« Grįžti

DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 2, 6, 12, 16 IR 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO

Atnaujinimo data: 2012-07-20
Registracijos numeris   (18.29-31-1)-R-6326   Data   2012.07.20

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad priimtas Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymas (Žin., 2012, Nr. 83-4333). Siekiant reglamentuoti Mažųjų bendrijų narių iš bendrijų gautų pajamų apmokestinimo tvarką, priimtas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 6, 12, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2012, Nr. 83-4340, toliau – GPMĮ pakeitimo įstatymas). Buvo padaryti tokie esminiai Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau – GPMĮ) pakeitimai:

GPMĮ pakeitimo įstatymo 1 straipsnis. GPMĮ 2 straipsnio 34 dalies pakeitimas

GPMĮ 2 str. 34 dalis papildyta nuostata, kad mažųjų bendrijų nariams iš bendrijų gautoms pajamoms taikomas toks pats apmokestinimo režimas, koks yra taikomas neribotos atsakomybės vienetų (individualių įmonių ir ūkinių bendrijų) dalyvių gautoms pajamoms. Nustatyta, kad mažosios bendrijos nario iš mažosios bendrijos gauta pajamų suma, lygi dydžiui, nuo kurio skaičiuojamos šio nario valstybinio socialinio draudimo įmokos, priskiriamos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms. Tokioms mažosios bendrijos nario pajamoms, priskirtoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms, taikomos visos darbo santykių pajamų apmokestinimo taisyklės. Vadinasi, mažosios bendrijos nario iš mažosios bendrijos gauta suma, neviršijanti sumos, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau - VSDĮ) nuostatas skaičiuojamos ir mokamos mažosios bendrijos nario valstybinio socialinio draudimo įmokos, priskiriamos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, kurios apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

VSDĮ nustato metinę maksimalią sumą („lubas") iki kurios gali būti skaičiuojamos VSD įmokos – 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių (2012 metais – 71424 Lt (1488 Lt x 48)) suma, o šių įmokų bazė per mėnesį negali būti didesnė negu 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (2012 metais – 5952 Lt (1488x4)).

Todėl ir maksimali individualios įmonės savininko iš individualios įmonės, mažosios bendrijos nario iš mažosios bendrijos, ūkinės bendrijos tikrojo nario iš bendrijos gaunamų pajamų suma, kuri gali būti laikoma GPMĮ 2 str. 34 dalyje nurodytomis su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, negali viršyti minėtų „lubų".

GPMĮ pakeitimo įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2012 metų rugsėjo 1 dieną.

GPMĮ pakeitimo įstatymo 2 straipsnis. GPMĮ 6 straipsnio 2 dalies pakeitimas

GPMĮ 6 straipsnio 2 dalis pakeista. Nustatyta, kad 20 proc. pajamų mokesčio tarifas taikomas pajamoms iš paskirstytojo pelno, išskyrus neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio iš šio vieneto gautas pajamas. Vadinasi, neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio iš šio vieneto gautos pajamos, kaip ir anksčiau bus apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Mažosios bendrijos nario iš mažosios bendrijos gautos pajamos iš paskirstytojo pelno apmokestinamos taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą.

GPMĮ pakeitimo įstatymo 2 straipsnio nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2012 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pajamas.

GPMĮ pakeitimo įstatymo 3 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas.

GPMĮ 12 straipsnyje pateikta pajamų iš paskirstytojo pelno sąvoka. Nustatyta, kad pajamoms iš paskirstytojo pelno priskiriamos neribotos civilinės atsakomybės vienetų dalyvių iš šių vienetų gautos pajamos, išskyrus neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamų gautų iš šio vieneto dalį, priskiriamą su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms. Tačiau šioms neribotos civilinės atsakomybės vienetų dalyvių iš šių vienetų paskirstytojo pelno gautoms išmokoms ir toliau taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Pajamoms iš paskirstytojo pelno priskyrus neribotos civilinės atsakomybės dalyvių - nenuolatinių Lietuvos gyventojų pajamas, pagal GPMĮ 5 str. 4 dalies 2 punkto nuostatas tokios pajamos tampa pajamų mokesčio objektu.

GPMĮ pakeitimo įstatymo 3 straipsnio nuostatos dėl GPMĮ 12 straipsnio 1 dalies pakeitimo taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2012 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pajamas.

GPMĮ 12 straipsnio 2 dalies pakeitimo nuostatos dėl mažosios bendrijos nario pajamų, gautų iš paskirstytojo pelno priskyrimo dividendams, kurie apmokestinami taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą, įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 dieną. Dividendams nepriskiriama mažosios bendrijos nario pajamų iš šios bendrijos dalis, priskiriama su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms.

Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui pagal GPMĮ 5 straipsnio 4 dalies 2 punktą mažosios bendrijos nario pajamos iš paskirstytojo pelno, gautos iš mažosios bendrijos, taip pat yra pajamų mokesčio objektas.

GPMĮ pakeitimo įstatymo 4 straipsnis. 16 straipsnio 1 dalies pakeitimas.

Pagal GPMĮ 16 straipsnio 1 dalies pakeitimą mažosios bendrijos nariams suteikiama teisė iš pajamų priskiriamų su darbo santykiais susijusioms pajamoms atimti tam tikras GPMĮ 21 straipsnyje numatytas patirtas išlaidas. Taip pat iš minėtų pajamų gali būti atimamas metinis neapmokestinamasis pajamų dydis. Neribotos civilinės atsakomybės subjektų dalyviams minėtos lengvatos taikomos taip pat kaip iki šiol.

GPMĮ pakeitimo įstatymo 4 straipsnio nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2012 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pajamas.

GPMĮ pakeitimo įstatymo 5 straipsnis. 22 straipsnio 2 dalies 1 punkto pakeitimas.

Pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką A klasės pajamoms, nuo kurių pajamų mokestį privalo išskaičiuoti mokestį išskaičiuojantis asmuo, nuo 2012 m. rugsėjo 1 dienos priskiriamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo – mažosios bendrijos nario iš bendrijos gautos pajamos. Taip pat nuo minėtos datos A klasės pajamoms priskiriamos nenuolatinių Lietuvos gyventojų – individualių įmonių savininkų ir ūkinių bendrijų tikrųjų narių iš įmonių ar bendrijų gaunamos pajamos. Atkreiptinas dėmesys, kad nenuolatinių Lietuvos gyventojų gaunamos pajamos A klasės pajamoms priskirtos siekiant užtikrinti tinkamą mokesčių sumokėjimą, kadangi dalis iš minėtų vienetų gautų pajamų yra laikomos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, dalis – paskirstytuoju pelnu, dėl ko atsižvelgiant į Lietuvos taikomas dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, teisės apmokestinti tokias pajamas skiriasi.

Nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamos, gaunamos iš mažosios bendrijos, individualios įmonės ir ūkinės bendrijos priskiriamos B klasės pajamoms, t.y. pajamoms nuo kurių gyventojų pajamų mokestį turi sumokėti patys nuolatiniai Lietuvos gyventojai pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų metų gegužės 1 d.

 

 

Viršininko pavaduotojas                                   Artūras Klerauskas

 

 

 

 

Teisės aktai
LRS  GPM įstatymas