« Grįžti

DĖL NEPILNAMEČIŲ PATRAUKIMO ADMINISTRACINĖN ATSAKOMYBĖN

Atnaujinimo data: 2009-08-20
Registracijos numeris   (18.31-31-1)-R-7986   Data   2009.08.20

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsakydama į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009 m. liepos 21d. paklausimą Nr. (15.1)-46-23136, paaiškina, kad Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 2.5 straipsnyje nustatyta, jog visiškas fizinio asmens galėjimas savo veiksmais įgyti civilines teises ir sukurti civilines pareigas (civilinis veiksnumas, t.y. fizinio asmens galimybė savarankiškai ir visa apimtimi įgyti, įgyvendinti savo teises ir prisiimti pareigas bei savarankiškai, atsakyti už jų nevykdymą) atsiranda, kai asmuo sulaukia pilnametystės, t. y. kai jam sueina 18 metų. Tačiau, tais atvejais, kai įstatymai leidžia fiziniam asmeniui sudaryti santuoką anksčiau, nei sueis 18 metų, asmuo, kuriam nors ir nėra suėjęs šis amžius, įgyją visišką civilinį veiksnumą nuo santuokos sudarymo momento, taip pat pagal CK 2.9 straipsnį teismo tvarka visiškai veiksniu (emancipuotu) gali būti pripažintas nepilnametis sulaukęs 16 metų, jo tėvų, globos (rūpybos) institucijų, jo rūpintojo ar jo paties pareiškimu.

Nors Lietuvos Respublikos darbo kodekso 13 str. ir nustatyta, kad fizinio asmens visiškas darbinis teisnumas ir galėjimas savo veiksmais įgyti darbo teises bei sukurti darbo pareigas (darbinis veiksnumas) atsiranda asmeniui, sukakus šešiolika metų, tačiau individualios veiklos vykdymas negali būti priskiriamas darbo teisiniams santykiams, tai priskiriama civiliniams teisiniams santykiams. Vadinasi, užsiimti individualia veikla gali visišką civilinį veiksnumą įgiję asmenys, t. y. asmenys sukakę 18 metų bei CK nustatytais atvejais, kai asmuo tampa visiškai veiksniu būdamas jaunesnis nei 18 metų.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių" (Žin., 2002, Nr. 112-4992) 3 punkto nuostatas gyventojo prašymu išduotame verslo liudijime gali būti įrašomi ir vaikai nuo 14 metų. Verslo liudijime nurodyti nepilnamečiai vaikai (nuo 14 metų) turi teisę dalyvauti gyventojo vykdomoje individualioje veikloje, kuriai išduotas verslo liudijimas, kartu su juo ar jo nesant, tačiau veiklos vykdymo vietoje turi turėti verslo liudijimo originalą.

Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 13 straipsniu, nepilnamečiams nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų, padariusiems administracinius teisės pažeidimus, turėtų būti taikomos bendros administracinės atsakomybės nuostatos su ypatumais, numatytais šio kodekso 21-1, 24, 37-1, 281, 313 ir 314 straipsniuose. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad už nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų padarytus pažeidimus, numatytus šio kodekso 44 straipsnio trečiojoje dalyje, 175 straipsnyje, 176-1 straipsnio trečiojoje dalyje, 178 straipsnio ketvirtojoje dalyje ir 183 straipsnio trečiojoje dalyje, administracinėn atsakomybėn traukiami tėvai arba globėjai (rūpintojai). Pagal ATPK nuostatas, nepilnamečiams nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų, kurie padaro administracinius teisės pažeidimus, turi būti surašomas A dministracinio teisės pažeidimo protokolas ir baudžiamas pats nepilnametis, kuris padarė pažeidimą, tačiau, kai nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus neturi savarankiškų pajamų, bauda išieškoma iš tėvų arba juos atstovaujančių asmenų.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad sprendžiant nepilnamečių atsakomybės taikymo už padarytus pažeidimus pobūdį, pirmiausia turi būti vadovaujamasi, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243; toliau - MAĮ) 8 str. 3 dalyje numatytomis nuostatomis, t. y. mokesčių administratorius, administruodamas mokesčius, privalo vadovautis protingumo ir teisingumo kriterijais ir MAĮ 10 straipsnyje numatytais principais, kad mokesčių teisiniuose santykiuose viršenybė turėtų būti teikiama šių santykių dalyvių veiklos turiniui, o ne formaliai išraiškai.

Taip pat, skiriant baudą už padarytus nepilnamečių administracinius pažeidimus, turi būti vadovaujamasi ATPK 30 straipsnio nuostatomis ir atsižvelgiama į pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę ir lengvinančias aplinkybes, be to, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais (ATPK 30-1 straipsnis), gali būti skiriama ir mažesnė nuobauda, nei sankcijoje numatyta, arba visai neskirti administracinės baudos (tokį sprendimą sankcionavus apylinkės teismo teisėjui).

 

Rašte minima, kad ūkinę komercinę veiklą vykdė nepilnamečiai, prekiaujantys uogomis ir vaisiais, todėl atkreipiame dėmesį, kad miško gėrybėmis ir savo ūkyje užauginta žemės ūkio produkcija (uogomis, vaisiais) prekiaujantys gyventojai neturi turėti verslo liudijimo, tačiau žemės ūkio produkciją perparduodantys gyventojai privalo būti įsigiję verslo liudijimus arba įregistravę individualią veiklą.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas                                                                 Gediminas Vyšniauskis