DĖL EUROPOS TEISINGUMO TEISMO SPRENDIMO BYLOJE C- 494/04

Atnaujinimo data: 2006-11-14
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-9912   Data   2006.11.14

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja Jus apie Europos Teisingumo Teismo (toliau – ETT) sprendimą byloje C - 494/04, Heintz van Landewijck SARL prieš Staatssecretaris van Financien.

Ši byla buvo susijusi su supaprastinta tabako produktų apmokestinimo procedūra taikoma Nyderlandų karalystėje. Pagal Nyderlanduose galiojančius teisės aktus PVM ir akcizai buvo mokami, kai išduodamos akcizų banderolės. Nacionaliniuose teisės aktuose taip pat buvo numatyti atvejai ir sąlygos kuomet sumokėti mokesčiai gali būti grąžinti asmeniui – jei banderolės jas prašiusio ūkio subjekto yra grąžintos ir kt.
Byloje nagrinėjamu atveju, įmonė kreipėsi dėl banderolių išdavimo, sumokėjo apskaičiuotas akcizų ir PVM sumas, tačiau banderolės jų gabenimo įmonei metu dingo. Įmonė kreipėsi grąžinti jai jos sumokėtus mokesčius, kadangi ji banderolių negavo ir jos nebuvo panaudotos. Mokesčių administratorius atsisakė grąžinti sumokėtus mokesčius motyvuodamas, kad įmonė netenkino mokesčių grąžinimui nustatytų sąlygų – nepakankamai įrodė, jog banderolių nebėra, nei įrodė, kad rizika, jog jos dar gali būti panaudotos yra nedidelė, o taip pat mokesčių administratorius nurodė kitas priežastis. Pažymėtina ir tai, kad Nyderlandų karalystė laiku nepranešė Komisijai (t.y. informavo pavėluotai), kad PVM surinkimui ji taiko specialią procedūrą.
Byloje nagrinėjami klausimai buvo: ar nacionaliniai teisės aktai, numatantys teisę tokiu atveju atsisakyti grąžinti akcizus neprieštarauja ES teisės aktams, o taip pat, ar aplinkybė, kad valstybė narė Komisijai pranešė, kad ji norėtų išlaikyti specialią mokesčio surinkimo nuo apdoroto tabako surinkimo procedūrą, pasibaigus Šeštosios PVM direktyvos straipsnyje nustatytam terminui, reiškia, kad ši mokesčio surinkimo procedūra turi likti netaikoma ir po šio pranešimo? Taip pat, ar speciali PVM surinkimo procedūra, naudojant fiskalines banderoles, atitinka Šeštosios PVM direktyvos straipsnyje nurodytus reikalavimus ir ar, ji neviršija to, kas yra būtina siekiant supaprastinti mokesčio surinkimo tvarką ir užkirsti kelią sukčiavimui bei mokesčių vengimui? Ar PVM negrąžinimas byloje nagrinėjamoje situacijoje neprieštarauja Šeštosios PVM direktyvos nuostatoms?
Europos Teisingumo Teismas konstatavo, kad: nei Akcizų direktyva, nei proporcingumo principas nedraudžia valstybėms narėms priimti teisės aktų, kurie nenumato tokiomis aplinkybėmis, kaip pagrindinėje byloje, sumokėto akcizo mokesčio grąžinimo, taip nustatydami finansinę atsakomybę už fiskalinių banderolių praradimą jas įsigijusiam asmeniui. Pranešimo termino nesilaikymas nėra esminis procedūros pažeidimas, dėl kurio nukrypstanti priemonė, apie kurią pranešta pavėluotai, tampa netaikoma.
Nukrypstantis PVM surinkimo režimas, naudojant fiskalines banderoles, toks, kaip nustatytas Nyderlandų nacionalinėje teisėje, atitinka Šeštosios PVM direktyvos reikalavimus ir neviršija to, kas yra būtina, siekiant supaprastinti mokesčio surinkimo tvarką.
Sumų, sumokėtų įsigyjant banderoles, kurios atitinka PVM mokestį, jei akcizo banderolės dingo prieš jas priklijuojant ant tabako produktų ir jei jos dingo ne dėl force majeure arba nelaimingo atsitikimo bei nebuvo nustatyta, kad šios banderolės buvo sunaikintos arba tapo visiškai nenaudotinos, grąžinimo pareigos nebuvimas neprieštarauja Šeštajai PVM direktyvai.

Atkreiptinas dėmesys, kad tokia PVM surinkimo procedūra kokia taikoma Nyderlandų karalystėje, Lietuvos teisės aktuose nėra numatyta.

Visą šio sprendimo tekstą galima rasti Europos Teisingumo Teismo interneto svetainėje adresu: http://curia.eu.int


Viršininko pavaduotoja                                            Birutė Černiuvienė