« Grįžti

DĖL KANDIDATŲ Į SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIUS DEKLARACIJŲ PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠŲ

Atnaujinimo data: 2006-11-17
Registracijos numeris   (18.22-31-1)-R-10025   Data   2006.11.17

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) gavo Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos paklausimą, kuriuo prašoma paaiškinti:
Klausimas. Kurio laikotarpio gyventojų pajamų mokesčio bei turto deklaracijų pagrindinių duomenų išrašai turėtų būti pateikiami asmenims, siekiantiems dalyvauti 2007 m. vasario 25 d. vyksiančiuose savivaldybių tarybų rinkimuose?


Atsakymas. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 123-5583) 6 straipsnyje nustatyta, jog kandidatai į valstybės politikus bei Europos Parlamento narius ir jų šeimos nariai privalo deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais kandidatuojama, gruodžio 31 dieną turimą turtą. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) 27 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog gyventojas, kuriam atsiranda prievolė deklaruoti turimą turtą Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus gyventoją, pageidaujantį gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą arba piniginę socialinę paramą, privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Gyventojas, kuriam atsiranda prievolė deklaruoti turimą turtą Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, po kalendorinių metų, už kuriuos teikiama gyventojo turto deklaracija, gegužės 1 dienos privalo pats arba per savo įgaliotą asmenį pateikti mokesčio administratoriui metinę pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį gyventojo turto deklaracijos pateikimo terminais.
Atsižvelgiant į tai, kad nei Gyventojų turto deklaravimo įstatyme, nei rinkimų tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose neapibrėžta kandidatavimo pradžios sąvoka, taip pat į tai, kad pareiškinių dokumentų (įskaitant turto ir pajamų deklaracijų duomenų išrašus) įteikimas Vyriausiajai rinkimų komisijai pradedamas 2006 m. gruodžio 22 d., ir siekiant nustatyti vienodą visų kandidatuojančių asmenų turto ir pajamų deklaravimo tvarką, VMI prie FM nuomone, kandidatams į tarybos narius turėtų būti išduodami 2005 metų, t.y. metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais pradedami priimti pareiškiniai dokumentai dalyvauti rinkimuose, gyventojų pajamų bei turto deklaracijų pagrindinių duomenų išrašai.

Viršininko pavaduotoja                                   Birutė Černiuvienė