« Grįžti

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 2, 3, 28, 31, 32, 40, 62, 80 STRAIPSNIŲ IR 2 PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO

Atnaujinimo data: 2007-12-04
Registracijos numeris   (18.2 -31-2)-R-11905   Data   2007.12.04

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2007 m. gruodžio 1 d. leidinyje ,,Valstybės žinios" Nr. 125 paskelbtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 3, 28, 31, 32, 40, 62, 80 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (toliau – Įstatymas). Šis Įstatymas, išskyrus 1 straipsnio 1 ir 3 dalis, įsigaliojo nuo 2007 m. gruodžio 1 dienos, Įstatymo 1 straipsnio 1 ir 3 dalis įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 dienos. Šiuo Įstatymu nustatyti tokie Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVM įstatymas) 2, 3, 28, 31, 32, 40, 62, 80 straipsnių bei 2 priedo pakeitimai bei papildymai:

1. Patikslinti PVM įstatymo 2 straipsnio 1, 8, 30, 36 ir 40 dalyse nurodytų sąvokų apibrėžimai:

1.1. 1 dalyje nurodytos ,,akcizais apmokestinamų prekių" sąvokos apibrėžimas patikslintas atsižvelgiant į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – Direktyva 2006/112/EB), kurioje akcizais apmokestinamų prekių sąvoka buvo suderinta su 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva 2003/96/EB pakeičiančia Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą nuostatas (įsigalioja nuo 2008-01-01);

1.2. 8, 36 ir 40 dalyse vietoj buvusios nuorodos į 1997 m. gegužės 17 d. Šeštosios tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apyvartos mokesčiais suderinimo – bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas apskaičiavimo pagrindas (toliau - Direktyva 77/388/EEB) pateikta nuoroda į Direktyvą 2006/112/EB;

1.3. 30 dalyje nurodytas ,,rinkos kainos" sąvokos apibrėžimas patikslintas, atsižvelgiant į Direktyvoje 2006/112/EB pateiktą šios sąvokos apibrėžimą (įsigalioja nuo 2008-01-01).

2. PVM įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte buvusi nuoroda į Direktyvos 77/388/EEB 24 straipsnį pakeista nuoroda į Direktyvos 2006/112/EB XII antraštinės dalies 1 skyrių.

3. Pakeista PVM įstatymo 28 straipsnio 7 dalis. Nustatyta, kad apmokestinamasis asmuo turi teisę pasirinkti skaičiuoti PVM už teikiamas finansines paslaugas tik tada, jeigu šių paslaugų pirkėjas (klientas) yra apmokestinamasis asmuo PVM mokėtojas. (Pagal iki šio pakeitimo galiojusias šios dalies nuostatas apmokestinamasis asmuo pasirinkimo teisę skaičiuoti PVM turėjo tuomet, kai PVM neapmokestinamas finansines paslaugas teikė bet kokiam PVM mokėtoju įregistruotam asmeniui).

4. Pakeista PVM įstatymo 31 straipsnio 3 dalis. Nustatyta, kad apmokestinamasis asmuo turi teisę pasirinkti skaičiuoti PVM už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomą tik tada, jeigu šis daiktas nuomojamas apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui. (Pagal galiojusias šios dalies nuostatas apmokestinamasis asmuo pasirinkimo teisę skaičiuoti PVM už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomą turėjo tuomet, kai šis daiktas buvo nuomojamas bet kokiam PVM mokėtoju įregistruotam asmeniui.).

5. Pakeista PVM įstatymo 32 straipsnio 3 dalis. Nustatyta, kad apmokestinamasis asmuo turi teisę pasirinkti skaičiuoti PVM už parduodamą ar kitaip perduodamą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą tik tada, jeigu šis daiktas parduodamas ar kitaip perduodamas apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui (Pagal galiojusias šios dalies nuostatas apmokestinamasis asmuo pasirinkimo teisę skaičiuoti PVM už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomą turėjo tuomet, kai šis daiktas buvo nuomojamas bet kokiam PVM mokėtoju įregistruotam asmeniui).

Dėl šio rašto 3-5 punktų. Atkreipiamas dėmesys, kad PVM mokėtojais gali būti įsiregistravę ir neapmokestinamieji asmenys, t. y. asmenys, nevykdantys ekonominės veiklos (pvz., įsiregistravę tik dėl įsigijimų iš kitos valstybės narės). Todėl įsigaliojus nurodytoms naujoms PVM įstatymo 28, 31 ir 32 straipsnių nuostatoms, asmenys, pasirinkdami skaičiuoti PVM už teikiamas finansines paslaugas, nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomą ar nekilnojamojo pagal prigimtį daikto pardavimą, turėtų įsitikinti, ar jų paslaugų gavėjas bei nekilnojamojo pagal prigimtį daikto pirkėjas - PVM mokėtojas yra apmokestinamasis asmuo, t. y. asmuo, vykdantis ekonominę veiklą.

6. PVM įstatymo 40 straipsnis pakeistas ir papildytas taip:

6.1. 4 dalis papildyta 5 punktu, kuriame nustatyti tokie leidžiami importuoti jų neapmokestinant importo PVM kavos (ar kavos ekstrakto ir esencijos) ir arbatos (ar arbatos ekstrakto ir esencijos) kiekiai, kuriuos siuntmenose iš trečiųjų šalių atsiunčia privatūs asmenys kitiems privatiems asmenims nekomerciniais tikslais:

- ,,siuntmenoje esančios kavos svoris neviršija 500 gramų (arba kavos ekstrakto ir esencijos – 200 gramų), arbatos svoris neviršija 100 gramų (arba arbatos ekstrakto ir esencijos – 40 gramų";

6.2. straipsnis papildytas nauja 6 dalimi:

,,6. Importo PVM neapmokestinamos importuojamos Lietuvoje surenkamos arba instaliuojamos prekės, už kurias PVM pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 3 dalies 6 punkto nuostatas privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą šių prekių pirkėjas, jeigu jis yra PVM mokėtojas" (Pagal PVM įstatymo nuostatas, kai užsienio asmens tiekiamos prekės yra surenkamos ar instaliuojamos Lietuvoje, yra laikoma, kad tos prekes yra patiektos Lietuvoje. Tokių prekių pirkėjas, jeigu jis yra PVM mokėtojas, privalo apskaičiuoti ir sumokėti šių prekių pardavimo PVM. Tačiau iki šio pakeitimo tais atvejais, kai šios prekės buvo importuojamos į Lietuvą, jos buvo apmokestinamos ir importo PVM. Tokiu būdu tos pačios prekės buvo PVM apmokestinamos du kartus).

7. Iš PVM įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 3 punkto išbraukti žodžiai ,,arba mokymo vairuoti". (Pagal iki šio pakeitimo galiojusias nuostatas negalėjo būti atskaitytas pirkimo (importo) PVM už lengvuosius automobilius, išskyrus tuos atvejus, kai automobilis bus tiekiamas arba išnuomojamas, taip pat juo bus teikiamos keleivių vežimo už atlygį arba mokymo vairuoti paslaugos. Tačiau mokymo vairuoti paslaugos, kaip profesinio mokymo paslaugos, yra neapmokestinamos PVM paslaugos, t. y. jos nesuteikia teisės į pirkimo (importo) PVM atskaitą, todėl ši nuostata, kad pirkimo (importo) atskaita PVM už lengvąjį automobilį yra leidžiama, įsigijus automobilį, kuriuo bus teikiamos mokymo vairuoti paslaugos, turėjo būti panaikinta).

8. PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose buvusi nuoroda į Direktyvą 77/388/EEB pakeista nuoroda į Direktyvą 2006/112/EB.

9. Pakeistas ir naujai išdėstytas PVM įstatymo 2 priedas ,,Europos Sąjungos teisės aktai, su kuriais suderintos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatos" (2006 m. pridėtinės vertės mokesčių srityje priimtos Europos Sąjungos direktyvos ( 2006/69/EB , 2006/112/EB), kurių nuostatas valstybės narės turi įgyvendinti nuo 2008 m. sausio 1 d.).

 

Viršininko pavaduotojas

 

Saulius Trečekauskas