« Grįžti

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 415 „DĖL GYVENTOJŲ, ĮSIGIJUSIŲ VERSLO LIUDIJIMUS, BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Atnaujinimo data: 2012-05-07
Registracijos numeris   (18.23-31-1)-R-4024   Data   2012.05.07

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2012 m. balandžio 25 d. priimtas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-153 ,,Dėl Finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 ,,Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2012, Nr.50-2500), kuris įsigaliojo nuo 2012 m. gegužės 1 dienos.

Keičiamas Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių 4.1 punktas, kuriame nustatoma, kad Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitą (toliau – Kvitas) privaloma išrašyti, kai ,,prekybos verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, kuris veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparato vadovaudamasis Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82 – 3522), 11 punktu, parduoda prekes".

Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašo) 11 punkte nustatyti atvejai, kuriais kasos aparato galima nenaudoti, tačiau tokiu atveju kiekvienam asmeniui išduodamas pinigų priėmimo kvitas arba kitas teisės aktų nustatytais atvejais vietoj jo naudojamas apskaitos dokumentas. Prekybos verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams taikytini Aprašo 11.1, 11.2, 11.5 punktuose bei nuo 2012 m. gegužės 1 d. įsigaliojusiame 11.7 punkte nurodyti atvejai, kada kasos aparatų galima nenaudoti, t. y.:

11.1. gyvenamosiose, darbo ar kitose asmenų iškvietime nurodytose prekių pristatymo (paslaugų suteikimo) vietose, kuriose už prekes (paslaugas) atsiskaitoma grynaisiais pinigais;

11.2. kaimo vietovių pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos įstaigose (medicinos punktuose), išskyrus šio Aprašo 10.17 punkte nurodytu atveju;

11.5. sugedus kasos aparatui arba pažeidus jo plombą, taip pat kitais šio Aprašo 30 ir 44 punktuose nustatytais atvejais, kai atitinkamą kasos aparatą naudoti draudžiama, tačiau tik tokio kasos aparato remonto, aptarnavimo ar keitimo laikotarpiu ir tik iškvietus aptarnavimo specialistą ir (ar) užregistravus iškvietimą kasos operacijų žurnale pagal šio Aprašo 29 punkto reikalavimus;

11.7. Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytais atvejais, kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą.

Aprašo 11.7 punkto taikymas reglamentuotas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. balandžio3 d. įsakymu Nr. VA-40 „Dėl kasos aparato nenaudojimo atvejų, kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą" (Žin., 2012, Nr. 41-2003).

Vadinasi, prekybos verslo liudijimus įsigiję gyventojai privalo išrašyti Kvitus, kai nenaudoja kasos aparato Aprašo 11.1, 11.2, 11.5 ir 11.7 punktuose nustatytais atvejais.

 

Viršininko pavaduotoja

 

Vilma Vildžiūnaitė