« Grįžti

DĖL ILGALAIKIO TURTO GRUPIŲ NUSTATYMO (PMĮ 18 STR.)

Atnaujinimo data: 2007-11-05
Registracijos numeris   (18.11-31-1)-R-10827   Data   2007.11.05

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau - PMĮ; Žin., 2001, Nr. 110 – 3992) 18 straipsnio nuostatų išaiškinimą mokesčių mokėtojams, paaiškina:

Klausimas. Ar galima ilgalaikio turto minimalios savikainos nustatymo tikslais PMĮ 1 priedėlyje išvardintas ilgalaikio turto grupes suskirstyti į smulkesnius pogrupius, kuriems būtų nustatyta skirtinga ilgalaikio turto įsigijimo savikaina?

Atsakymas. Vadovaudamasi PMĮ 57 straipsnio 3 dalies nuostatomis, įmonė pelno mokesčiui apskaičiuoti gali naudoti ir visuotinai pripažintus pajamų ir sąnaudų pripažinimo metodus, jei jie neprieštarauja PMĮ nuostatoms. Pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas" nuostatas, ilgalaikio turto grupę sudaro panašaus pobūdžio ir naudojimo įmonės veikloje turtas. Turto grupių skaičių ir rūšis įmonė nustato savo nuožiūra. Įmonė pati nusistato minimalią kiekvienos ilgalaikio materialiojo turto grupės įsigijimo savikainą, atsižvelgdama į savo dydį, veiklos pobūdį, turimo ilgalaikio materialiojo turto įvairovę ir vertę. Vadinasi, tvarkydama buhalterinę apskaitą, įmonė savo nuožiūra sudaro ilgalaikio materialiojo turto grupes, atsižvelgdama į turimo ilgalaikio materialiojo turto įvairovę, valdymo tikslus, naudojimo paskirtį ir kitas savybes bei nustato kiekvienos grupės minimalią įsigijimo savikainą.

Pagal PMĮ 18 straipsnio nuostatas ilgalaikio turto įsigijimo kaina į sąnaudas perkeliama ir iš pajamų atskaitoma dalimis, per ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos laikotarpį, ne trumpesnį, negu atitinkamai grupei PMĮ 1 priedėlyje nustatytas laikotarpis.

Vadinasi, jei įmonė, tvarkydama buhalterinę apskaitą, suskirsto ilgalaikį turtą į atskirus pogrupius, kurie pagal PMĮ 1 priedėlyje nurodytas grupes patenka į vieną ilgalaikio turto grupę, bei nustato skirtingą tokių pogrupių turto įsigijimo savikainą, tai mokesčių tikslais nustatydama šių turto pogrupių nusidėvėjimo ar amortizacijos laikotarpį, turi vadovautis PMĮ 1 priedėlyje nurodytais normatyvais, t.y. priskirti šiuos turto pogrupius atitinkamai PMĮ 1 priedėlyje nustatytai ilgalaikio turto grupei.

Be to, atsižvelgiant į tai, kad ilgalaikio turto nusidėvėjimas arba amortizacija pagal PMĮ 18 straipsnio 4 dalį skaičiuojami taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) arbą dvigubą - mažėjančios kainos (dvigubo balanso) - metodus pagal PMĮ 1 priedėlį, pasirinktas nusidėvėjimo ar amortizacijos metodas turi būti taikomas nuosekliai, t.y. visiems ilgalaikio turto pogrupiams, kurie priskiriami vienai PMĮ 1 priedėlyje nurodytai turto grupei, turi būti taikomas vienodas (tas pats) nusidėvėjimo ar amortizacijos metodas.

 

Viršininko pavaduotojas                                                   Gediminas Vyšniauskis