apdraudė savo darbuotojus. Įmonė šioje sutartyje yra draudėjas, draudimo įmokų mokėtojas ir draudimo išmokos naudos gavėjas draudimo laikotarpio pasibaigus. Tačiau apdraustų darbuotojų mirties, nelaimingų atsitikimų, traumų, kritinės ligos ar darbingumo praradimo atvejais naudos gavėjais yra paskiriami darbuotojų šeimos nariai arba patys darbuotojai.

Klausimai:
Ar teisingai suprantame, kad PMĮ 17 straipsnio nuostatos yra taikomos tuo atveju, kai įmonė apsidraudžia pati save nuo galimų nuostolių, kuriuos patirtų, jei netektų darbuotojo ar įvyktų nelaimingas atsitikimas, ir draudimo išmoką, įvykus draudiminiam įvykiui, gautų įmonė – draudėja?
Ar aukščiau pateiktu atveju būtų taikomos PMĮ 17 straipsnio nuostatos, kai įmonė, norėdama valdyti veiklos riziką, siekia ekonominės naudos, ir tuo remdamasi draudimo įmokas, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priskiria leidžiamiems atskaitymams?

Pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau - PMĮ) 17 straipsnyje nustatyta, kad leidžiamiems atskaitymams priskiriamos visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos draudimo įmokos, kai vienetas, apsidrausdamas save nuo galimų nuostolių, kuriuos patirtų, jei darbuotojui atsitiktų nelaimingas atsitikimas ar kitas draudiminis įvykis, apdraudžia darbuotoją, tačiau draudimo išmoka bet kuriuo atveju (pasibaigus draudimo sutarties terminui ar įvykus draudiminiam įvykiui) išmokama vienetui. Tačiau pagal pateiktą informaciją draudimo išmokos gavėju, draudiminio įvykio atveju, yra darbuotojas (būtų kompensuojami ne vieneto, o darbuotojo patirti nuostoliai), todėl draudimo įmokos pagal tokią sutartį negali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams pagal PMĮ 17 straipsnio nuostatas.

2. Įmonė sudarė kaupiamojo draudimo gyvybės draudimo sutartį 10 metų laikotarpiui, kuria apdraudė savo darbuotoją. Įmonė šioje sutartyje yra draudėjas ir draudimo įmokų mokėtojas, o darbuotojas yra apdraustasis ir draudimo išmokos naudos gavėjas pasibaigus draudimo laikotarpiui. Įmonė kas mėnesį moka 100 Lt dydžio draudimo įmokas (neviršijančias PMĮ 26 str. 1 dalies 4 punkto nustatyto dydžio). Nuo mokamų 100 Lt dydžio draudimo įmokų įmonė apskaičiuoja ir sumoka 30,98 proc. socialinio draudimo mokestį. Kadangi įmonė (draudėja) turi teisę pakeisti apdraustąjį ir naudos gavėją per draudimo sutarties laikotarpį, draudimo sutarties laikotarpio pabaigoje gali būti išmokėta kitam apdraustajam, nei buvo numatyta draudimo sutarties sudarymo momentu. Dėl didelės darbuotojų kaitos įmonė nuo konkretaus darbuotojo naudai sumokėtų 100 Lt dydžio įmokų apskaičiuotą 3 proc. socialinio draudimo mokestį neišskaičiuoja iš darbuotojo, o sumoka iš įmonės lėšų.

Klausimai:
Ar teisingai suprantame, kad nuo mokamų 100 Lt dydžio draudimo įmokų apskaičiuotą 30,98 proc. socialinio draudimo mokestį įmonė gali priskirti leidžiamiems atskaitymams, vadovaujantis PMĮ 24 straipsniu?

Pagal PMĮ 24 straipsnio 1 dalį iš pajamų atskaitomi Mokesčių administravimo įstatymo nustatyti mokesčiai. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, įmonė nuo darbuotojo naudai sumokėtų draudimo įmokų (pagal PMĮ 26 straipsnį priskirtų ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams) apskaičiuotą ir sumokėtą socialinio draudimo mokestį taip pat gali priskirti ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Ar teisingai suprantame, kad iš įmonės lėšų už darbuotoją sumokėtą 3 proc. socialinio draudimo mokestį įmonė gali priskirti leidžiamiems atskaitymams?

Pagal PMĮ 24 straipsnio nuostatas iš pajamų gali būti atskaitomi Mokesčių administravimo įstatymo nustatyti mokesčiai ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais arba Vyriausybės nutarimais nustatytos rinkliavos bei privalomosios įmokos, kai prievolė mokėti nustatyta įmonei. Tuo atveju, kai įmonė iš savo lėšų sumoka įmokas, kurias privalo mokėti darbuotojas, įmokų suma priskiriama neleidžiamiems atskaitymams.

Ar iš įmonės lėšų už darbuotoją sumokėtas 3 proc. socialinio draudimo mokestis priskiriamas darbuotojo apmokestinamosioms pajamoms?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 339 patvirtinta Pajamų, gautų natūra, pripažinimo ir įvertinimo tvarka (Žin., 2002, Nr. 105-4708; toliau - Tvarka), kurioje nustatyti konkretūs atvejai, kada pripažįstama, kad gyventojo gautas turtas, paslaugos arba kita nauda yra natūra gautos pajamos, konstatuotina, kad gyventojo nauda, iš įmonės lėšų sumokėjus 3 proc. socialinio draudimo mokestį, nepripažįstama gyventojo pajamomis, gautomis natūra ir nėra pajamų mokesčio objektas.

3. Atsižvelgdami į Jūsų pastebėjimą, kad šiuos klausimus dažnai gaunate iš savo klientų, klausimus ir atsakymus paskelbsime ir VMI interneto svetainėje.


Viršininko pavaduotojas Saulius Trečekauskas