DĖL ETILO ALKOHOLIO, PRIPAŽINTO DENATŪRUOTU ETILO ALKOHOLIU, ATLEIDIMO NUO AKCIZŲ

Atnaujinimo data: 2017-07-25
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.3-31-2) RM-23532

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos primena, kad Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau ‒ AĮ) 28 straipsnio 2 punkte numatyta, kad akcizai netaikomi etilo alkoholiui, kuris pripažintas denatūruotu etilo alkoholiu pagal 1993 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3199/93 dėl visiško etilo alkoholio denatūravimo procedūrų tarpusavio pripažinimo atleidimo nuo akcizų tikslais (toliau ‒ Reglamentas 3199/93).

Pažymėtina, kad 2017 m. birželio 22 d. priimtas nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliosiantis Komisijos įgyvendinimo reglamentas Nr. 2017/1112 (toliau ‒ Reglamentas 2017/1112), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 3199/93 ir panaikinamas 2016 m. spalio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2016/1867. Reglamente 2017/1112 įtvirtinta, kad:

  • 23 Europos Sąjungos valstybėse narėse, įskaitant Lietuvos Respubliką, galios bendra visiško etilo alkoholio denatūravimo formulė, t. y. vienam hektolitrui absoliutaus etanolio turės būti naudojamas ne mažiau kaip vienas litras izopropilo alkoholio (IPA), vienas litras metiletilketono (MEK) ir vienas gramas denatonio benzoato;
  • 5 Europos Sąjungos valstybėse narėse (Bulgarijoje, Čekijoje, Jungtinėje Karalystėje, Rumunijoje ir Švedijoje) taip pat galios bendra visiško etilo alkoholio denatūravimo formulė, tačiau joje turės būti didesnė denatūrantų koncentracija;
  • 3 Europos Sąjungos valstybėse narėse (Čekijoje, Graikijoje ir Suomijoje (iki 2018 m. gruodžio 31 d.)) be bendros visiško etilo alkoholio denatūravimo formulės papildomai galios nacionalinės etilo alkoholio denatūravimo formulės.

Kitaip tariant, akcizų lengvata, nurodyta AĮ 28 straipsnio 2 punkte, galės būti taikoma etilo alkoholiui, kuris:

  • denatūruotas pagal bendrą visiško etilo alkoholio denatūravimo formulę, nurodytą Reglamento 2017/1112 priedo I dalyje, pagal kurią hektolitrui absoliutaus etanolio turės būti naudojamas ne mažiau kaip vienas litras izopropilo alkoholio (IPA), vienas litras metiletilketono (MEK) ir vienas gramas denatonio benzoato;
  • denatūruotas pagal bendrą visiško etilo alkoholio denatūravimo formulę, nurodytą Reglamento 2017/1112 priedo II dalyje (jeigu denatūruotas etilo alkoholis atgabenamas iš Bulgarijos, Čekijos, Jungtinės Karalystės, Kroatijos, Rumunijos arba Švedijos);
  • denatūruotas pagal nacionalinę etilo alkoholio denatūravimo formulę, nurodytą Reglamento 2017/1112 priedo III dalyje ir priskirtą atitinkamai Europos Sąjungos valstybei narei (jeigu denatūruotas etilo alkoholis atgabenamas iš Čekijos, Graikijos ir Suomijos (iki 2018 m. gruodžio 31 d.)).

Papildomai pažymėtina, kad vadovaujantis AĮ 9 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir 3 dalimi, 2017 m. rugpjūčio 1 d. atsiranda prievolė Lietuvos Respublikoje apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti akcizus už etilo alkoholio, denatūruoto pagal kitai Europos Sąjungos valstybei narei Reglamente 3199/93 priskirtą etilo alkoholio denatūravimo formulę ir atgabentą į Lietuvos Respubliką, likutį. Prievolė neatsiranda tik tuo atveju, jeigu pagal Reglamente 3199/93 priskirtas denatūravimo formules denatūruotas etilo alkoholis būtų atgabentas iš Čekijos, Graikijos arba Suomijos, nes tiek Reglamente 3199/93, tiek Reglamente 2017/1112 šioms Europos Sąjungos valstybėms narėms priskirtos tos pačios nacionalinės etilo alkoholio denatūravimo formulės.

Ši prievolė, vadovaujantis AĮ 9 straipsnio 9 dalimi, atsiranda asmeniui, laikančiam nurodyto etilo alkoholio, kuriam netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, bet už kurį akcizai, vadovaujantis AĮ ar savo esme tolygiomis kitų Europos Sąjungos valstybių narių teisės aktų nuostatomis, nesumokėti, likutį.

Asmuo turės apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti akcizus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po prievolės atsiradimo dienos, t. y. iki 2017 rugpjūčio 2 d. Asmuo turės pateikti Asmens akcizų deklaraciją (FR0630A forma) ir jos priedus „Akcizais apmokestinamų prekių akcizų apskaičiavimas pagal tarifines grupes" (FR0630D forma) ir „Kito asmens akcizų apskaičiavimas" (FR0630K forma). FR0630K formos priedo 29 pozicijos laukelyje turės būti nurodytas (deklaruotas) denatūruoto etilo alkoholio kiekis, o FR0630K formos priedo 29A pozicijos laukelyje ‒ apskaičiuota akcizų suma.

Vadovaujantis AĮ 26 straipsniu, etilo alkoholiui taikomas 1 665,04 euro už gryno etilo alkoholio hektolitrą akcizų tarifas.

Prievolė apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti akcizus Lietuvos Respublikoje už etilo alkoholio, denatūruoto pagal šiuo metu taikomą Lietuvos Respublikai Reglamente 3199/93 priskirtą etilo alkoholio denatūravimo formulę (hektolitrui absoliutaus etanolio naudojamas trys litrai acetono ir du gramai denatonio benzoato), likutį, neatsiranda, nes ši formulė yra nurodyta Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 135 (9 formulė). Pagal šią formulę denatūruotam etilo alkoholiui ir toliau galės būti taikoma akcizų lengvata (atleidimas nuo akcizų), vadovaujantis AĮ 28 straipsnio 1 punktu.

Papildomai pažymėtina, kad nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. nesikeis AĮ 28 straipsnio 1 punkte nurodytos akcizų lengvatos taikymas, todėl asmenims nereikės kreiptis dėl naujų leidimų, suteikiančių teisę įsigyti ir naudoti arba naudoti denatūruotą etilo alkoholį, išdavimo, jų papildymo ar patikslinimo Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 589, nustatyta tvarka.

 

 

Teisės departamento direktorė

   

Rasa Virvilienė