« Grįžti

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMŲ

Atnaujinimo data: 2009-01-05
Registracijos numeris   (18.10-31-1)-R-33   Data   2009.01.05

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja dėl pasikeitusių Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) nuostatų, įsigaliojus 2008 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2, 5, 12, 34, 38 2 , 41, 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 40¹ straipsniu ir IX¹ skyriumi įstatymui Nr. XI-73 (Žin., 2008, Nr. 149-6000), 2008 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 3, 33, 34, 35, 55 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymui Nr. XI-74 (Žin., 2008, Nr. 149-6001), 2008 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5, 12, 26, 35, 36, 37, 53 straipsnių pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 371 bei 372 straipsniais ir įstatymo 3 priedėlio papildymo įstatymo 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 12 straipsnio pakeitimo įstatymui Nr. XI-75 (Žin., 2008, Nr. 149-6002) bei 2008 gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2, 4, 5, 26, 41, 43, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 1, 3 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymui Nr. XI-106 (Žin., 2008, Nr. 149-6030).

Minėtais įstatymais nustatyti tokie (neįskaitant redakcinio pobūdžio pataisų) PMĮ pakeitimai:

Mokesčio tarifai, taikomi apskaičiuojant 2009 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

1. Pagal PMĮ 5 str. 1 d. 1 punkto pakeitimą, Lietuvos vienetų ir nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 20 proc. mokesčio tarifą.

Kredito unijoms, Centrinei kredito unijai panaikinta PMĮ 58 str. 16 d. 5 punkte nustatyta pelno mokesčio lengvata. Šių vienetų pelno mokestis taip pat skaičiuojamas taikant 20 proc. mokesčio tarifą.

2. Panaikinus PMĮ 58 str. 16 d. 1 ir 6 punktuose nustatytas lengvatas kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams) ir žemės ūkio veiklą vykdantiems vienetams, PMĮ nustatytos naujos šių vienetų apmokestinimo sąlygos.

Pagal PMĮ 5 str. 6 dalies nuostatas kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) apmokestinamasis pelnas (ar jo dalis), proporcingai tenkantis pajininkų, kurių ūkis arba valda atitinka Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 23 punkte nustatytus kriterijus, pajinių įnašų vertei paskutinę mokestinio laikotarpio dieną, apmokestinamas taikant 0 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu:

1) per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 proc. kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, arba

2) per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 85 proc. kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos ir (arba) pajamos už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus ir (arba) savo nariams parduotus degalus, trąšas, sėklas, pašarus, priemones nuo kenkėjų ir piktžolių bei materialųjį turtą, skirtą naudoti tik savo narių žemės ūkio veikloje.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 23 punkto nuostatas (pagal 2008-12-23 įstatymo Nr. XI-111 redakciją, Žin. 2008, Nr. 149-6033), apskaičiuojant kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) apmokestinamojo pelno sumą, apmokestinamą taikant 0 proc. mokesčio tarifą, imama pajinių įnašų vertė tik tokių pajininkų, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis pagal įgaliotos institucijos mokestiniu laikotarpiu atliktus skaičiavimus, galiojančius mokestinio laikotarpio paskutinę dieną, yra ne didesnis kaip 14 europinio dydžio vienetų (toliau – EDV), nustatomų vadovaujantis 1990 m. sausio 16 d. Europos Komisijos sprendimu 90/36/EEB, nustatančiu agroekonominės tendencijos koeficientą, naudojamą Bendrijos ūkių tipologijoje EDV apibrėžti.

Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) apmokestinamasis pelnas (ar jo dalis), kuriam netaikomas PMĮ 5 str. 6 dalyje nustatytas 0 proc. pelno mokesčio tarifas, už 2009 metais prasidėjusį mokestinį laikotarpį apmokestinamas taikant 5 proc. mokesčio tarifą, už 2010 metais prasidėjusį mokestinį laikotarpį – 10 proc. mokesčio tarifą, jeigu tenkinamos PMĮ 5 str. 6 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytos sąlygos.

Žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų už 2009 metais prasidėjusį mokestinį laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 proc. mokesčio tarifą, o už 2010 metais prasidėjusį mokestinį laikotarpį – 10 proc. mokesčio tarifą, jeigu per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 procentų jų pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos.

Pajamos iš žemės ūkio veiklos – žemės ūkio veiklos subjektų pajamos iš žemės ūkio veiklos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme (Žin., 2008, Nr. 81-3174) , taip pat pajamos, gautos realizuojant iš savo ūkio žemės ūkio produktų pagamintus maisto produktus.

3. Pagal PMĮ 5 str. 2 dalies 2 punkto ir 4 dalies pakeitimus, individualių įmonių, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių (pasitikėjimo) ūkinių bendrijų, atitinkančių PMĮ 5 str. 2 d. 2 punkte nustatytas sąlygas, taip pat pelno nesiekiančių vienetų, atitinkančių PMĮ 5 str. 4 dalyje nustatytas sąlygas, 25 tūkst. litų viršijanti apmokestinamojo pelno dalis apmokestinama taikant 20 proc. mokesčio tarifą.

Be to, pagal PMĮ 5 str. 4 dalies pakeitimą, pelno nesiekiantiems vienetams nustatyta papildoma lengvata, pagal kurią apskaičiuojant 2009 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną ir pelno mokestį, pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriamos iš veiklos, vykdomos tenkinant viešuosius interesus, gautos pajamos, kurios skiriamos tokiai veiklai finansuoti.

Pelno mokesčio lengvatos paliekamos socialinėms įmonėms, atitinkančioms PMĮ 5 str. 5 dalyje nustatytas sąlygas (dėl 0 proc. pelno mokesčio tarifo taikymo), vienetams, atitinkantiems PMĮ 5 str. 2 d. 1 punkte nustatytas sąlygas (dėl 13 proc. pelno mokesčio tarifo taikymo), laisvųjų ekonominių zonų įmonėms, atitinkančioms PMĮ 58 str. 16 d. 2 punkte nustatytas sąlygas (dėl lengvatinių mokesčio tarifų) bei PMĮ 58 str. 16 d. 3 punkte nustatytiems vienetams (išskyrus socialines įmones), kurių pajamos už pačių pagamintą produkciją sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų ir kuriuose dirba riboto darbingumo asmenys (dėl apskaičiuoto pelno mokesčio mažinimo šiame punkte nustatyta tvarka).

4. Pagal PMĮ 5 str. 1 d. 4 punkto pakeitimą, gauta parama, panaudota ne pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paramos paskirtį, taip pat iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynais pinigais gautos paramos dalis, viršijanti 250 MGL dydžio sumą, apmokestinama be atskaitymų, taikant 20 proc. mokesčio tarifą.

5. Pagal PMĮ 382 str. 2 dalies pakeitimą, apskaičiuojant laivybos vienetų fiksuotą pelno mokestį, f iksuoto pelno mokesčio bazei be jokių atskaitymų taikomas 20 procentų tarifas.

Mokesčio tarifai, taikomi nuo 2009 m. sausio 1 d.

1. Pagal PMĮ 5 str. 1 d. 3 punkto pakeitimą, pajamos iš paskirstytojo pelno apmokestinamos taikant 20 proc. mokesčio tarifą.

2. Pagal PMĮ 5 str. 1 d. 2 punkto pakeitimus, užsienio vienetų pajamos, gautos ne per jų nuolatines buveines Lietuvos Respublikoje, už parduotą, kitokiu būdu perleistą nuosavybėn arba išnuomotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje; Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą bei metinės išmokos (tantjemoms) už stebėtojų tarybos narių veiklą apmokestinamos prie pajamų šaltinio taikant 20 proc. mokesčio tarifą.

Apmokestinamojo pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto.

Nuo 2009 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio PMĮ įvedamos naujos teisinio reguliavimo nuostatos dėl mokestinės lengvatos taikymo vienetui, pagal investicinį projektą investuojančiam savo lėšas į naujas technologijas (PMĮ papildytas IX1 skyriumi ir 461 straipsniu; investicinio projekto sąvoka apibrėžta PMĮ 2 str. 121 dalyje):

1. Pagal PMĮ 461 str. 1 dalies nuostatas, vienetai, vykdantys investicinį projektą (atliekantys investicijas į ilgalaikį turtą, skirtą naujų, papildomų produktų gamybai ar paslaugų teikimui arba gamybos (ar paslaugų teikimo) pajėgumų didinimui, arba naujo gamybos (ar paslaugų teikimo) proceso įdiegimui, arba esamo proceso (jo dalies) esminiam pakeitimui, taip pat su tarptautiniais išradimų patentais apsaugotų technologijų įdiegimui), apmokestinamąjį pelną gali sumažinti faktiškai patirtų išlaidų šioje dalyje nurodytus reikalavimus atitinkančiam turtui įsigyti dydžiu . Apmokestinamasis pelnas mažinamas, jeigu turtas yra reikalingas vieneto investicinio projekto vykdymui ir:

1) turtas yra priskirtinas PMĮ 1 priedėlio ilgalaikio turto grupėms „mašinos ir įrengimai", „įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)", „kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)", „programinė įranga", „įsigytos teisės", ir

2) turtas yra nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus (skaičiuojant nuo ilgalaikio turto naudojimo pradžios).

Vieneto investicijos, skirtos vien tik turimam ilgalaikiam turtui pakeisti kitu analogiškos rūšies ilgalaikiu turtu, nelaikomos investiciniu projektu (ar jo dalimi).

2. Faktiškai patirtų išlaidų ilgalaikiam turtui įsigyti dydis, kuriuo gali būti mažinamas apmokestinamasis pelnas - tai už įsigytą ilgalaikį turtą, atitinkantį PMĮ 46 str. 1 dalyje nurodytus reikalavimus, mokestiniu laikotarpiu sumokėta suma. Faktiškai aptirtų išlaidų ilgalaikio turto įsigijimui dydis turi būti sumažintas tam tikslui panaudotų nacionalinio biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kitų valstybės pinigų fondų, savivaldybių fondų, Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšų suma, jeigu tokios lėšos ar tokia parama buvo gauta.

Apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas ne daugiau kaip 50 procentų. Jeigu faktiškai patirtų ilgalaikio turto įsigijimo išlaidų suma yra didesnė kaip 50 proc. apskaičiuotos mokestinio laikotarpio apmokestinamojo pelno sumos, tai šią sumą viršijančios išlaidos gali būti perkeliamos į vėlesnius keturis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius apskaičiuotoms apmokestinamojo pelno sumoms sumažinti, atitinkamai mažinant perkeliamą tokių išlaidų sumą. Už kiekvieną mokestinį laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas negali būti sumažintas daugiau kaip 50 proc.

3. Šiame straipsnyje nustatyta tvarka apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tik per 2009–2013 metų mokestinius laikotarpius patirtomis išlaidomis.

4. Ilgalaikis turtas, dėl kurio įsigijimo šiame straipsnyje nustatyta tvarka buvo sumažintas apmokestinamasis pelnas, vieneto veikloje turi būti naudojamas ne trumpiau negu trejus metus. Jei toks ilgalaikis turtas naudojamas vieneto veikloje trumpiau (išskyrus vieneto pabaigą ir atvejus, kai turtas prarandamas dėl nenugalimos jėgos (force majeure ) ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veiklos), dėl sumažinto apmokestinamojo pelno neapskaičiuotas pelno mokestis turi būti sumokėtas į valstybės biudžetą perskaičiuojant ir apmokestinant praėjusių mokestinių laikotarpių apmokestinamuosius pelnus.

5. Vienetas, ketinantis sumažinti apmokestinamąjį pelną dėl vykdomo investicinio projekto, pradėjęs vykdyti investicinį projektą, turi informuoti vietos mokesčių administratorių VMI prie FM nustatyta tvarka ir terminais.

6. Investicinio projekto vykdymui įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo (ar amortizacijos) sąnaudos iš pajamų atskaitomos PMĮ 18 straipsnyje nustatyta tvarka.

Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimas.

Jeigu vienetas mokestinio laikotarpio avansinį pelno mokestį pasirinks mokėti pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą arba pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, tai jis privalės atsižvelgti į nuo 2009 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio taikomą pasikeitusį pelno mokesčio tarifą - 20 proc., ar jam nustatytą kitą tarifą (ši nuostata taip pat taikoma ir žemės ūkio veiklą vykdantiems vienetams, kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), kredito unijoms ir Centrinei kredito unijai, kurie mokėjo 0 proc. ar kitaip sumažintą pelno mokestį).

Be to, vienetai mokestinio laikotarpio avansinį pelno mokestį pasirinkę mokėti pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, apskaičiuodami avansinį pelno mokestį už 2009 metais prasidedantį mokestinį laikotarpį neturi atsižvelgti į galimą apmokestinamojo pelno sumažinimą dėl vykdomo investicinio projekto.

Dividendų apmokestinimas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Nuo 2009 m. sausio 1 d. nustatomas naujas teisinis reguliavimas, pagal kurį PMĮ 33 str. 2 dalyje, 34 str. 2 dalyje bei 35 str. 2 ir 3 dalyse nustatytos dividendų neapmokestinimo išimtys taikomos ne visai išmokėtų ar gautų dividendų sumai, taip pat pagal PMĮ 33 str. 3 dalį pelno mokestis išskaičiuotas nuo Lietuvos vienetui išmokėtų dividendų įskaitomas ne nuo visos jam išmokėtų dividendų sumos, jei dividendus išmokantys vienetai paskirsto neapmokestintą pelną dėl jiems taikomų mokestinių lengvatų ( apmokestinama jam peln ui yra taikomas 0 proc. mokesčio tarifas arba vieneto apmokestinamasis pelnas (ar jo dalis) nėra apmokestin tas dėl PMĮ 12 str. 5, 15, 16 punktuose, 46¹ straipsnyje nustatytų lengvatų) . Be to, PMĮ papildytas 40¹ straipsniu, pagal kurio nuostatas fiziniams asmenims paskirstytas pelnas taip pat apmokestinamas pelno mokesčiu, jei dividendus išmokantys vienetai paskirsto neapmokestintą pelną dėl jiems taikomų minėtų mokestinių lengvatų:

1. Pagal PMĮ 33 str. 2 dalies pakeitimą, Lietuvos vienetui išmokamų dividendų neapmokestinimo „pagal dalyvavimo išimtį" taisyklė taikoma ne visai Lietuvos vienetui išmokamų dividendų sumai, jei dividendus išmokančio Lietuvos vieneto, kuris nėra laisvosios ekonominės zonos įmonė , apmokestinama jam peln ui yra taikomas 0 proc. pelno mokesčio tarifas arba jo apmokestinamasis pelnas (ar jo dalis) nėra apmokestin tas dėl PMĮ 12 str. 5, 15, 16 punktuose, 46¹ straipsnyje nustatytų lengvatų. Šios dalies nuostata dėl dividendų neapmokestinimo netaikoma išmokamiems dividendams, proporcingai tenkantiems faktiškai neapmokestintam (įskaitant apmokestintą 0 procentų tarifu) apmokestinamajam pelnui (ar jo daliai).

Šios dalies nuostatos taip pat taikomos, kai dividendai išmokami nuolatinėms buveinėms (atsižvelgiant į PMĮ 34 str. 3 dalį). 2. PMĮ 34 str. 2 dalyje taip pat įtvirtinta analogiška išlyga, t.y., jei dividendus išmokančio Lietuvos vieneto, kuris nėra laisvosios ekonominės zonos įmonė , apmokestinama jam peln ui yra taikomas 0 proc. mokesčio tarifas arba jo apmokestinamasis pelnas (ar jo dalis) nėra apmokestin tas dėl PMĮ 12 str. 5, 15, 16 punktuose, 46¹ straipsnyje nustatytų lengvatų, nuostata dėl dividendų neapmokestinimo netaikoma užsienio vienetams išmokamiems dividendams, proporcingai tenkantiems faktiškai neapmokestintam (įskaitant apmokestintą 0 proc. tarifu) apmokestinamajam pelnui (ar jo daliai).

3. Pagal PMĮ 35 str. 2 ir 3 dalyse nustatytas sąlygas, iš užsienio vienetų gaunami dividendai (iš Europos ekonominės erdvės valstybių vienetų pagal PMĮ 35 str. 2 dalyje nustatytas sąlygas arba iš kitų užsienio vienetų pagal PMĮ 35 str. 3 dalyje nustatytas sąlygas), neapmokestinami, tačiau iš užsienio vienetų gaunamiems dividendams mutatis mutandis taikoma PMĮ 34 str. 2 dalyje nustatyta išimtis, t.y. nuostata dėl dividendų neapmokestinimo netaikoma dividendams, proporcingai tenkantiems faktiškai neapmokestintam (įskaitant apmokestintą 0 proc. tarifu) apmokestinamajam pelnui (ar jo daliai) dėl PMĮ 34 str. 2 dalyje paminėtų dividendus išmokančio užsienio vieneto taikomų mokestinių lengvatų.

