« Grįžti

DĖL GYVENTOJŲ, DALYVAUJANČIŲ EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMUOSE DVYNIŲ PROJEKTUOSE, GAUNAMŲ KOMPENSACIJŲ APMOKESTINIMO

Atnaujinimo data: 2012-04-30
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-3868   Data   2012.04.30

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina apie su Lietuvos institucijomis darbo santykiais susijusių gyventojų, dalyvaujančių Europos Sąjungos lėšomis finansuojamuose Dvynių projektuose, gaunamų kompensacijų apmokestinimą:

Situacija

Lietuvos institucija (biudžetinė arba viešoji įstaiga) įgyvendina Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą Dvynių projektą. Dvynių projektų pagrindinis tikslas – kandidatėms į Europos Sąjungos valstybes padėti stiprinti jų administracinius pajėgumus. Kiekvieno Dvynių projekto įgyvendinimui pasirašoma Dvynių projekto sutartis tarp Lietuvos institucijos, valstybės kandidatės į Europos Sąjungos valstybes institucijos (t.y. paramos gavėjos) ir (arba) Europos Sąjungos delegacijos paramos gavėjos valstybėje. Tokia Dvynių sutartimi įsipareigojama padengti Lietuvos institucijos darbuotojo išlaidas, susijusias su Dvynių projekto vykdymu pagal nustatytą Dvynių sutarties biudžetą ir sąlygas. Dvynių projekto išlaidos kompensuojamos Europos Sąjungos lėšomis. Lietuvos institucijos, įgyvendinančios Dvynių projektą, darbuotojas – nuolatinis Lietuvos gyventojas komandiruojamas dirbti į valstybės – paramos gavėjos instituciją ir jam pagal Dvynių sutartyje nustatytas normas kompensuojamos kelionės, gyvenamojo ploto nuomos bei kitos išlaidos ir išmokami dienpinigiai.

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau – GPMĮ) 17 str. 1 dalies 5 punktą pajamų mokesčiu neapmokestinamos kompensacijos, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarime Nr. 526 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 74-2555) nustatyta, kad tarnybine komandiruote laikoma biudžetinių įstaigų darbuotojo dalyvavimas įgyvendinant Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinių organizacijų finansuojamus paramos teikimo projektus, kai jo komandiruotės išlaidos apmokamos iš Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinių organizacijų finansuojamų paramos teikimo projektų lėšų pagal minėtų projektų sutartyse numatytas sąlygas.

Su tarnybinėmis darbuotojų komandiruotėmis susijusių išlaidų dydį ir mokėjimo tvarką, kai darbdaviu yra ne biudžetinė įstaiga ar organizacija, reglamentuoja Lietuvos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 3 d. nutarimas Nr. 1365 ,,Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos (Žin., 2004, Nr. 162-5905; 2010, Nr. 48-2326). Šis nutarimas buvo pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 2 d. nutarimu Nr.116 (Žin., 2012, Nr. 17-770), kuriame nustatyta, kad, kai darbuotojo, dalyvaujančio įgyvendinant Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamus projektus, komandiruotės išlaidos apmokamos iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų projektų lėšų (išskyrus finansuojamus iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos programų, kurių lėšos planuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžete) pagal minėtų projektų sutartyse nustatytas sąlygas, Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės (patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99; Žin., 2003, Nr. 11-396) netaikomos.

Kadangi tiek biudžetinių įstaigų, tiek viešųjų įstaigų darbuotojams, dalyvaujantiems Europos Sąjungos lėšomis finansuojamuose Dvynių projektuose, išlaidų kompensavimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, iš Europos Sąjungos paramos teikimo projektų lėšų tokiems darbuotojams mokamos kompensacijos, kurių mokėjimas numatytas Dvynių sutartyje, vadovaujantis GPMĮ 17 str. 1 dalies 5 punkto nuostatomis, priskiriamos gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamoms pajamoms.

Atkreipiame dėmesį, kad, jeigu Europos Sąjungos lėšomis finansuojamuose paramos teikimo projektuose dalyvaujantiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams ne tik kompensuojamos išlaidos, bet ir mokamas atlygis už suteiktas paslaugas, toks atlygis apmokestinamas GPMĮ nustatyta tvarka, taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

 

Viršininko pavaduotoja

 

Vilma Vildžiūnaitė