« Grįžti

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. LAPKRIČIO 19 D. NUTARIMO NR.1797 „DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO

Atnaujinimo data: 2012-07-20
Registracijos numeris   (18.23-31-1)-R-6328   Data   2012.07.20

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2012 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių" pakeitimo" (Žin., 2012, Nr.83-4364); toliau – Nutarimo pakeitimas), kuris įsigaliojo nuo 2012 m. liepos 15 dienos.

Nutarimo pakeitimu keičiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių" (Žin., 2002, Nr. 112-4992) 2.3.2 punktas, kuriame vietoje nustatyto 10 procentų pajamų gautų iš juridinių asmenų ribojimo, nustatyta maksimali iš juridinių asmenų gautų pajamų suma – 15 500 litų. Nustatyta, kad išduotas verslo liudijimas suteikia teisę parduoti savos gamybos prekes ir teikti paslaugas juridiniams asmenims tik tais atvejais, kai yra parduodamos savo gamybos prekės ar teikiamos paslaugos ( išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams asmenims, jeigu iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gautos iš verslo liudijime nurodytos veiklos pajamos yra ne didesnės kaip 15 500 litų per mokestinį laikotarpį ir kai to juridinio asmens vykdoma veikla nėra tapati gyventojo vykdomai veiklai. Jeigu gyventojas individualią veiklą vykdo įsigijęs ne vieną verslo liudijimą, tai vertinant ar per mokestinį laikotarpį iš juridinių asmenų gautos pajamos nėra didesnės kaip 15 500 litų, į 15 500 litų sumą įskaičiuojamos iš juridinių asmenų gautos visuose verslo liudijimuose nurodytų rūšių veiklos pajamos.

Nutarimo pakeitime nustatyta, kad vertinant, ar per mokestinį laikotarpį iš juridinių asmenų gautos pajamos yra ne didesnės kaip 15 500 litų, į šią 15 500 litų sumą įskaičiuojamos iš juridinių asmenų gautos pajamos nuo 2012 m. gegužės 1 d. ir vėliau.

Vadinasi, viršijus 15 500 litų sumą, visos ( visuose verslo liudijimuose nurodytų veiklos rūšių) iš juridinių asmenų gautos pajamos apmokestinamos kaip pajamos iš įregistruotos individualios veiklos (su pažyma) , t. y. taikant 5 proc., o laisvųjų profesijų veikloms – 15 proc. pajamų mokesčio tarifą, ir leidžiant atimti su tomis pajamomis susijusias išlaidas (faktiškai patirtas išlaidas, patvirtintas juridinę galią turinčiais dokumentais arba 30 proc. išlaidų – be juridinę galią patvirtinančių dokumentų).

Primename, kad nuo 2012 m. gegužės 1 d. prekybos verslo liudijimus įsigiję gyventojai prekes gali parduoti tik individualios veiklos nevykdantiems gyventojams, t. y. prekybos verslo liudijimus įsigijusių gyventojų bet kokio dydžio gautos pajamos iš juridinių asmenų arba individualią veiklą vykdančių gyventojų, nelaikomos pajamomis, gautomis iš veiklos, vykdytos įsigijus prekybos verslo liudijimus, ir papildomai apmokestinamos.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

Artūras Klerauskas

 

 

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-11-19 nutarimas Nr. 1797 „DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ"