DĖL INDIVIDUALIOS KELEIVIŲ VEŽIMO LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI VEIKLOS

Atnaujinimo data: 2012-02-24
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-1848   Data   2012.02.24

Individualios veiklos įregistravimas. Prieš pradėdamas vykdyti individualią keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi veiklą (toliau - taksi individuali veikla), gyventojas apie tai turi informuoti mokesčių administratorių. Turi būti pateikta Nuolatinio Lietuvos gyventojo, įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro prašymo forma FR0792 (toliau – Prašymo FR0792). Prašymą gyventojas turi pateikti apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) pagal gyvenamąją vietą.

Prašymas FR0792 gali būti pateiktas tokiais būdais:

- elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis per Elektroninę deklaravimo sistemą (EDS),

- betarpiškai įteikta AVMI darbuotojui,

- atsiųsta paštu (per pašto įstaigą).

Gyventojui, pageidaujančiam gauti taksi individualios veiklos vykdymo pažymą (FR0468 forma), mokesčių administratorius tokią pažymą privalo išduoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

Pasikeitus minėtoje Prašymo FR0792 formoje nurodytiems duomenims, reikia iš naujo pateikti prašymą, įskaitant ir atvejus, kai pasikeičia gyventojo kontaktiniais duomenys.

 

Individualios veiklos pajamos ir jų apmokestinimas. Taksi individualios veiklos pajamoms priskiriamos gyventojo pajamos, kurias gyventojas gauna už keleivių vežimą taksi. Gautas pajamas ir mokėtiną pajamų mokestį Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau – GPMĮ) nustatyta tvarka apskaičiuoja, deklaruoja, ir sumoka pats gyventojas, mokestiniams metams pasibaigus iki gegužės 1 d. pateikdamas metinę pajamų deklaraciją.

Gyventojo, kuris verčiasi individualia taksi veikla, leidžiamais atskaitymais laikomos su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis arba uždirbtomis, individualios veiklos pajamomis susijusios gyventojo patirtos įprastinės šiai veiklai išlaidos (išlaidų dalis, tenkanti per mokestinį laikotarpį gautoms arba uždirbtoms pajamoms). Tokios išlaidos apima automobilio eksploatavimo (degalų, tepalų ir pan. įsigijimo išlaidas), draudimus, nuomos (jeigu automobilis nuomojamas), reklamos, palūkanų, įrangos įsigijimo, valstybinio socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo įmokas, privalomas rinkliavas, mokesčius ir kitas išlaidas, susijusias su individualios veiklos pajamų gavimu (uždirbimu).

Skirtumas, kuris apskaičiuojamas iš per mokestinį laikotarpį gautų pajamų atėmus leidžiamus atskaitymus, apmokestinamas taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą.

Gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla ir nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju ir/arba savo individualiai veiklai nėra priskyręs ir joje nenaudoja ilgalaikio turto, pajamos pripažįstamos pinigų apskaitos principu, t. y. pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu. Pajamų gavimo momentu laikomas momentas, kai gyventojas atlygį gauna grynaisiais pinigais, pinigai pervedami į jo sąskaitą banke ar pan.

Gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla ir yra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju arba savo individualiai veiklai priskiria ir joje naudoja ilgalaikį turtą, individualios veiklos pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą. Kaupimo apskaitos principas pradedamas taikyti tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį individualia veikla besiverčiantis gyventojas įregistruojamas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju arba priskiria turtą individualiai veiklai. Kaupimo apskaitos principo esmė: pajamos pripažįstamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą, pvz., pajamos už paslaugas laikomos uždirbtomis, kai paslaugos arba darbai yra atlikti. Individualia veikla besiverčiantys gyventojai, pradėję taikyti kaupimo apskaitos principą, jį taiko iki veiklos pabaigos.

Gyventojas, prieš pradėdamas individualioje veikloje naudoti ilgalaikį materialųjį turtą (ar jo dalį), privalo AVMI pateikti užpildytą VMI prie FM viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 372 (Žin., 2003, Nr. 1-30; 2009, Nr.148-6652) patvirtintos FR0457 formos pranešimą. Pranešimas FR0457 pateikiamas kiekvieną kartą prieš pradedant naudoti kitą (anksčiau nedeklaruotą) ilgalaikį turtą.

Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidomis laikoma turto įsigijimo kaina su PVM, jei turto įsigijimo momentu gyventojas nėra PVM mokėtojas, t. y. toks gyventojas turto nusidėvėjimą turi skaičiuoti nuo turto įsigijimo kainos su PVM.

Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos gali būti atimamos iš individualios veiklos pajamų lygiomis dalimis per laikotarpį, kuris atitinka tai ilgalaikio turto grupei Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) 1 priedėlyje nustatytą nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvą metais. Apskaičiuotą nusidėvėjimą galima priskirti leidžiamiems atskaitymams, jei tenkinamos tam tikros sąlygos:

1) turtas priklauso gyventojui nuosavybės teise arba gautas pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas,

2) naudojamas individualioje veikloje,

3) priskirtas individualios veiklos turtui pateiktame pranešime FR0457 forma.

Jei turtas naudojamas ne tik individualioje veikloje ir individualios veiklos turtui priskiriama tik tam tikra turto dalis, jos įsigijimo išlaidomis laikoma atitinkama apskaičiuotos šio ilgalaikio turto įsigijimo kainos dalis, atitinkanti mokesčių administratoriui deklaruotą to ilgalaikio turto naudojimo individualioje veikloje dalį procentais

Jeigu ilgalaikis turtas priskiriamas individualios veiklos turtui ne tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu, kurį įsigytas, nustatant jo įsigijimo išlaidas, kurios gali būti atskaitomos iš pajamų, iš ilgalaikio turto įsigijimo dokumentuose, turinčiuose juridinę galią, nurodytos kainos atimama ta kainos dalis, atitinkanti to ilgalaikio turto sąlyginio nusidėvėjimo (amortizacijos) per laikotarpį nuo jo įsigijimo iki to mokestinio laikotarpio, kurį ilgalaikis turtas buvo deklaruotas kaip individualios veiklos turtas, pradžios, sumą.

Svarbu. 1. Vykdant taksi individualią veiklą gyventojai, be kitų numatytų leidžiamų atskaitymų, leidžiamiems atskaitymams gali priskirti – lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas, jeigu lengvasis automobilis naudojamas teikiant transporto paslaugas.

2. Gyventojas, norintis leidžiamais atskaitymais pripažinti patirtas degalų įsigijimo išlaidas, turi pagristi ne tik faktą, kad tokios išlaidos yra patirtos, o ir sunaudotų degalų kiekį individualios veiklos pajamų uždirbimui, t. y. gyventojas turi įrodyti, kokį kiekį degalų jis išnaudojo vykdydamas individualią veiklą.

Tam tikslui gyventojas turėtų savo pasirinkta ir suprantama forma fiksuoti individualioje veikloje naudojamos transporto priemonės panaudojimo ir degalų suvartojimo duomenis. Degalų sunaudojimo normas gyventojas gali pasitvirtinti pats, atsižvelgdamas į:

- gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis arba

- kontrolines (bazines) kuro sąnaudų normas patvirtintas Automobilių kuro normų nustatymo metodika, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1995 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 405 (Žin., 1995, Nr. 85-1933).

Prie leidžiamų atskaitymų galima priskirti tik faktiškai nuvažiuotam (siejamam su pajamų uždirbimu) atstumui tenkantį degalų kiekį, neviršijantį norminio kiekio. Eksploatavimo išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jeigu automobilis buvo priskirtas individualios veiklos turtui pagal pateiktą pranešimą FR0457 forma.

Individualios veiklos ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jeigu:

- ilgalaikis materialusis turtas buvo priskirtas individualios veiklos turtui pagal pateiktą pranešimą FR0457 forma;

- atsižvelgiant į to turto faktinį naudojimą individualioje veikloje (t. y. turto dalies (procentais) priskyrimą individualiai veiklai) per mokestinį laikotarpį;

- neatsižvelgiant į tai, ar to turto įsigijimo išlaidos (ar bet kokia jų dalis) buvo priskirtos leidžiamiems atskaitymams ar ne.

Turto eksploatavimo išlaidų priskyrimą leidžiamiems atskaitymams reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 303 ,,Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo " (Žin., 2002 Nr. 95-4149; 2009, Nr. 84-3557).

Išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus.

Be privalomų apskaitos dokumentų rekvizitų išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose privalo būti nurodyta:

1) prekių ar paslaugų teikėjo vardas, pavardė ir asmens kodas;

2) prekių ar paslaugų pirkėjo (gyventojo) vardas, pavardė ir asmens kodas.

Iš visų išlaidas pagrindžiančių dokumentų turėtų būti galima nustatyti ūkinės operacijos turinį, todėl tokiuose dokumentuose be kitų rekvizitų turėtų būti ir pirkėjo bei pardavėjo rekvizitai.

Išlaidos kasos aparatų kvitais gali būti pagrįstos tik tuo atveju, jeigu prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertė (įskaitant PVM) neviršija 1000 litų.

Apskaičiuojant individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas, nustatyta alternatyvi gyventojo individualios veiklos pajamoms tenkančių išlaidų pripažinimo leidžiamais atskaitymais tvarka: individualios veiklos pajamų gavęs (uždirbęs) gyventojas gali pasirinkti leidžiamais atskaitymais laikyti sumą, kuri lygi 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų. Atimant minėtą, leidžiamais atskaitymais laikomą sumą nėra reikalaujama faktines išlaidas pagrįsti atitinkamais dokumentais. Ši alternatyvi leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka netaikoma, kai individualios veiklos pajamas ar jų dalį gyventojas gauna iš su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusio asmens.

Gyventojas, pasirinkęs leidžiamais atskaitymais laikyti 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, neprivalo pildyti pajamų – išlaidų apskaitos žurnalo skilčių, susijusių su išlaidomis, be to neprivalo saugoti apskaitos dokumentų, kuriais pagrindžiamos išlaidos. Kiti individualios veiklos vykdytojai privalo saugoti apskaitos dokumentus ir pajamų – išlaidų apskaitos žurnalus ne mažiau kaip 10 metų.

 

Taksometrų registravimo ir Taksometro kasos operacijų žurnalo pildymo tvarką nustato Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. VA-20, kuris įsigalioja 2012 m. gegužės 1 dieną.

Taksometrai registruojami Teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – TVMI), kurios teritorijoje yra vežėjo veiklos vykdymo adresas. Taksometrą TVMI įregistruoti, perregistruoti, išregistruoti gali vežėjas ar jo įgaliotas asmuo. Už taksometro įregistravimą, perregistravimą, išregistravimą atsako vežėjas.

Įregistruojant taksometrą TVMI turi būti pateikiama:

1. Taksometro registracijos liudijimas,

2. Laisvos formos prašymo įregistruoti taksometrą, kuriame turi būti nurodyti vežėjo duomenys (vežėjo pavadinimas, identifikacinis numeris (kodas), buveinės/veiklos vykdymo adresas), taksometro identifikaciniai duomenys (gamintojo, modelio pavadinimas, korpuso numeris), lengvojo taksi automobilio markė, modelis, jo valstybinis numeris, du egzemplioriai,

3. Taksometro metrologinę patikrą patvirtinantis Valstybinės metrologijos tarnybos išduotas patikros liudijimas,

4. Taksometro įsigijimą patvirtinantys dokumentai (pirkimo dokumentai, nuomos sutartis ir panašiai),

5. Asmeniui išduotas įgaliojimas, jei taksometrą registruoja vežėjo įgaliotas asmuo.

Taksometrą įregistruojantis, perregistruojantis, išregistruojantis asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei jis vežėjo įgaliotas asmuo – papildomai atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Taksometrai turi būti įregistruoti ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo dokumentų pateikimo TVMI.

Kiekvienam taksometrui turi būti pildomas atskiras Taksometro kasos operacijų žurnalas, kuriame turi būti užregistruotos visos pajamos, gautos per taksi darbo dieną. Taksometro kasos operacijų žurnalą galima atsispausdinti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapio adresu www.vmi.lt arba įsigyti blankų leidyklos parduotuvėse.

Taksi vairuotojas darbo metu privalo turėti Taksometro kasos operacijų žurnalą. Kontrolę atliekantiems asmenims paprašius/pareikalavus taksi vairuotojas turi pateikti Taksometro kasos operacijų žurnalą. Už Taksometro kasos operacijų žurnalo pildymą ir saugojimą atsako vežėjas.

Taksometro kasos operacijų žurnalas turi būti saugomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Draudžiama naudoti taksometrą be Taksometro kasos operacijų žurnalo, taip pat kol taksometras AVMI neįregistruotas ar neperregistruotas (pasikeitus taksometro savininkui ar naudotojui).

Valstybinis socialinis draudimas (toliau – VSD).

Taksi individualią veiklą vykdantys asmenys privalomai draudžiami pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims, taip pat ligos ir motinystės socialiniu draudimu, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti.

Bendras VSD įmokų tarifas – 28,5 proc. (26,3 proc. pagrindinei ir papildomai pensijos dalims ir 2,2 proc. ligos ir motinystės socialiniam draudimui).

Asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) suma.

VSD įmokos nuo asmens, kuris verčiasi individualia veikla, pajamų sumos, gautos praėjusiais metais turi būti sumokėtos iki metinės gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo, t. y. iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos.

Asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, mėnesio 28,5 proc. dydžio VSD įmokos gali būti avansu apskaičiuojamos ir sumokamos nuo jų pačių pasirinktos sumos. Šios avansu apskaičiuotos VSD įmokos mokamos kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Avansu sumokėtos VSD įmokos negrąžinamos, net jei paskaičiavus faktinę metinę individualios veiklos pajamų sumą ir metinę VSD įmoką nuo jos, susidaro šių įmokų permoka.

Privalomas sveikatos draudimas (toliau – PSD).

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla, moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Individualią veiklą pagal pažymą vykdantys gyventojai moka 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos ir VSD įmokos, t.y. nuo 50 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) sumos.

9 proc. dydžio PSD įmokos nuo minimaliosios mėnesinės algos mokamos kas mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos. PSD įmokų kas mėnesį neprivalo mokėti individualia veikla besiverčiantys asmenys, kurie tuo pat metu yra dirbantys pagal darbo sutartis arba jeigu jie yra draudžiami valstybės lėšomis (pensininkai, neįgalūs asmenys ir kt.).

Pasibaigus kalendoriniams metams, PSD įmokos perskaičiuojamos ir primokamas skirtumas, jeigu individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų suma, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos, didesnė nei 12 minimalių mėnesinių algų. Sumokėtų įmokų ir mokėtinų įmokų sumų skirtumas turi būti sumokėtos iki metinės gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo termino paskutinės dienos, t. y. iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos.

Daugiau informacijos apie šių įmokų dydžius galima rasti www.sodra.lt.

Pajamų deklaravimas ir pajamų mokesčio sumokėjimas.

Individualia veikla besiverčiantis nuolatinis Lietuvos gyventojas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos privalo pateikti mokesčio administratoriui metinę pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį, joje deklaruoti visas praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas ir sumokėti į biudžetą pajamų mokestį.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, 2012 metais vykdęs individualią veiklą, pildo GPM308 deklaraciją ir GPM308V priedą, net ir tuo atveju, jeigu individualios veiklos pajamų negavo. Deklaracijos forma, jos užpildymo ir pateikimo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009-12-15 įsakymu Nr. VA-96 (Žin., 2009, Nr. 152-6865).

Plačiau apie patirtų išlaidų pripažinimą leidžiamais atskaitymais bei kitus klausimus, susijusius su individualia veikla, galima rasti leidinyje „Individualios veiklos, vykdomos pagal pažymą, ypatumai", kuris patalpintas VMI prie FM interneto svetainėje adresu: http://www.vmi.lt/lt/?itemId=1003698&EasyFormId=1003700&Tax=21139.

 

Atkreipiame dėmesį, kad greičiausiai informatyvius atsakymus į visus rūpimus klausimus dėl taksi individualios veiklos vykdymo mokesčių mokėtojai gali gauti paskambinę telefonu 1882 (skambinant iš užsienio +370 5 255 3190, kitų fiksuoto ryšio operatorių tinklų abonentams – 8 700 55 882) . Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi.

Taip pat primename, kad VMI prie FM organizuoja nemokamus seminarus naujiems mokesčių mokėtojams. Informaciją apie planuojamus seminarus ir užsiregistruoti į juos galima elektroniniu būdu VMI svetainės (www.vmi.lt) skyrelyje Naujienos-Seminarai (http://www.vmi.lt/lt/?itemId=20324) arba telefonu 1882.

Savarankiškai visą aktualią informaciją mokesčių klausimais, paaiškinimus ir komentarus galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje, skyrelyje Duomenų bazės – Mokesčių informacijos centro konsultacinės medžiagos duomenų bazė ( http://mic.vmi.lt/first.do).

 

Viršininko pavaduotoja                                                    Vilma Vildžiūnaitė