4. Pagal PMĮ 33 str. 3 dalies pakeitimą, Lietuvos vienetas, gaunantis dividendus iš kito Lietuvos vieneto, gali įskaityti pelno mokesčio sumą, išskaitytą nuo jam išmokėtų dividendų PMĮ 33 str. 3 dalyje nustatyta tvarka. Tačiau ši nuostata netaikoma pelno mokesčio sumai, išskaitytai iš dividendų dėl PMĮ 33 str. 2 dalyje nurodytos minėtos išlygos. T.y., jei dividendus išmokančio Lietuvos vieneto, kuris nėra laisvosios ekonominės zonos įmonė, apmokestinama jam peln ui yra taikomas 0 proc. mokesčio tarifas arba jo apmokestinamasis pelnas (ar jo dalis) nėra apmokestin tas dėl PMĮ 12 str. 5, 15, 16 punktuose, 46¹ straipsnyje nustatytų lengvatų, tai Lietuvos vienetas nuo jam išmokėtų dividendų pagal PMĮ 33 str. 1 dalį išskaičiuotą, įskaitomą pelno mokestį turi sumažinti ta dalimi, kuri tenka jam išmokėtų dividendų, proporcingai tenkančių Lietuvos vieneto, išmokančio dividendus, faktiškai neapmokestintam (įskaitant apmokestintą 0 proc. mokesčio tarifu) apmokestinamajam pelnui (ar jo daliai), daliai. 5. Pagal 40¹ straipsnio nuostatas Lietuvos vieneto, kuris nėra laisvosios ekonominės zonos įmonė, fiziniams asmenims paskirstomas pelnas (ar jo dalis), proporcingai tenkantis dėl PMĮ 12 str. 5, 15, 16 punktuose, 46¹ straipsnyje nustatytų lengvatų neapmokestintam apmokestinamajam pelnui ir (arba) taikant 0 proc. tarifą apmokestintam apmokestinamajam pelnui (išskyrus pagal PMĮ 5 str. 6 dalį kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) taikant 0 proc. tarifą apmokestintam apmokestinamajam pelnui), apmokestinamas taikant 20 procentų mokesčio tarifą. Lietuvos vienetas nuo fiziniams asmenims paskirstomo pelno apskaičiuotą pelno mokestį turi sumokėti į biudžetą ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį toks paskirstytas pelnas buvo išmokėtas fiziniams asmenims, dešimtos dienos. 6. Taikant PMĮ 33 str. 2 ir 3 dalies, 34 str. 2 dalies, 35 str. 2 ir 3 dalies bei 40¹ straipsnio nuostatas ir apskaičiuojant, kokia dalis neapmokestinto paskirstomo pelno proporcingai tenka išmokamiems dividendams, reikia atsižvelgti į to mokestinio laikotarpio, kurio pelnas paskirstomas apmokestintą ir neapmokestintą pelnus. Pakeitimai, susiję su PMĮ IX skyriaus nuostatų taikymu.

1. Pagal PMĮ 41 str. 2 d. 7 punkto pakeitimą, nuo 2009 m. sausio 1 d., taikant šio punkto nuostatas, įsigyjantysis vienetas laikomas siekiančiu kontroliuoti kitą vienetą, jei jis siekia įsigyti paprastąją balsų daugumą, t.y. daugiau kaip 1/2 to kito vieneto akcijų suteikiančių balsų (buvo ne mažiau kaip 2/3 akcijų suteikiančių balsų).

2. PMĮ 41 str. 2 d. 8 punktas išdėstytas nauja redakcija. Pagal šio punkto nuostatas, iš vieneto atskiriamai daliai proporcingai turi būti priskirtas turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Šios nuostatos taikomos nuo 2009 m. sausio 1 d.

3. PMĮ 12 str. 15 punktas papildytas nuostata, kad jei šio punkto reikalavimus atitinkančio vieneto akcijos buvo perleistos PMĮ 41 str. 2 dalyje nurodytais reorganizavimo ar perleidimo atvejais, tai šio punkto nuostatos dėl turto vertės padidėjimo pajamų už perleistas akcijas neapmokestinimo taikomos, jei perleidžiantysis vienetas ne trumpiau kaip 3 metus be pertraukų turėjo daugiau kaip 25 proc. balsus suteikiančių šio vieneto akcijų. Šios nuostatos taikomos apskaičiuojant 2009 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

4. Pagal PMĮ 41 str. 1 d. 1 ir 2 punktų pakeitimus, kai vienetų turtas, teisės ir pareigos perleidžiamos tarp Lietuvos vienetų arba atitinkamai tarp Lietuvos ir užsienio vienetų PMĮ 41 str. 2 dalyje nustatytais reorganizavimo ir perleidimo atvejais, PMĮ IX skyriaus nuostatos taikomos tokiems Lietuvos vienetams, kurių apmokestinamasis pelnas yra apmokestinamas taikant PMĮ 5 straipsnyje nustatytus 20 arba 13 procentų mokesčio tarifus (taikoma apskaičiuojant 2009 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį).

Išsamūs pasikeitusių nuostatų paaiškinimai bus pateikti PMĮ komentare (apibendrintame paaiškinime).

Viršininko pavaduotojas Gediminas Vyšniauskis