« Grįžti

DĖL JŪRININKŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO

Atnaujinimo data: 2009-11-02
Registracijos numeris   (18.26-31-1)-R-10506   Data   2009.11.02

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos paaiškinimą dėl jūrininkų privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų mokėjimo:

Išskiriami trys tipiniai jūrininkų darbo laivuose atvejai:

1. Jūrininkai dirba Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės laivuose.

Šiuo atveju reikėtų vadovautis 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (toliau – Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 35) 13 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Šioje teisės normoje nurodyta, kad asmenims gali būti taikomi tik vienos ES valstybės narės teisės aktai. Tai yra, siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo, socialinio (ir sveikatos) draudimo įmokas asmuo, kuriam taikomas Reglamentas (EEB) Nr. 1408171, moka tik vienoje ES šalyje, kaip taisyklė – toje, kurioje jis dirba (lex loci laboris taisyklė). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Reglamento (EEB) Nr. 1408171 19 straipsnis numato, kad vienoje ES šalyje dirbantys, tačiau kitoje ES šalyje gyvenantys asmenys gali gyvenamojoje šalyje gauti visas sveikatos priežiūros paslaugas, o šių paslaugų išlaidas kompensuos ES šalies, kurioje asmuo dirba, kompetentinga sveikatos draudimo įstaiga. Norėdami pasinaudoti šia teise, jūrininkai, kurie dirba ES valstybės narės laivuose, turėtų kreiptis į tos ES valstybės, kurios laive jie dirba, sveikatos draudimo įstaigą su prašymu išduoti E 106 formos pažymą ir šią pažymą užregistruoti toje teritorinėje ligonių kasoje, kurios aptarnaujamoje zonoje gyvena Lietuvoje. E 106 formos pažymą teritorinėje ligonių kasoje užregistravęs asmuo turi teisę nemokėti PSD įmokų, nes šias įmokas jis moka ES šalyje, kurioje dirba, tačiau turi teisę gauti PSD fondo biudžeto lėšomis kompensuojamas paslaugas. ES šalies, kurios laive dirba jūrininkai, kompetentinga sveikatos draudimo įstaiga kompensuos tokiam asmeniui suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas Reglamento (EEB) Nr. 1408171 nustatyta tvarka.

2. Jūrininkai dirba Lietuvos Respublikos laivuose.

Antruoju atveju už Lietuvos Respublikos laivuose dirbančius jūrininkus (kaip ir už kitus Lietuvoje dirbančius pagal darbo sutartis asmenis), draudėjai (darbdaviai) vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; toliau – SDĮ) 17 straipsnio 1 dalies nuostatomis privalo mokėti 3 procentų dydžio PSD įmokas nuo Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295) nustatyta tvarka apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos. Savo ruožtu, Lietuvos laivuose dirbantys jūrininkai (kaip ir kiti dirbantys Lietuvoje pagal darbo sutartis asmenys), vadovaudamiesi SDĮ 17 straipsnio 2 dalimi, privalo mokėti 6 procentų dydžio PSD įmokas nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka asmeniui apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos.

Aukščiau minėtas PSD įmokas administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

3. Jūrininkai dirba valstybių, kurios nėra ES narės, laivuose.

Trečiuoju atveju ne ES valstybės narės laive dirbantys jūrininkai, Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat Lietuvoje negyvena, tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 66-1910) 7 straipsnio 2 dalies 6 punktu jie nelaikomi pakeitusiais gyvenamąją vietą. Ši nuostata suteikia jūrininkams galimybę, vadovaujantis SDĮ 6 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nuolat negyvenant Lietuvoje ir dirbant ne ES valstybės narės laivuose, išsaugoti draudžiamojo PSD asmens statusą. Pažymėtina, kad tokios teises neturi kiti užsienyje dirbantys Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie nuolat Lietuvoje negyvena. Norėdami būti apdraustais PSD, ne ES valstybės narės laive dirbantys jūrininkai, vadovaudamiesi SDĮ 17 straipsnio 9 dalimi, turėtų kas mėnesį mokėti 9 procentų minimaliosios mėnesines algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio PSD (2009 m. spalio menesį ši įmoka yra 72 litai), jei tokie jūrininkai neapdrausti valstybės lėšomis (žr. SDĮ 6 straipsnio 4 dalį) arba nemoka PSD įmokų kitais SDĮ 17 straipsnyje nustatytais pagrindais.

 

 

 

 

Pagarbiai

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis