« Grįžti

DĖL EUROPOS TEISINGUMO TEISMO BYLOS NR. C-355/06 APIBENDRINIMO

Atnaujinimo data: 2007-11-16
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-11308   Data   2007.11.16

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja Jus apie Europos Teisingumo Teismo (toliau – ETT) prejudicinį sprendimą priimtą byloje C-355/06 J. A. van der Steen prieš Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht , (2007 metų spalio 18 dienos sprendimas). Bylos esmė : J. A. van der Steen (toliau – Ieškovas) iki 1998 m. kovo 6 d. turėjo individualią valymo paslaugas teikiančią įmonę. Dėl to jis buvo laikomas apmokestinamuoju asmeniu PVM įstatymo prasme. 1998 m. kovo 6 d. Ieškovas tapo 1991 m. liepos 4 d. įsteigtos ribotos atsakomybės bendrovės J. A. van der Steen Schoonmaakdiensten B.V. (toliau – Bendrovė), kuri perėmė ir toliau tęsė anksčiau individualios įmonės vykdytą veiklą, vadovu ir vieninteliu akcininku. Pagal PVM įstatymą Bendrovė taip pat buvo laikoma apmokestinamuoju asmeniu. Ieškovas su Bendrove sudarė darbo sutartį, pagal kurią jis gaudavo fiksuotą mėnesinį atlyginimą bei 8 % savo metinio darbo užmokesčio dydžio atostoginius. Iš jo darbo užmokesčio Bendrovė išskaičiuodavo pajamų mokestį ir privalomo socialinio draudimo įmokas. Ieškovas taip pat buvo vienintelis Bendrovės darbuotojas. 2002 m Bendrovė tapo nemokia, 2005 m. paskelbtas jos bankrotas. 2002 metais Ieškovas paprašė mokesčių administratoriaus suteikti jam PVM mokėtojo numerį, kuris skirtųsi nuo Bendrovės numerio, kad jis ir Bendrovė nesudarytų mokestinio vieneto PVM įstatymo prasme. 2004 metais mokesčių administratorius nusprendė, kad nuo 2004 metų gegužės 1 d. Ieškovas ir Bendrovė sudarė vieną mokestinį vienetą.

Byloje nagrinėjamas klausimas

Ar Šeštosios direktyvos 4 straipsnio 4 dalies antrosios pastraipos taikymo tikslais pats fizinis asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį Bendrovėje, kurios vieninteliu akcininku, vadovu ir darbuotoju jis yra, atlieka visus darbus tokios Bendrovės vardu ir jos sąskaita, turi būti laikomas apmokestinamuoju asmeniu Šeštosios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies prasme.

ETT konstatavo, kad pagal Šeštosios direktyvos 4 straipsnio 1 dalį apmokestinamuoju asmeniu laikomas bet koks asmuo, savarankiškai vykdantis bet kokią ekonominę veiklą, nurodytą šio straipsnio 2 dalyje. Šeštosios direktyvos 4 straipsnio 4 dalies pirmojoje pastraipoje pažymima, kad žodis „savarankiškai" reiškia, jog mokestis netaikomas samdomiems ir kitiems asmenims, kiek jie susaistyti su darbdaviu darbo sutartimi ar kitais teisiniais ryšiais, kurie sukuria darbdavio ir dirbančiojo santykius, susijusius su darbo sąlygomis, atlyginimu ir darbdavio atsakomybe.

Visų pirma reikia pažymėti, kad nors valymo darbus atlikdavo tik Ieškovas, sutartis dėl valymo darbų vis dėlto sudarydavo Bendrovė, kuri Ieškovui pervesdavo fiksuotą mėnesinį atlyginimą ir atostoginius. Bendrovė išskaičiuodavo iš jo atlyginimo pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas. Taigi Ieškovas priklausė nuo Bendrovės, šiai nustatant jo atlyginimo sąlygas. Antra, reikia pažymėti, kad Ieškovas, teikdamas valymo paslaugas kaip darbuotojas, veikdavo ne savo vardu, sąskaita ir atsakomybe, bet Bendrovės sąskaita ir atsakomybe. Trečia, dėl atlyginimo sąlygų Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad tarp darbdavio ir darbuotojo neegzistuoja darbo santykiai, kai suinteresuotieji asmenys patys prisiima savo veiksmų ekonominę riziką. Taigi darbuotojas, esantis tokioje situacijoje kaip Ieškovas pagrindinėje byloje, nelaikytinas apmokestinamuoju asmeniu Šeštosios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies prasme .

ETT sprendimas: 1977 m. gegužės 17 d. Tarybos Šeštosios direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apyvartos mokesčiais, suderinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas apskaičiavimo pagrindas 4 straipsnio 4 dalies antrosios pastraipos taikymo tikslais pats fizinis asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį Bendrovėje, kurios vieninteliu akcininku, vadovu ir darbuotoju jis yra, atlieka visus darbus tokios Bendrovės vardu ir jos sąskaita, nėra apmokestinamasis asmuo Šeštosios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies prasme.

Šio sprendimo nuostatų taikymas Lietuvoje.

Pagal Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės įstatymo 2 straipsnio 2 dalį (Žin., 2002, Nr.35-1271; 2004, Nr.17-505; toliau – PVM įstatymas ) apmokestinamaisiais asmenimis laikomi Lietuvos Respublikos arba užsienio apmokestinamieji asmenys. Tačiau pažymėtina, kad fizinis asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį įmonėje, kurios vieninteliu akcininku, vadovu ir darbuotoju jis yra, atlieka visus darbus tokios įmonės vardu ir jos sąskaita, nėra laikomas apmokestinamuoju asmeniu PVM įstatymo prasme.

ETT sprendimo tekstą galima rasti ETT interneto svetainėje adresu: http://curia.eu.int .

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis