« Grįžti

DĖL IŠMOKAMŲ DIVIDENDŲ APMOKESTINIMO

Atnaujinimo data: 2009-05-22
Registracijos numeris   (18.10-31-1)-R-5007   Data   2009.05.22

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsižvelgdama į mokesčių mokėtojų paklausimus dėl išmokamų dividendų apmokestinimo pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3922, toliau – PMĮ) 33 str. 2 dalies ir 34 str. 2 dalies nuostatas, taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d., suderinusi su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, paaiškina:

1. Pagal PMĮ 33 str. 2 dalies ir 34 str. 2 dalies nuostatas (2008 m. gruodžio 18 d. įstatymo Nr. XI-74 redakcija, Žin., 2008, Nr. 149-6001), jei dividendus išmokančio ne laisvosios ekonominės zonos Lietuvos vieneto apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 0 proc. pelno mokesčio tarifą, arba jei Lietuvos vieneto apmokestinamasis pelnas (ar jo dalis) nėra apmokestinamas dėl PMĮ 12 str. 5, 15, 16 punktuose, 461 straipsnyje nustatytų lengvatų, tokiais atvejais netaikoma faktiškai neapmokestintam (įskaitant apmokestintą taikant 0 proc. tarifą) apmokestinamajam pelnui (ar jo daliai) proporcingai tenkančių išmokamų dividendų neapmokestinimo nuostata.

Nustatant neapmokestintam pelnui proporcingai tenkančią dividendų sumą, proporcija skaičiuojama, atsižvelgiant į tai, kokia apmokestinamojo pelno dalis neapmokestinama dėl minėtų vienetui taikomų lengvatų tais mokestiniais metais, kuriais uždirbtas finansinis pelnas paskirstytas dividendams išmokėti.

1 pavyzdys

Šiame ir kituose pavyzdžiuose mokestiniai metai sutampa su finansiniais metais.

2007 metais veiklą pradėjęs Lietuvos vienetas - uždaroji akcinė bendrovė (toliau – bendrovė) patyrė 500 Lt nuostolių. 2008 metais bendrovė uždirbo 30 000 Lt grynojo pelno.

2009 metais bendrovės eilinis akcininkų susirinkimas 2008-ųjų finansinių metų 29 500 Lt paskirstytinąjį pelną (padengus 500 Lt 2007 metų nuostolius) paskirstė taip: 1000 Lt paskyrė į privalomąjį rezervą, 6000 Lt - dividendams.

Dividendai 2009 metais išmokami bendrovės akcininkams – Lietuvos vienetams, turintiems po 50 proc. bendrovės balsavimo teisę suteikiančių akcijų ir atitinkantiems kitas PMĮ 33 str. 2 dalyje nustatytas dividendų neapmokestinimo pagal „dalyvavimo išimtį" sąlygas.

Bendrovės 2008-ųjų mokestinių metų apmokestinamasis pelnas sudarė 15 000 Lt. Apskaičiuodama apmokestinamąjį pelną, bendrovė taikė PMĮ 12 str. 15 punkte nustatytą lengvatą (iš pajamų atskaitė 10 000 Lt neapmokestinamųjų turto vertės padidėjimo pajamų už perleistas akcijas). Jei bendrovei nebūtų taikoma PMĮ 12 str. 15 punkte nustatyta lengvata, tai 2008-ųjų mokestinių metų apmokestinamasis pelnas sudarytų 25 000 Lt (15 000+10 000). Dėl šios lengvatos taikymo bendrovės faktiškai neapmokestinama pelno dalis sudaro 40 proc. (10 000/25 000*100).

Kadangi bendrovės 2008-ųjų mokestinių metų 40 proc. dydžio apmokestinamojo pelno dalis pelno mokesčiu faktiškai neapmokestinama, todėl bendrovė, 2009 metais išmokėdama akcininkams – Lietuvos vienetams paskirtus 6000 Lt dividendų (kiekvienam akcininkui po 3000 Lt), nuo 2400 Lt (6000*40 proc.) išmokamų dividendų sumos (kiekvienam akcininkui nuo 1200 Lt sumos) PMĮ 33 str. 1 dalyje nustatyta tvarka turi išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą 20 proc. dydžio pelno mokestį. Likusi minėtiems akcininkams išmokamų dividendų dalis - 3600 Lt (kiekvienam akcininkui po 1800 Lt) - pelno mokesčiu neapmokestinama.

 

Pateiktame pavyzdyje vienetas neturėjo iš ankstesnių metų sukaupto nepaskirstytojo pelno. Tačiau, kai vienetas paskirsto ankstesniais metais sukauptą nepaskirstytą pelną, tai taikant PMĮ 33 str. 2 dalyje ir 34 str. 2 dalyje nustatytą išlygą dėl faktiškai neapmokestintam pelnui proporcingai tenkančių dividendų apmokestinimo, reikia nustatyti neapmokestinto pelno dalį tų mokestinių metų, kuriais uždirbtas finansinis pelnas buvo paskirtas dividendams išmokėti.

Pagal Akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574, toliau – ABĮ) 59 straipsnio nuostatas, bendrovės paskirstytinąjį pelną (nuostolius) sudaro ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) ir ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (nuostolių) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje , pervedimų iš rezervų bei akcininkų įnašų nuostoliams padengti suma. Taigi finansiniams metams pasibaigus, visuotinis akcininkų susirinkimas skirsto ne tik ataskaitiniais metais uždirbtą grynąjį pelną, bet ir ankstesniais metais nepaskirstytą pelną, neišskiriant, iš kurių metų pelno dividendai paskirstyti. Kadangi nei ABĮ, nei PMĮ neįpareigojama, skirstant pelną, nurodyti, iš kokių metų (ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno ar iš ankstesnių metų pelno) paskirti dividendai, vienetas pelno mokesčio tikslais pats sprendžia, kuriais finansiniais metais uždirbtas grynasis pelnas buvo paskirstytas nuo 2009 m. sausio 1 d. išmokamiems dividendams.

Be to, atsižvelgiant į tai, kad vieneto dalyviai negalėjo žinoti, kad nuo 2009 m. sausio 1 d. pasikeitus išmokamų dividendų apmokestinimo tvarkai, jie neteks naudos, kurią jie būtų turėję dėl dividendų neapmokestinimo pagal „dalyvavimo išimtį", jei vienetas ankstesniais mokestiniais laikotarpiais nebūtų taikęs pelno mokesčio lengvatų, todėl, apskaičiuojant neapmokestintam pelnui proporcingai tenkančią išmokamų dividendų sumą, 2008 m . gruodžio 31 d. iš 2002-2007 metų pelno išmokėta dividendų suma (laikantis nuostatos, kad ši dividendų suma išmokėta iš neapmokestinto pelno dalies). Ši nuostata netaikoma tokiems vienetams, kurių apmokestinamasis pelnas dėl jiems taikomų pelno mokesčio lengvatų buvo apmokestinamas taikant 0 proc. tarifą.

Per minėtą laikotarpį išmokėta dividendų suma – tai maksimali suma, kuria gali būti mažinama į proporcijos skaičiavimą įtrauktina atitinkamų metų (iš kurių vieneto sprendimu buvo paskirstyti dividendai) neapmokestinto pelno dalis.

2 pavyzdys

Gyvybės draudimo bendrovė (toliau – bendrovė) 2006 m. gruodžio 31 d. turėjo sukaupusi 5 mln. litų nepaskirstytojo pelno, iš kurio 2006 metais uždirbtas grynasis pelnas sudarė 2 mln. litų. Per 2002-2006 metus bendrovė išmokėjo 1,2 mln. litų dividendų. Bendrovės gyvybės draudimo įmokos dėl ilgalaikių (10 metų) gyvybės draudimo sutarčių ir investicinės pajamos (neįskaitant dividendų) pagal PMĮ 12 str. 16 punktą (iki 2008 gruodžio 31 d. - pagal PMĮ 12 str. 5 punktą) priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, todėl šios bendrovės uždirbto pelno dalis nuolatos neapmokestinama. Bendrovės akcininkai – Lietuvos vienetai, kuriems priklauso po 50 proc. bendrovės balsavimo teisę suteikiančių akcijų (jie atitinka ir kitas PMĮ 33 str. 2 dalyje nustatytas jiems išmokamų dividendų neapmokestinimo sąlygas).

2007 metais bendrovė paskirstytinąjį 5 mln. litų pelną paskirstė taip: į privalomąjį rezervą paskyrė 0,5 mln. litų, į kitus rezervus – 1 mln. litų, dividendams – 1 mln. litų, likusius 2,5 mln. litų perkėlė į kitus finansinius metus. 2007 metais dividendai buvo išmokėti.

2008 metais eilinis akcininkų susirinkimas 6 mln. litų paskirstytinojo pelno (2,5 mln. litų ankstesnių metų nepaskirstyto pelno, 1 mln. litų pelno dėl panaudoto rezervo panaikinimo ir 2,5 mln. litų 2007 metais uždirbto grynojo pelno) paskirstė taip: į kitus rezervus paskyrė 1,2 mln. litų, likusių 4,8 mln. litų perkėlė į kitus finansinius metus. Dividendams akcininkai pelno nepaskyrė.

2009 metais akcininkai 7,3 mln. litų paskirstytinojo pelno (4,8 mln. litų ankstesnių metų nepaskirstyto pelno, 1,2 mln. litų pelno dėl panaudoto rezervo panaikinimo ir 1,3 mln. litų 2008 metais uždirbto pelno) paskirstė taip: į kitus rezervus paskyrė 1 mln. litų, dividendams – 2,4 mln. litų, likusius 3,9 mln. litų perkėlė į kitus finansinius metus. 2009 metais akcininkams - Lietuvos vienetams išmokama po 1,2 mln. litų dividendų.

Bendrovė nusprendė, kad 2009 metais išmokami dividendai paskirstyti iš 2007-ųjų finansinių metų grynojo pelno.

Bendrovės 2007-ųjų mokestinių metų apmokestinamasis pelnas sudarė 0,5 mln. litų, o neapmokestinto pelno suma dėl PMĮ 12 str. 16 punkte nustatytų lengvatų taikymo – 2 mln. litų (apskaičiuota iš neapmokestinamųjų pajamų atėmus šioms pajamoms tenkančius leidžiamus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus). Jei nebūtų taikoma ši lengvata, bendrovės 2007-ųjų mokestinių metų apmokestinamasis pelnas sudarytų 2,5 mln. litų (0,5 +2). Dėl lengvatos taikymo vieneto 2007 metų neapmokestintas pelnas sudaro 80,0 proc. (2/2,5*100).

Kadangi bendrovė per 2002-2007 metus išmokėjo 2,2 mln. litų dividendų, kurie pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais laikomi išmokėtais iš neapmokestinto pelno, tai į proporcijos skaičiavimą įtrauktiną bendrovės 2007-ųjų mokestinių metų neapmokestintą pelną sumažinus 2 mln. litų, neapmokestinamojo pelno sumos nebelieka. Todėl bendrovės akcininkams – Lietuvos vienetams 2009 metais išmokėta 2,4 mln. litų dividendų suma pagal PMĮ 33 str. 2 dalyje nustatytą „dalyvavimo išimtį" pelno mokesčiu neapmokestinama (laikoma, kad visa ši dividendų suma išmokėta iš apmokestinto pelno).

 

3 pavyzdys

(2 pavyzdžio tęsinys). 2010 metais bendrovės eilinis akcininkų susirinkimas 5,9 mln. litų paskirstytinojo pelno (3,9 mln. litų ankstesnių metų nepaskirstyto pelno, 1 mln. litų pelno dėl panaudoto rezervo panaikinimo ir 1 mln. litų 2009 metais uždirbto pelno) paskirstė taip: į kitus rezervus paskyrė 1,2 mln. litų, dividendams – 0,6 mln. litų, likusius 4,1 mln. litų perkėlė į kitus finansinius metus. 2010 metais minėtiems bendrovės akcininkams – Lietuvos vienetams išmokama po 0,3 mln. litų dividendų. Bendrovė nusprendė, kad dividendai išmokami iš 2008 metais uždirbto grynojo pelno.

Tarkime, kad dėl PMĮ 12 str. 16 punkte nustatytos lengvatos (iki 2008 gruodžio 31 d., analogiška lengvata draudimo įmonėms buvo nustatyta PMĮ 12 str. 5 punkte) bendrovės 2008-ųjų mokestinių metų neapmokestintas pelnas sudarė 1 mln. litų, o apmokestinamasis pelnas sudarė 0,25 mln. litų.

Bendrovė per 2002-2007 metus išmokėjo 2,2 mln. litų dividendų, kurie pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais laikomi išmokėtais iš neapmokestinto pelno. Į proporcijos skaičiavimą įtrauktina neapmokestinamojo pelno suma gali būti mažinama 2,2 mln. litų suma. Tačiau bendrovė 2009 metais, išmokėdama dividendus, į proporcijos skaičiavimą įtrauktiną 2007-ųjų mokestinių metų neapmokestinamojo pelno sumą jau sumažino 2 mln. litų, todėl 2008-ųjų mokestinių metų neapmokestinamojo pelno suma gali būti sumažinta tik 0,2 mln. suma. Nustatant dividendų sumą, proporcingai tenkančią neapmokestintam 2008-ųjų mokestinių metų apmokestinamajam pelnui, į proporcijos skaičiavimą įtrauktina neapmokestinamojo pelno suma sudarytų 0,8 mln. litų (1-0,2), o neapmokestintas pelnas – 64,0 proc. (0,8/1,25*100).

Išmokant akcininkams – Lietuvos vienetams dividendus, nuo 0,384 mln. litų sumos (0,6 mln. litų *64/100) turi būti išskaičiuotas pelno mokestis (kiekvienam akcininkui nuo 0,192 mln. litų), taikant PMĮ 5 str. 1 d. 3 punkte nustatytą 20 proc. mokesčio tarifą. Likusi šiems akcininkams išmokama 0,216 mln. litų dividendų suma (kiekvienam akcininkui po 0,108 mln. litų) pelno mokesčiu neapmokestinama.

 

Jei dividendai būtų išmokami užsienio vienetui, rezidentui tos valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (toliau – DAIS), tai nuo apmokestinamos dividendų sumos imamas mokestis negalėtų būti didesnis už DAIS nustatytus maksimalius mokesčio tarifus (plačiau žr. DAIS 10 straipsnio „Dividendai" paaiškinime (komentare) adresu: www.vmi.lt/lt/?itemId=10017212).

2. Jei vienetas nusprendžia, kad paskirstyti dividendai išmokami iš iki 2002 metų sukaupto nepaskirstytojo pelno, tai tokiems dividendams PMĮ 33 str. 2 dalyje ar 34 str. 2 dalyje nustatyta dividendų neapmokestinimo išimtis taikoma be šiose dalyse nustatytų išlygų (dividendai, išmokėti iš iki PMĮ įsigaliojimo sukaupto nepaskirstyto pelno, laikomi išmokėtais iš apmokestinto pelno).

3. Kai vienetas pelno mokesčio tikslais nusistato, kuriais metais uždirbtas grynasis pelnas paskirstytas išmokamiems dividendams, jis turi atkreipti dėmesį į tai, ar išmokamų dividendų suma nėra didesnė už jo pasirinktais finansiniais metais uždirbtą grynąjį pelną (įskaitant pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas tiems finansiniams metams priskirtinas pelno ar nuostolių sumas), atėmus iš jo į privalomąjį, kitus rezervus, tantjemoms, įstatiniam kapitalui padidinti ir kitoms reikmėms paskirtas pelno sumas. Jei vienetas proporcijai skaičiuoti turi pasirinkti dar vienerius (ar daugiau) finansinius metus, kuriais uždirbtas grynasis pelnas buvo paskirtas dividendams išmokėti, nustatant dividendų sumą, proporcingai tenkančią neapmokestintam pelnui, proporcija skaičiuojama atskirai pagal kiekvienus pasirinktus metus.

4 pavyzdys

2009 metais bendrovės eilinis akcininkų susirinkimas 2008-ųjų finansinių metų 29 000 Lt paskirstytinojo pelno (2007 metais bendrovė patyrė 1000 Lt nuostolį, 2008 metais - uždirbo 30 000 grynojo pelno) paskirstė taip: 2000 Lt paskyrė į privalomąjį rezervą, 1000 Lt - į kitus rezervus, 4000 Lt - dividendams, likusius 22 000 Lt perkėlė į kitus finansinius metus. Dividendai 2009 metais buvo išmokėti bendrovės akcininkams – Lietuvos vienetams, turintiems po 50 proc. bendrovės paprastųjų balsavimo teisę suteikiančių akcijų ir atitinkantiems kitas dividendų neapmokestinimo pagal „dalyvavimo išimtį" sąlygas. Bendrovė 2008 metais PMĮ 33 str. 2 dalyje nurodytų lengvatų netaikė (visą apmokestinamąjį pelną apmokestino taikydama 15 proc. mokesčio tarifą).

2010 metais bendrovės akcininkų susirinkimas 112 000 Lt paskirstytinojo pelno (22 000 Lt 2008 metų nepaskirstyto pelno, 1 000 Lt pelno dėl panaudoto rezervo panaikinimo ir 89 000 Lt 2009 metais uždirbto grynojo pelno) paskirstė taip: į kitus rezervus paskyrė 4000 Lt, dividendams – 97 000 Lt, likusius 11 000 Lt perkėlė į kitus finansinius metus.

Bendrovė nusprendė, kad 23 00 Lt dividendų išmokami iš 2008 metais uždirbto grynojo pelno (22 000 nepaskirstytas pelnas +1000 Lt perskirstyta, panaikinus iš 2008 metų pelno sudarytą rezervą), o likusi 74 000 Lt dividendų suma - iš 2009 metais uždirbto grynojo pelno.

Apskaičiuodama 2009-ųjų mokestinių metų apmokestinamąjį pelną, bendrovė taikė PMĮ 12 str. 15 punkte nustatytą lengvatą (iš pajamų atskaitė 10 000 Lt neapmokestinamųjų turto vertės padidėjimo pajamų už perleistas akcijas). Be to, apskaičiuotą 90 000 Lt 2009-ųjų mokestinių metų apmokestinamąjį pelną sumažino 45 000 Lt (50 proc.) dėl vykdomo investicinio projekto.

Kadangi bendrovė, apskaičiuodama 2008-ųjų mokestinių metų apmokestinamąjį pelną, PMĮ 33 str. 2 dalyje nurodytų lengvatų netaikė, todėl neapmokestintam pelnui tenkanti dividendų suma skaičiuojama tik nuo tos dividendų sumos, kuri išmokama iš 2009 metais uždirbto grynojo pelno.

Jei bendrovei nebūtų taikoma PMĮ 12 str. 15 punkte ir 461 straipsnyje nustatyta lengvata, tai 2009-ųjų mokestinių metų apmokestinamasis pelnas sudarytų 100 000 Lt (90 000 +10 000). Dėl minėtų lengvatų taikymo 2009-ųjų mokestinių metų faktiškai neapmokestintas pelnas sudaro 55 proc. (55 000/100 000*100).

Išmokant Lietuvos vienetams paskirtus 97 000 Lt dividendų (kiekvienam po 48 500 nuo 40 700 Lt (74 000 Lt*55/100) išmokamų dividendų sumos (kiekvienam akcininkui nuo 20 350 Lt sumos), PMĮ 33 str. 1 dalyje nustatyta tvarka turi būti išskaičiuojamas ir sumokamas į biudžetą 20 proc. dydžio pelno mokestis. Likusi akcininkams išmokamų dividendų dalis – 56 300 Lt (kiekvienam akcininkui po 28 150 Lt) - pelno mokesčiu neapmokestinama.

Jei bendrovė, apskaičiuodama 2008-ųjų mokestinių metų apmokestinamąjį pelną, būtų taikiusi PMĮ 33 str. 2 dalyje nurodytas lengvatas, tai nuo 23 000 Lt dividendų sumos, išmokamos iš 2008 metais uždirbto grynojo pelno, ji taip pat turėtų apskaičiuoti neapmokestintam pelnui proporcingai tenkančią apmokestinamų dividendų sumą.

 

5. Jei vienetas (akcinė bendrovė) padidino įstatinį kapitalą iš nepaskirstytojo pelno, o vėliau jį sumažino ir savo dalyviams (akcininkams) išmokėjo bendrovės lėšų, pagal PMĮ 32 str. 5 dalį, apmokestinamų kaip dividendai, tai PMĮ 33 str. 2 dalyje ir 34 str. 2 dalyje nustatyta išlyga dėl tokių dividendų, tenkančių neapmokestintam pelnui, apmokestinimo taikoma analogiškai, kaip ir apmokestinant įprastus dividendus, išmokamus vienetų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatyta tvarka. Nustatant tokių dividendų sumą, proporcingai tenkančią neapmokestintam pelnui, proporcija skaičiuojama, atsižvelgiant į tai, kokia apmokestinamojo pelno dalis mokestinių metų, kuriais uždirbtas finansinis pelnas buvo panaudotas įstatiniam kapitalui padidinti, neapmokestinta dėl PMĮ 33 str. 2 dalyje ir PMĮ 34 str. 2 dalyje nurodytų vienetui taikomų lengvatų.

Išsamesni dividendų apmokestinimo paaiškinimai bus pateikti PMĮ VII skyriaus komentare.

Viršininko pavaduotojas                                                                    Gediminas Vyšniauskis