« Grįžti

DĖL INFORMACIJOS APIE GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PASKIRTIES PAKEITIMĄ (PVM ĮSTATYMO 125-1 STR.)

Atnaujinimo data: 2006-02-24
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-1585   Data   2006.02.24

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, išnagrinėjusi paklausimą dėl informacijos apie gyvenamųjų patalpų, kurioms tiekiama šiluma ir karštas vanduo, paskirties pakeitimo pateikimą tretiesiems asmenims, paaiškina.

 

 

 

 

 

1. Kokioms patalpoms šildyti sunaudotos šilumos energijos pardavimo PVM yra dengiamas iš biudžeto?

 

 

 

 

Nuo 2004-07-01 įsigaliojusiame Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 1251 straipsnyje (Žin., 2004, Nr. 103-3757) nustatyta, kad 13 procentinių punktų PVM tarifo dydžiu ( skirtumas tarp 18 iki 5 proc.) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dengiamas PVM, apskaičiuotas už šilumos energiją, tiekiamą gyvenamosioms patalpoms šildyti, įskaitant (šilumos energiją perduotą per karšto vandens tiekimo sistemą ir už į gyvenamąsias patalpas tiekiamą karštą vandenį arba šaltą vandenį karštam vandeniui paruošti bei šilumos energiją, sunaudotą šiam vandeniui pašildyti (toliau - šilumos energija) .

 

Šilumos tiekimo įmonės privalo užtikrinti, kad būtų teisingai apskaičiuojama iš valstybės biudžeto dengiama patiektos šilumos energijos PVM suma, t.y. kad Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešime apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (FR0766 forma) būtų įtraukta PVM suma, apskaičiuota už šilumos energiją patiektą tik į gyvenamąsias patalpas.

 

 

 

2. Ar informacija, apie gyvenamųjų patalpų naudojimą ūkinėje – komercinėje veikloje, kuria disponuoja Valstybinė mokesčių inspekcija, gali būti teikiama šilumos tiekimo įmonėms?

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2245, toliau - MAĮ) 38 str. 2 dalyje nurodyta, kokia informacija apie mokesčio mokėtoją nelaikoma paslaptyje. Pažymėtina, kad šis sąrašas nėra baigtinis, t.y. paslaptimi gali būti nelaikoma kita pagal Lietuvos Respublikos įstatymus paslaptimi nelaikoma informacija. Teisės aktuose nėra konkrečiai nustatyta, jog mokesčių administratorius nelaiko paslaptyje Mokesčių mokėtojų registre (toliau – MMR) esančios informacijos apie gyvenamąsias patalpas (šių patalpų adresus), kuriose vykdoma ūkinė komercinė veikla. Tačiau vadovaudamiesi MAĮ įtvirtintu turinio viršenybės prieš formą principu, bei atsižvelgdami į tai, kad vienas iš pagrindinių mokesčių administratoriui nustatytų uždavinių yra padėti mokesčių mokėtojams įgyvendinti savo teises ir atlikti pareigas, manome, kad siekdamas, kad šilumos tiekimo įmonės teisingai apskaičiuotų iš biudžeto dengiamos patiektos šilumos energijos PVM sumą, mokesčių administratorius, galėtų pateikti joms turimą informaciją apie gyvenamąsias patalpas (šių patalpų adresus), kuriose vykdoma ūkinė komercinė veikla.

 

Tuo pačiu pažymime, kad šilumos tiekimo įmonės pačios privalėtų imtis priemonių, kad jas pasiektų informacija apie gyvenamųjų patalpų paskirties pasikeitimą, t.y. sutartyse dėl šilumos tiekimo numatyti, kad pasikeitus patalpų paskirčiai yra privaloma apie tai informuoti šilumos tiekėjus, o išsiunčiamose sąskaitose (pranešimuose), kaip papildomą informaciją, įrašyti, kad pasikeitus patalpų paskirčiai yra būtina apie tai pranešti šilumos tiekimo įmonėms ir nurodyti telekomunikacijų rekvizitus.

 

 

 

 

 

Viršininko pavaduotojas, Daivis Zabulionis

 

l.e. viršininko pareigas