« Grįžti

DĖL MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO IR PSD ĮMOKŲ NUO A KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FR0572 FORMOS FR0572A PRIEDO PILDYMO, KAI IŠMOKAMAS DARBO UŽMOKESTIS UŽ ATOSTOGAS PAREIGŪNAMS IR STATUTINIAMS TARNAUTOJAMS

Atnaujinimo data: 2009-06-18
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-5899   Data   2009.06.18

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina, kaip mokesčius išskaičiuojantys asmenys (toliau – MIA) turi pildyti Mėnesinės pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos (patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. VA-23; Žin., 2009, Nr. 28-1124) FR0572A priedo A22 (taikytas NPD) laukelį, kai pareigūnams ir statutiniams tarnautojams, kurių mėnesio darbo užmokesčio suma yra mažesnė negu 3150 Lt, išmoka darbo užmokestį už atostogas.

Kai pareigūno ar statutinio tarnautojo mėnesio darbo užmokestis yra mažesnis negu 3150 Lt, pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 20 straipsnio nuostatas tokiai sumai gali būti taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD). GPMĮ 20 str. 10 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai darbo užmokestis išmokamas už ilgesnį kaip mokestinio laikotarpio mėnuo laikotarpį, taikytinas NPD ir mokėtinas pajamų mokestis yra apskaičiuojamas atskirai už kiekvieno mokestinio laikotarpio mėnesį, už kurį mokamas darbo užmokestis.

Tuo atveju, kai MIA statutiniam tarnautojui (kurio mėnesio darbo užmokestis yra mažesnis negu 3150 Lt) suteikia atostogas nuo mokestinio laikotarpio einamojo mėnesio atitinkamos dienos iki kito mėnesio tam tikros dienos (t.y. kai tarnautojo atostogos apima vieno mėnesio dalį ir sekančio mėnesio dalį), skaičiuodamas mokėtiną pajamų mokestį nuo darbo užmokesčio už atostogas dalies, tenkančios kitam mėnesiui, MIA gali taikyti NPD. Kadangi taikytino NPD dydį lemia darbo užmokesčio, apskaičiuoto už visą mėnesį, suma, pasibaigus atostogoms ir apskaičiavus darbo užmokestį už likusias tą mėnesį darbo dienas, perskaičiavus pajamų mokestį nuo bendros už tą mėnesį apskaičiuotos darbo užmokesčio ir atostoginių sumos, pasikeičia (t.y. sumažėja) ir taikytina NPD suma.

Kadangi, perskaičiuojant pajamų mokestį nuo bendros mėnesio darbo užmokesčio sumos (t.y. nuo darbo užmokesčio už atostogas ir likusios to paties mėnesio darbo užmokesčio sumos) turi būti perskaičiuojamas ir taikytinas NPD, pildant deklaracijos FR0572 formos FR0572A priedo A22 (taikytas NPD) laukelį yra numatyta galimybė NPD nurodyti su minuso ženklu.

Atkreiptinas dėmesys, kad NPD suma su minuso ženklu A22 (taikytas NPD) laukelyje gali būti nurodoma tik tais atvejais, kai perskaičiuojamas pajamų mokestis nuo už visą mėnesį apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos, kurios išmokėtai daliai, remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 str. 10 dalimi, buvo pritaikytas NPD (t.y. kai to paties mėnesio NPD perskaičiuojamas nuo viso mėnesio darbo užmokesčio). Kitais atvejais turi būti vadovaujamasi GPMĮ 20 str. 3 dalies nuostatomis, t.y. kai pagal formulę apskaičiuotas NPD yra neigiamas, laikoma, kad jis lygus 0.

Pavyzdys

Darbo užmokestis įstaigoje mokamas du kartus: už praėjusį mėnesį iki mėnesio 10 d., avansas - iki einamojo mėnesio 25 d. Statutiniam tarnautojui suteikiamos atostogos nuo gegužės 25 d. iki birželio 6 d. Darbo užmokestis už gegužės mėn. ir atostoginiai išmokami gegužės 22 d. (darbo užmokestis už gegužės mėn. – 1995 Lt; atostoginiai už gegužės mėn. – 692,05 Lt; atostoginiai už birželio mėn. 5 darbo dienas – 692,05 Lt). Skaičiuodama pajamų mokestį nuo atostoginių už birželio mėn. 5 d. d., t.y. nuo 692,05 Lt sumos, įstaiga pritaikė 470 Lt NPD. Darbo užmokestis už birželio mėn. 16 d. d. – 2026,66 Lt tarnautojui bus išmokėtas liepos 10 d.

Pildant deklaracijos FR0572 formą už gegužės mėn., deklaracijos FR0572A priedas pildomas taip (tam pačiam tarnautojui pildomos dvi eilutės):

Pildoma deklaracijos FR0572A priedo pirma eilutė:

A1, A3, A4, A5 laukeliuose įrašomi duomenys apie darbuotoją; A6 – 2687,05 Lt (darbo užmokestis ir atostoginiai už gegužės mėn. (1995,00+692,05 Lt)); A22 (taikytas NPD) – 92,59 Lt (470- 0,2x(2687,05-800)) ; A7 (GPM) -389 Lt ((2687,05-92,59)x0,15); A8 (mokėjimo terminas) – 2; A16 (pajamų rūšies kodas) -01; A18 (PSD) – 161 Lt (2687,05x0,06).

Pildoma deklaracijos FR0572A priedo antra eilutė:

A1, A3, A4, A5 laukeliuose įrašomi duomenys apie darbuotoją; A6 – 692,05 Lt (atostoginiai už birželio mėn. 5 d. d.); A22 (taikytas NPD) – 470 Lt; A7 (GPM) – 33 Lt ((692,05-470)x0,15); A8 (mokėjimo terminas) – 2; A16 (pajamų rūšies kodas) -01; A18 (PSD) – 42 Lt (692,05x0,06).

Teikiant deklaracijos FR0572 formą už birželio mėn., duomenys apie šiam tarnautojui išmokėtą darbo užmokestį nenurodomi, nes birželio mėnesį jam nebuvo išmokėta jokių išmokų.

Deklaruojant tarnautojo darbo užmokestį už birželio mėn. 16 d. d., išmokėtą liepos 10 d., liepos mėn. deklaracijos FR0572 formos FR0572 A priedo eilutė pildoma taip:

A1, A3, A4, A5 laukeliuose įrašomi duomenys apie darbuotoją; A6 – 2026,66 Lt ; A22 (taikytas NPD) – perskaičiuojamas taikytinas NPD: 470-0,2x((692,05+2026,66)-800)=86,26 Lt; 692,05 Lt sumai buvo pritaikytas 470 Lt NPD; 470-86,26=383,74 Lt – šia suma buvo per daug pritaikytas NPD, todėl A22 laukelyje ji turi būti nurodoma su minuso ženklu (-383,74 Lt); A7 (GPM) – 362 Lt yra perskaičiuotas pajamų mokestis nuo atostoginių ir darbo užmokesčio už birželio mėn. bendros sumos (692,05+2026,66-86,26)x0,15=395 Lt; 395-33=362 Lt); A8 (mokėjimo terminas) – 1; A16 (pajamų rūšies kodas) -01; A18 (PSD) – 122 Lt (2026,66x0,06).

 

 

 

 

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis