DĖL LENGVATŲ TAIKYMO VERSLO LIUDIJIMUS ĮSIGYJANTIEMS BEDARBIAMS

Atnaujinimo data: 2009-08-14
Registracijos numeris   (18.31-31-1)-R-7838   Data   2009.08.14

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsakydama į Klaipėdos apskrities ir kitų apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų iškeltus klausimus dėl lengvatų taikymo verslo liudijimus įsigyjantiems bedarbiams, paaiškina:

1. Klausimas

 2008 metų pabaigoje bedarbė įsigijo prekybos verslo liudijimą visiems 2009 metams (tam tikroms mėnesių dienoms). Jai buvo pritaikyta savivaldybės tarybos nustatyta fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Pasibaigus 2009 metų pirmam pusmečiui, gyventoja prašo papildomai įtraukti kai kurias dienas. Ar buvo galima šiai gyventojai, kaip verslo liudijimą įsigyjančiai bedarbei, lengvatą taikyti 12 mėnesių laikotarpiui? Ar gali gyventoja lengvatinėmis sąlygomis papildyti 2008 metais įsigytą prekybos verslo liudijimą papildomomis dienomis?

Atsakymas

 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau – GPMĮ) 6 str. 3 d. 1 punkte nustatyta, kad savivaldybių tarybos turi teisę nustatyti mažesnį fiksuoto dydžio pajamų mokestį (toliau – lengvata) už nustatyta tvarka teritorinėse darbo biržose įregistruotų bedarbių, vykdančių individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą, gautas pajamas. Įstatyme nenustatyta, kelis veiklos vykdymo mėnesius savivaldybių tarybos turi teisę nustatyti lengvatą bedarbiams, tai sprendžia kiekviena savivaldybė individualiai. Tuo atveju, kai savivaldybės taryba priimdama sprendimą suteikti lengvatą teritorinėse darbo biržose įregistruotiems bedarbiams nenustato lengvatos taikymo laikotarpio, tai verslo liudijimo įsigijimo metu teritorinėje darbo biržoje įregistruotiems bedarbiams (t.y. asmenims, kuriems suteiktas bedarbio statusas) lengvata taikoma visam įsigyjamo verslo liudijimo veiklos vykdymo laikotarpiui.

Jei savivaldybės tarybos sprendime yra nustatytas lengvatos bedarbiams taikymo laikotarpis, tai lengvata taikoma tik spendime nurodytą laikotarpį.

Kai verslo liudijimą įsigijęs bedarbis kreipiasi dėl verslo liudijimo pratęsimo, tai šiuo atveju lengvata galėtų būti taikoma tik tada, jei jis prašymo pratęsti verslo liudijimą pateikimo metu pateiktų darbo biržos pažymą apie turimą bedarbio statusą tokio prašymo pateikimo metu. Pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2006 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. A1-207 ,,Dėl ieškančių darbo asmenų registravimo ir apskaitos teritorinėse darbo biržose sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 84-3320) patvirtintas Ieškančių darbo asmenų registravimo ir apskaitos teritorinėse darbo biržose sąlygų ir tvarkos aprašo 16, 17 punktų nuostatas gyventojui (turinčiam bedarbio statusą), įsigijus verslo liudijimą jo ,,bedarbio" statusas sustabdomas ir keičiamas į ,,ieškančio darbo asmens su sustabdytu bedarbio statusu". Vadinasi, toks gyventojas verslo liudijimo pratęsimo metu negalėtų turėti ,,bedarbio statuso", todėl jam verslo liudijimo pratęsimo metu neturinčiam ,,bedarbio statuso" lengvata neturėtų būti taikoma.

Taip pat ir gyventojai, 2008 m. įsigijusiai visiems 2009 metams verslo liudijimą, lengvata galėtų būti taikoma tik tuo atveju, jei ji prašymo (dėl įsigytojo prekybos verslo liudijimo veiklos praplėtimo (papildomų dienų įrašymo) pateikimo dieną pateiktų darbo biržos pažymą apie jos ,,bedarbio statuso" turėjimą.

 

2. Klausimas

 Bedarbis 2009 m. įsigyja verslo liudijimą 7 mėnesiams. Ar šiuo atveju jam galima išduoti lengvatinį verslo liudijimą visiems septyniems mėnesiams, ar tik šešiems mėnesiams?

Atsakymas

 Į šį klausimą atsakymas pateiktas atsakant į 1 klausimą. Papildomai paaiškiname, kad taikant bedarbiams nustatytą lengvatą turėtų būti atsižvelgiama į savivaldybės tarybos nustatytą lengvatos taikymo laikotarpį, o tuo atveju, kai savivaldybės tarybos sprendime lengvatos taikymo laikotarpis nenustatomas, tai lengvata taikoma visus 7 mėnesius, jei gyventojas prašymo įsigyti verslo liudijimą pateikimo metu turi ,,bedarbio statusą".

 

3. Klausimas

 B edarbis 2009 m. įsigyja verslo liudijimą vienam mėnesiui. Į VMI pristato pažymą iš darbo biržos, jog jam suteiktas bedarbio statusas. Jam buvo pritaikyta savivaldybės nustatyta fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Mėnesiui baigiantis jis nori prasitęsti verslo liudijimą dar vienam mėnesiui, po to – dar vienam mėnesiui. Darbo biržos išduotoje pažymoje matosi tik bedarbio statuso suteikimo data ir kuriems laikotarpiams buvo išduoti verslo liudijimai.

Ar abiem pastaraisiais atvejais jam galima išduoti lengvatinį verslo liudijimą?

Atsakymas

 Atsakymas pateiktas atsakant į 1 klausimą. Lengvata turėtų būti taikoma, kai prašymo pateikimo metu bedarbis turi galiojantį „bedarbio statusą".

 

4. Klausimas

 B edarbis 2009 m. įsigijo lengvatinį verslo liudijimą dviem mėnesiams. Po to jis grįžta į darbo biržą, jam atstatomas bedarbio statusas. Jei po kurio laiko (tais pačiais metais) jis nuspręstų įsigyti verslo liudijimą dar keturiems mėnesiams, ar šiuo atveju jis galėtų ir vėl pasinaudoti savivaldybės nustatyta fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata kaip bedarbis ?

Atsakymas

 Taip, jei abiem atvejais, pateikdamas prašymus dėl verslo liudijimų įsigijimo, jis pateiktų ir darbo biržos pažymas apie ,,bedarbio statuso" turėjimą. Taip pat turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamos savivaldybės tarybos nustatytą bedarbių lengvatos taikymo laikotarpį.

 

5. Klausimas

 Bedarbis įsigyja verslo liudijimą prekybinei veiklai kovo – rugpjūčio mėnesiams ir nurodo, kad prekiaus antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais. Savivaldybės tarybos sprendime nustatyta, kad lengvata bedarbiams taikoma 2 kalendorinių metų mėnesius. Ar šiuo atveju lengvata turėtų būti taikoma tik 2 mėnesius (kovo-balandžio), ar turėtų būti susumuojamos visos dienos, kuriomis gyventojas vykdys prekybą, ir lengvatą taikyti neviršijant 2 mėnesių trukmės (60 dienų) ?

Atsakymas

 Lengvata turėtų būti taikoma apskaičiuojant fiksuotą pajamų mokesčio dydį 2 kalendoriniams mėnesiams, pvz., kovui ir balandžiui.

 

 

Viršininko pavaduotojas                                                            Gediminas Vyšniauskis