« Grįžti

DĖL GYVENTOJŲ 2016 M. SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO DALIES SKYRIMO PARAMOS GAVĖJAMS IR POLITINĖMS PARTIJOMS 2017 METAIS

Atnaujinimo data: 2017-02-01
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.18-31-1E)RM-2998

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina, kaip ir kam gali būti paskirta pajamų mokesčio  dalis nuo gyventojų 2016 m. gautų pajamų.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme yra numatyta nuolatinio Lietuvos gyventojo teisė nuo kalendoriniais metais gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi paremti pasirinktą asmenį, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintį teisę gauti paramą, ir / ar politinę partiją. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Gyventojas turi teisę mokesčių administratoriui nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio dalį ir tokiu būdu paremti, jo manymu, labiausiai remtiną visuomenei naudingą sritį ir pasirinktą politinę partiją.

2017 ir vėlesniais metais tokią paramą gauti turi teisę:

  • Lietuvos Respublikoje įregistruoti labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai), kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams.

Šie vienetai, išskyrus tradicines Lietuvos religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, turi teisę gauti paramą tik tuo atveju, jeigu jie yra įgiję paramos gavėjo statusą;

  • politinės partijos, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre ir atitinkančios įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus (2000 narių) ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra;
  • meno kūrėjai, Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje (tvarkytojas – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija)  įregistruoti paramos gavėjais.

Kaip meno kūrėjui įgyti paramos gavėjo statusą?

Fizinių asmenų, kuriems suteiktas meno kūrėjo statusas, dokumentų pateikimo reikalavimus, siekiant įgyti paramos gavėjo statusą, nustato  Paramos gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro  2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-925 „Dėl Paramos gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims taisyklių patvirtinimo". Šiose taisyklėse nustatyta, kad paramos gavėjais gali būti fiziniai asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas. Meno kūrėjo statusą turintys asmenys, pageidaujantys gauti paramą, turi įgyti ir paramos gavėjo statusą. Meno kūrėjų prašymus suteikti paramos gavėjo statusą priima Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija).

Atkreipiame dėmesį į tai, kad prašymai suteikti paramos gavėjo statusą Kultūros ministerijai pateikiami kasmet iki vasario 20 dienos. Vadinasi, 2017 m. paramą gauti pageidaujantys meno kūrėjai prašymus suteikti paramos gavėjo statusą turi pateikti jau iki š. m. vasario 20 dienos. Informacija apie tikslų prašymų priėmimo laiką, vietą ir kita susijusi informacija skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje.

Kultūros ministerijos VMI prie FM pateikti meno kūrėjų, kuriems suteiktas paramos gavėjo statusas, duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, savivaldybė, 8 skaitmenų paramos gavėjo identifikacinis kodas) š. m. kovo mėnesio pradžioje bus paskelbti VMI prie FM interneto svetainėje (ten pat, kur skelbiami ir kitų paramos gavėjų bei politinių partijų duomenys.

Kaip galima paremti paramos gavėjus ir politines partijas?

Gyventojai, nusprendę paremti pasirinktą paramos gavėją ar (ir) politinę partiją, turi užpildyti Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 3 versiją (patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m.  rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. VA-115, toliau − Prašymas) ir pateikti ją mokesčių administratoriui.

Prašyme reikia įrašyti pasirinkto paramos gavėjo ir / ar pasirinktos politinės partijos identifikacinį numerį (kodą), skiriamos mokesčio dalies dydį (iki 2 proc. – paramos gavėjams, iki 1 proc. - politinėms partijoms), laikotarpį, nuo kuriuo gautų pajamų gyventojas skiria sumokėto pajamų mokesčio dalį, ir savo (gyventojo) duomenis.

Kai pajamų mokesčio dalis yra skiriama meno kūrėjui, turinčiam teisę gauti paramą, Prašyme (E2 laukelyje) turi būti įrašomas meno kūrėjo identifikacinis numeris, kurį jam suteikė Kultūros ministerija.

Ar galima paremti kelis paramos gavėjus?

Prašyme galima nurodyti daugiau kaip vieną paramos gavėją (vienetą ir / ar meno kūrėją), tačiau bendra visiems paramos gavėjams skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė kaip 2 procentai, ir / ar daugiau kaip vieną politinę partiją, tačiau bendra politinėms partijoms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė kaip 1 procentas.

Pasirinkus paremti tik vieną paramos gavėją, jam gali būti paskirti tiek 2 procentų, tiek mažesnė mokesčio dalis, pavyzdžiui, 0,5 procento. Pasirinkus paremti vieną politinę partiją, jai gali būti paskirta 1 procento ar mažesnė mokesčio dalis.

Iki kada reikia pateikti Prašymą?

Pageidaujant paremti paramos gavėjus ir/ar politines partijas, Prašymus mokesčių administratoriui pateikti reikia ne vėliau kaip iki 2017 m. gegužės 2 dienos. Metines pajamas deklaruoti privalantys gyventojai iki šios datos turi pateikti ir 2016 m. mokestinio laikotarpio Metinę pajamų deklaraciją (GPM308 formą). Šios deklaracijos nepateikus iki nustatytos datos, Prašymai nenagrinėjami ir parama nepervedama.

Kaip pateikti Prašymą?

Prašymai gali būti teikiami elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (EDS), įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui, atsiųsti paštu (išskyrus siuntimą elektroniniu paštu).

Pažymėtina, kad Prašymai paštu siunčiami VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui adresu: Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai.

Kaip ir praėjusiais metais, taikomos priemonės, padedančios identifikuoti Prašymą teikiantį asmenį, t. y.:

1) gyventojas, pageidaujantis skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir/ar politinėms partijoms, Prašymą teikiantis tiesiogiai VMI darbuotojui, turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą;

2) kai Prašymą tiesiogiai VMI darbuotojui teikia gyventojo atstovas, jis turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui (visiems atstovaujamiems gyventojams), pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį;

3) kai Prašymus gyventojų atstovas siunčia paštu, prie jų turi būti pridėti notaro išduoti įgaliojimai, patvirtinantys atstovavimą gyventojams.

Primintina, kad Prašymus gyventojai gali pateikti tik asmeniškai (įskaitant siunčiamus paštu) arba įstatymų nustatyta tvarka per atstovą. Todėl pluoštais atsiųsti paštu ar teikiami tiesiogiai VMI darbuotojui Prašymai nenagrinėjami, jeigu kartu nepridėti atstovavimą kiekvienam gyventojui, kurio Prašymas teikiamas, patvirtinantys dokumentai (įstatymų nustatyta tvarka patvirtinti įgaliojimai).

Atkreipiame dėmesį, kad atstovavimą patvirtinantys dokumentai, teikiant Prašymus, yra būtini, siekiant identifikuoti Prašymus teikiančius asmenis, nes yra pasitaikę neteisėtų duomenų tvarkymo atvejų, kai gyventojų Prašymai buvo pateikti pastariesiems to nežinant. Už dokumentų suklastojimą ir disponavimą suklastotais dokumentais Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyta baudžiamoji atsakomybė.

Rekomenduojama Prašymus pateikti elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (adresu: https://deklaravimas.vmi.lt/), nes šis pateikimo būdas yra ne tik paprasčiausias, bet ir saugiausias. Taip pat siūlome pasinaudoti galimybe ir skirti ilgalaikę (iki 5 metų) paramą. Ankstesniais metais paramos gavėjui ir / ar politinei partijai skyręs gyventojas, pakeitęs sprendimą remti pasirinktą paramos gavėją ir / ar politinę partiją, mokesčių administratoriui turi pateikti patikslintą Prašymą.

 

Teisės departamento direktorė                                                          Rasa Virvlienė