« Grįžti

DĖL ELEKTRONINIŲ PRAŠYMŲ GRĄŽINTI KITOSE ES VALSTYBĖSE NARĖSE SUMOKĖTĄ PVM TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Atnaujinimo data: 2010-01-18
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-528   Data   2010.01.18

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2010 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. VA-1 „Dėl Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 3-142) patvirtintos Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) ir Prašymo suteikti prisijungimo prie Elektroninės prašymų registravimo informacinės sistemos pavyzdinė forma.

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. ES taikoma nauja PVM grąžinimo užsienio asmenims tvarka ir Lietuvos apmokestinamieji asmenys, norintys susigrąžinti kitose ES valstybėse narėse sumokėtą PVM, turės teikti elektroninius prašymus grąžinti PVM kitoms ES valstybėms narėms per Lietuvos mokesčių administratoriaus elektroninę sistemą, Taisyklėse nustatyta prisijungimo prie VMI prie FM Elektroninės prašymų registravimo informacinės sistemos (toliau – EPRIS), elektroninio prašymo grąžinti PVM pildymo, tikslinimo bei prašymo grąžinti PVM tikrinimo ir siuntimo PVM grąžinančiai valstybei narei tvarka. 

Dėmesys atkreiptinas į tai, kad prisijungti prie EPRIS bus galima dviem būdais: tampant registruotu EPRIS vartotoju ir prisijungiant per Elektroninės valdžios vartų portalą. Galimybę tapti EPRIS vartotoju, prisijungiant per Elektroninės valdžios vartų portalą, turės asmenys, įtraukti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą. Jei apmokestinamasis asmuo įgalioja kitą asmenį atlikti veiksmus, susijusius su PVM susigrąžinimu, EPRIS vartotoju privalės tapti tiek pats apmokestinamasis asmuo, tiek jo atstovas.

Norint tapti registruotu EPRIS vartotoju, turės būti pateikiamas prašymas suteikti EPRIS vartotojo identifikavimo priemones (toliau – Įregistravimo prašymas). Įregistravimo prašymas galės būti pateikiamas atvykus į bet kurį apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) teritorinį skyrių, išsiunčiamas tradiciniu paštu bet kuriam AVMI teritoriniam skyriui arba naudojantis VMI svetainėje www.vmi.lt esančia elektroninių paklausimų aplikacija, pasirenkant temą „EPRIS vartotojų registravimas" ir reikiamą AVMI bei pridedant užpildytą Įregistravimo prašymą.

Įregistravimo prašyme turi būti nurodyti tokie prašymą teikiančio asmens duomenys:

- pavadinimas (vardas, pavardė);

- PVM mokėtojo kodas. Jei asmuo PVM mokėtojo kodo neturi, nurodomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;

- buveinės (gyvenamosios vietos) adresas;

- elektroninio pašto adresas;

- AVMI teritorinis skyrius, kuriam yra adresuojamas Įregistravimo prašymas;

- pageidaujama EPRIS kalba (lietuvių arba anglų).

Jei Įregistravimo prašymas teikiamas atvykus į AVMI teritorinį skyrių, tai apmokestinamasis asmuo arba jo atstovas EPRIS vartotojais užregistruojami ir EPRIS identifikavimo priemonės jiems suteikiamos prašymo pateikimo metu, kitais atvejais – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. EPRIS vartotojo identifikavimo priemonės pasirašytinai išduodamos prašymą pateikusiam arba jo įgaliotam asmeniui.

Per EPRIS pildant elektroninį prašymą grąžinti PVM turės būti nurodomi duomenys apie asmenį, teikiantį prašymą (kai prašymą teikia apmokestinamojo asmens atstovas – ir duomenys apie atstovą), duomenys apie PVM grąžinančioje ES valstybėje narėje įsigytas (importuotas) prekes ir/ar paslaugas, už kurias sumokėtą PVM prašoma grąžinti bei kita informacija.

Jeigu PVM grąžinanti valstybė narė reikalauja elektroniniu būdu pateikti įsigyjamų (importuojamų) prekių (paslaugų) PVM sąskaitas faktūras ar importo dokumentus, kai apmokestinamoji vertė, nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje ar importo dokumente, yra didesnė už PVM grąžinančios valstybės narės nustatytą vertę, kartu su elektroniniu prašymu grąžinti PVM per EPRIS turės būti pateikiamos ir PVM sąskaitų faktūrų ar importo dokumentų kopijos.

 

 

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis