« Grįžti

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 19 IR 18 STRAIPSNIŲ NUOSTATŲ TAIKYMO

Atnaujinimo data: 2016-05-05
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.17-31-1) RM-12910   Data   2016-05-05

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), suderinusi atsakymo projektą su Lietuvos Respublikos finansų ministerija,      atsako į Lietuvos miško savininkų asociacijos pateiktus klausimus:

Klausimas 1. Ar gali miško savininkai, kurie nesiverčia individualia veikla ir nėra įregistravę įmonės, 5 proc. sumokėtus atskaitymus nuo pajamų pagal Miškų įstatymą (kaip ir kitas su pardavimu susijusias veiklos išlaidas), atimti iš medienos pardavimo pajamų apskaičiuojant gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamą suma? Ar VMI prie FM traktuoja 5 proc. mokestį kaip privalomą mokestį parduodant turtą?

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau - GPMĮ) 19 straipsnyje nustatyta, kad iš turto pardavimo pajamų gali būti atimama turto įsigijimo kaina ir su šio turto pardavimu arba kitokiu perleidimu nuosavybėn susiję privalomi mokėjimai, t.y. mokėjimai nustatyti teisės aktuose (pvz. mokėjimai notarui, mokėjimai Registrų centrui, mokėjimai už atliktus geodezinius matavimus ir pan.). Pagal Miškų įstatymą gyventojų sumokėti 5 proc. atskaitymai tai miško valdytojams fiziniams asmenims nustatytas privalomas mokėjimas, kuris apskaičiuojant apmokestinamąsias nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo pajamas gali būti priskirtas nenukirsto miško ir/arba apvaliosios medienos įsigijimo kainai ir atimtas iš pardavimo pajamų. Vadinasi, gyventojų, kurie nesiverčia individualia veikla per mokestinį laikotarpį sumokėti 5 proc. atskaitymai iš gyventojo medienos pardavimo pajamų gali būti atimami tais atvejais, kai gyventojai parduodantys nenukirstą mišką ir/arba apvaliąją medieną yra faktiškai sumokėję 5 proc. atskaitymus ir turi tai patvirtinančius juridinę galią turinčius dokumentus.

Klausimas 2. Ar detalizuojant su pardavimu susijusias veiklos išlaidas, galima įtraukti miško savininkų realiai su nenukirsto miško ir apvaliosios medienos pardavimu susijusias išlaidas (t.y. turto paruošimo pardavimui susijusias išlaidas): biržės atrėžimo, miško kirtimo bei ištraukimo (ruošos) ir miško atkūrimo darbai?

Pagal GPMĮ 18 straipsnio nuostatas gyventojai, kurie nustatyta tvarka įregistruoja individualią miškų ūkio veiklą, iš gautų per mokestinį laikotarpį individualios veiklos pajamų gali atimti leidžiamus atskaitymus, t.y. faktiškai gautos arba uždirbtos individualios veiklos pajamos gali būti mažinamos patirtomis įprastinėmis šiai veiklai išlaidomis. Klausime paminėtos turto paruošimo pardavimui susijusios išlaidos (biržės atrėžimo, miško kirtimo bei ištraukimo (ruošos) ir miško atkūrimui patirtos išlaidos) bei kitos įprastinės šiai veiklai vykdyti patirtos išlaidos gali būti atimamos iš gautų individualios veiklos pajamų.

Pažymėtina, kad miškų ūkio veiklos pajamoms taikomas ne 15 proc., o sumažintas 5 procentų pajamų mokesčio tarifas. Be to, pagal GPMĮ 18 straipsnio 12 punktą apskaičiuojant apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas, gyventojų pasirinkimu vietoj faktiškai patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų, leidžiamais atskaitymais gali būti pripažįstama suma, lygi 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų. Pasirinkus šį metodą gyventojai neprivalo turėti atskaitomą sumą pagrindžiančių dokumentų.

 

Viršininko pavaduotojas                                                                                Virginijus Narvilas