« Grįžti

DĖL PAJAMŲ IŠ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS APMOKESTINIMO

Atnaujinimo data: 2010-12-07
Registracijos numeris   (18.16-31-1)-R-11574   Data   2010.12.07

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) atsako į klausimą, dėl žemės ūkio veikloje naudojamo ilgalaikio turto įsigijimo išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams.

1 klausimas. Ūkininkas 2009 m . vasario 11 d. įsigijo traktorių už 10000 Lt, tą pačią dieną ūkininkas pateikė Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formą, kurioje traktoriaus įsigijimo kainą nurodė – 10000 Lt. Traktoriaus nusidėvėjimą pradėjo skaičiuoti nuo 2009 m. kovo 1 d. 2010 m. rugsėjo 10 d. ūkininkas pasinaudojo Europos Sąjungos teikiama parama ir jam buvo kompensuota 40 proc. šio traktoriaus vertės, t. y. 4000 Lt.

Kaip ir kada reikia patikslinti traktoriaus vertę FR0457 formoje atėmus paramą? Ar tikslinti 2009 m . vasario 11 d. pateiktą FR0457 formą, joje koreguojant nurodytą įsigijimo kainą, ar tikslinamoje FR0457 formoje tikslinti ne tik traktoriaus vertę, bet ir jo priskyrimo veiklai datą, nurodant 2010 m. rugsėjo 10 d.? Tuo atveju, jeigu reikia tikslinti 2009 m . vasario 11 d. pateiktą FR0457 formą, joje koreguojant nurodytą įsigijimo kainą, ar tada reikia tikslinti 2009 metų Metinę pajamų mokesčio deklaraciją, kadangi leidžiamiems atskaitymams buvo priskirtas nusidėvėjimas, apskaičiuotas nuo sumos, neatskaičius paramos (2009 metais ūkininkas neplanavo naudotis Europos Sąjungos parama). Ar patikslinus 2009 metų Metinę pajamų mokesčio deklaraciją, ūkininkas turės susimokėti delspinigius nuo susidariusios didesnės apmokestinamųjų pajamų sumos?

Atsakymas . Pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303 (Žin., 2002, Nr. 95-4149; toliau – Tvarkos aprašas), 4 punkto nuostatas, individualios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos turi būti sumažintos tam tikslui panaudotų nacionalinio biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kitų valstybės pinigų fondų, savivaldybių fondų, Europos Sąjungos lėšų ir kitos finansinės paramos suma, jeigu tokios lėšos ar tokia parama buvo gauta. Šios Tvarkos aprašo nuostatos nustato apribojimą individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams priskirti išlaidas, kurių gyventojas nepatyrė.

Atsižvelgiant į tai, kad pateiktu atveju, traktoriaus įsigijimo išlaidų suma, nurodyta Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formoje ir jos papildomo lapo FR0457P formoje, kurios patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 372 (Žin., 2003, Nr. 1-30; 2009, Nr. 148-6652; toliau – forma FR0457), pasikeitė, ūkininkas turėtų šią sumą patikslinti. VMI prie FM nuomone, ūkininkas tai galėtų atlikti dviem būdais:

Bendru atveju, ūkininkas turėtų tikslinti 2009 m. vasario 11 d. pateiktą formą FR0457, ir šioje formoje nurodyti traktoriaus įsigijimo išlaidas atėmus gautos paramos sumą. Tai reikštų, kad ūkininkas 2009 metų mokestinio laikotarpio leidžiamiems atkaitymams priskyrė didesnę traktoriaus įsigijimo išlaidų sumą nei turėjo, kadangi nusidėvėjimą skaičiavo nuo 10000 Lt sumos, o turėjo nuo 6000 Lt. Vadinasi, ūkininkas turėtų tikslinti ir Metinės pajamų mokesčio deklaracijos už 2009 metų mokestinį laikotarpį duomenis, mažindamas leidžiamų atskaitymų sumą, dėl ko padidėtų mokėtino pajamų mokesčio už šį mokestinį laikotarpį suma. Pažymime, kad remiantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) nuostatomis, ūkininkas galėtų būti atleidžiamas nuo priskaičiuotų delspinigių.

Kitu atveju, ūkininkas galėtų išvengti Metinės pajamų mokesčio deklaracijos už 2009 metų mokestinį laikotarpį tikslinimo. Tokiu atveju, ūkininkas taip pat turėtų tikslinti 2009 m . vasario 11 d. pateiktą formą FR0457, tačiau tikslinti turėtų ne tik nurodytą įsigijimo kainą, bet ir priskyrimo veiklai datą. Nurodomos traktoriaus įsigijimo išlaidos šiuo atveju turėtų būti sumažintos ne tik gauta paramos suma, bet ir 2009 metų mokestinio laikotarpio leidžiamiems atskaitymams priskirta šio traktoriaus nusidėvėjimo išlaidų dalimi. Kadangi gyventojo mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, traktoriaus priskyrimo veiklai data šiuo atveju turėtų būti nurodoma 2010 m. sausio 1 d.

Pavyzdys. Tarkime, kad pateiktu atveju, ūkininkas nusistatė, kad traktoriaus įsigijimo išlaidas nudėvės per 5 metus. Vadinasi, per metus leidžiamiems atskaitymams gali priskirti 2000 Lt sumą [10000 / 5]. T. y. 2009 metų mokestinio laikotarpio leidžiamiems atskaitymams priskyrė 1667 Lt [10000 / 5 / 12 x 10]. 2010 m. gavus 4000 Lt paramą ūkininkas tikslindamas formą FR0457 traktoriaus įsigijimo išlaidas nurodo 4333 Lt [10000 – 4000 – 1667], o priskyrimo veiklai datą - 2010 m. sausio 1 d. Tai reiškia, kad likusią traktoriaus įsigijimo išlaidų dalį ( 4333 Lt) ūkininkas nudėvės per likusį nusidėvėjimo laikotarpį (4 metus).

Pažymime, kad toks leidžiamų atskaitymų koregavimo būdas negalimas, jeigu, pavyzdžiui, pateiktu atveju ūkininko 2010 metų pajamos iš žemės ūkio veiklos, pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) nuostatas, būtų priskirtinos neapmokestinamosioms pajamoms. Tokiu atveju, ūkininkas turėtų tikslinti Metinės pajamų mokesčio deklaracijos už 2009 metų mokestinį laikotarpį duomenis, mažindamas leidžiamų atskaitymų sumą.

2 klausimas. Ūkininkas pardavė nebaigtą nudėvėti traktorių, kuris buvo įsigytas už Europos Sąjungos paramos lėšas. Ką daryti su likusia nenudėvėta paramos dalimi? Ar ta suma turi būti mažinami leidžiami atskaitymai? O gal tai nepriskiriama leidžiamiems atskaitymams?

Atsakymas . Pajamų mokesčio tikslais traktoriaus, kuris buvo įsigytas tik už Europos Sąjungos paramos lėšas, įsigijimo išlaidų ūkininkas negali priskirti individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams tiek iki traktoriaus pardavimo, tiek jį pardavus, kadangi jis nepatyrė šio turto įsigijimo išlaidų.

Papildomai paaiškiname, kad tuo atveju, jeigu parduoto traktoriaus įsigijimo išlaidos buvo kompensuotos iš dalies (ne 100 proc.), t. y. ūkininkas traktoriaus nusidėvėjimą pajamų mokesčio tikslais skaičiavo nuo įsigijimo išlaidų dalies, kuri nebuvo kompensuota, tai ta likusi nenudėvėta įsigijimo išlaidų dalis, nuo kurios pajamų mokesčio tikslais buvo skaičiuojamas nusidėvėjimas, gali būti priskirta individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams.

 

 

Viršininko pavaduotoja

 

Vilma Vildžiūnaitė