« Grįžti

DĖL NUOLATINIAMS LIETUVOS GYVENTOJAMS IŠ UŽSIENIO VALSTYBIŲ PERVESTŲ AR KITOKIU BŪDU PERDUOTŲ PINIGŲ SUMŲ APMOKESTINIMO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIU

Atnaujinimo data: 2014-12-08
Registracijos numeris   (32.42-31) 1-RM-20267   Data   2014-12-05

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina, kaip pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatas apmokestinamos nuolatinių Lietuvos gyventojų iš užsienio valstybių į jų banko sąskaitas pervestos ar kitokiu būdu perduotos pinigų sumos, kurios gali būti pripažįstamos jas gavusio gyventojo pajamomis:

Kai vienas iš sutuoktinių dirba užsienio valstybėje ir kitam sutuoktiniui – nuolatiniam Lietuvos gyventojui į banko sąskaitą perveda ar kitokiu būdu perduoda savo uždirbtus pinigus, laikoma, kad tokios sumos yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, todėl jas gavęs sutuoktinis nuo tokių sumų neturi mokėti pajamų mokesčio bei jų deklaruoti. Kai abu tėvai dirba užsienio valstybėje ir tam tikras pinigų sumas perveda ar kitokiu būdu perduoda jų nepilnamečius vaikus Lietuvoje prižiūrintiems asmenims, laikoma, kad tokios sumos skirtos vaikų priežiūrai (t.y. kompensuojamos vaikų reikmėms skirtos išlaidos), todėl jas gavęs gyventojas taip pat neturi mokėti pajamų mokesčio nuo tokių sumų bei neprivalo jų deklaruoti.

Kai užsienio valstybėje dirbančiam vienam iš tėvų teismo sprendimu yra pavesta išlaikyti arba pagal susitarimą jis išlaiko Lietuvoje gyvenantį (-čius) nepilnametį (-čius) vaiką (-us) ir tokį vaiką auginančiam asmeniui Lietuvoje perveda ar kitokiu būdu perduoda pinigus, tokios sumos pagal GPMĮ yra neapmokestinamos pajamų mokesčiu ir nedeklaruojamos. Kai užsienyje dirbantys vaikai perveda ar kitokiu būdu perduoda pinigų sumas savo tėvams, ar užsienyje dirbantys tėvai pinigais paremia savo pilnamečius vaikus, laikoma, kad pinigų gavėjas gauna dovanų.

Vadovaujantis GPMĮ 17 str. 1 dalies 26 punktu, dovanojimo būdu gautos pajamos iš sutuoktinio, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų, vaikaičių ir senelių yra neapmokestinamos pajamų mokesčiu. Jeigu tokių pinigų bendra suma per metus neviršija 10000 Lt (3000 eurų – jeigu pinigai gauti 2015 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais), šios sumos gyventojas neturi deklaruoti savo metinėje pajamų deklaracijoje, kadangi tai nedeklaruojamos neapmokestinamosios pajamos. Gyventojas, per mokestinį laikotarpį dovanų gavęs daugiau kaip 10000 Lt (3000 eurų) sumą, ją visą turi nurodyti metinėje pajamų deklaracijoje.

Kai gyventojas iš užsienio valstybės perveda ar kitokiu būdu perduoda pinigus nuolatiniam Lietuvos gyventojui (kuris nėra jo sutuoktinis, vaikas (įvaikis), brolis, sesuo, vaikaitis ar senelis) ir tarp tokių gyventojų yra sudaryta įstatymų nustatytos formos dovanojimo sutartis, nuo tokios dovanų gautos sumos gyventojas neturi mokėti pajamų mokesčio ir neprivalo jos deklaruoti tik tuo atveju, jeigu dovanojimo būdu gautų pajamų bendra suma per mokestinį laikotarpį neviršija 8000 Lt (2500 eurų – jeigu pinigai gauti 2015 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais). Gyventojas, per mokestinį laikotarpį iš kitų gyventojų gavęs dovanų daugiau negu 8000 Lt, nuo viršijančios pinigų sumos turi sumokėti 15 proc. pajamų mokestį bei visą dovanų gautą sumą ir sumokėtą pajamų mokestį privalo nurodyti metinėje pajamų deklaracijoje.

Kai nuolatinis Lietuvos gyventojas į savo sąskaitą ar kitokiu būdu gauna pinigus, dėl kurių yra susitarta su pinigų siuntėju, kad tokiomis sumomis gavėjas neturi teisės disponuoti, arba kurių paskirtis yra nurodyta sutartyje (t.y. gyventojui grąžinama skola, arba pinigų gavėjas įgaliotas juos pervesti kitiems asmenims ir pan.) ir, mokesčių administratoriui paprašius, pinigų gavėjas gali pateikti sutartį bei dokumentus, įrodančius, kad tokių susitarimų buvo laikomasi, tai tokios pervestos sumos nėra laikomos gyventojo, į kurio sąskaitą pervestos ar kitokių būdu perduotos tokios sumos, pajamomis. Atsižvelgiant į tai, pinigų gavėjui pajamų mokesčio mokėti nereikia.

Kai nuolatiniam Lietuvos gyventojui į banko sąskaitą pervedamos ar kitokiu būdu perduodamos pinigų sumos iš užsienio valstybių ir pinigų gavėjas neturi jokių įrodymų, kad pervestos sumos nėra jo pajamos ar yra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, tokios sumos laikomos iš šaltinio užsienio valstybėje gautomis pajamomis (pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamomis B klasės pajamoms), nuo kurių pinigų gavėjas turi sumokėti 15 proc. pajamų mokestį.

Primename, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai užsienio valstybėse gautas pajamas privalo deklaruoti savo metinėje pajamų deklaracijoje, kuri turi būti pateikta iki gegužės 1 dienos kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, per kurį buvo gautos pajamos. Pagal pateiktą deklaraciją apskaičiuotas pajamų mokestis į Lietuvos Respublikos biudžetą turi būti sumokėtas taip pat iki šios datos.

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, dirbantys ar dirbę užsienio valstybėse ir gavę pajamų, neatsižvelgiant į tai, ar šias pajamas jie išleido užsienyje, ar pinigų sumas pervedė į savo sąskaitą, ar jas pervedė ar kitokiu būdu perdavė kitam nuolatiniam Lietuvos gyventojui, šias sumas privalo deklaruoti metinėje pajamų deklaracijoje bei sumokėti pagal GPMĮ mokėtiną pajamų mokestį (išskyrus atvejus, kai, naikinant užsienyje gautų pajamų, kurios užsienyje buvo apmokestintos pajamų ar jam tapačiu mokesčiu, dvigubą apmokestinimą, jos atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje).

Tais atvejais, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, dirbančio ar dirbusio užsienio valstybėse gavo pajamas grynaisiais pinigais ir per vienerius kalendorinius metus gauta suma pagal vieną sandorį arba pagal keletą su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių viršija penkiasdešimt tūkstančių litų, sandoriai nėra notarinės formos ir gautos pajamos neturi būti deklaruojamos, informacija apie tai turi būti pateikiama mokesčių administratoriui užpildant ir pateikiant Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius formą PRC907 (patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. VA-9). Minėtą pranešimą gyventojai mokesčių administratoriui turi pateikti iki kalendorinių metų, einančių po ataskaitinio laikotarpio, gegužės 1 dienos.

Viršininko pavaduotojas,

 atliekantis viršininko funkcijas                                                        Artūras  Klerauskas