« Grįžti

DĖL PAJAMŲ NATŪRA

Atnaujinimo data: 2009-05-26
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-5099   Data   2009.05.26

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; 2008, Nr. 149-6033; toliau – GPMĮ) 9 str. 3 dalies nuostatas, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1K-162 „Dėl Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2009, Nr. 59-2311; toliau – įsakymas Nr.1K-162) patvirtintas Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas). Šis įsakymas įsigalioja nuo 2009-07-01. Įsakymu Nr.1K-162 patvirtintas aprašas reglamentuoja gyventojo turtu ir/ar paslaugomis gautų pajamų bei naudos, gautos asmeniniams tikslais neatlygintinai ar lengvatine kaina naudojantis kitam asmeniui priklausančiu turtu, taip pat kai už kreditą arba paskolą gyventojas moka lengvatines palūkanas arba jų nemoka bei dėl pastato ar patalpų kapitalinio remonto ar rekonstravimo gautos naudos, įvertinimą.

Esminės apraše įtvirtintos naujovės:

- Pagal aprašo 4 punkto nuostatas dėl gyventojui suteikto naudotis asmeniniais tikslais (neperduodant nuosavybėn) ilgalaikio turto, kuris nurodytas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 1 priedelyje, natūra gautos pajamos įvertinamos tokio turto nuomos tikrąja rinkos kaina. Per mėnesį gautos pajamos natūra įvertinamos paskutinę mėnesio dieną. Šis aprašo punktas netaikomas aprašo 5 punkte nustatytu atveju;

- Pagal aprašo 5 punkto nuostatas, kai gyventojas turi galimybę naudotis kitam asmeniui priklausančiu automobiliu ir asmeniniais tikslais, gyventojo natūra gauta nauda gali būti įvertinama 0,75 proc. to automobilio tikrosios rinkos kainos. Pajamos natūra įvertinamos mokestinio laikotarpio, kurį gaunamos pajamos natūra, sausio 1 dieną arba mokestinio laikotarpio dieną, kurią pajamų natūra davėjas automobilį įsigijo. Jei pajamų natūra davėjas ir pajamų natūra gavėjas sutaria šio punkto pirmame sakinyje minimą naudą vertinti pagal šį punktą, tą mokestinį laikotarpį šiuo būdu įvertinama visa šio pajamų natūra gavėjo iš šio pajamų natūra davėjo gauta tokia nauda.

Pažymime, kad įvertinant naudą, gautą dėl kitam asmeniui priklausančio automobilio naudojimo asmeniniais tikslais, mokesčių mokėtojo pasirinkimu mokestiniu laikotarpiu gali būti taikomas vienas iš paminėtų punktų, t.y. 4 arba 5.

- Pagal aprašo 7 punkto nuostatas gyventojo nauda, gauta natūra, kai už kreditą arba paskolą gyventojas moka lengvatines palūkanas arba jų nemoka, gauta nauda įvertinama kaip palūkanų sumos, kuri būtų mokama už tokį kreditą ar paskolą mokant tuo laikotarpiu atitinkama valiuta teikiamų paskolų tikrąją rinkos kainą, ir faktiškai sumokėtos palūkanų sumos skirtumas. Gauta nauda apskaičiuojama lengvatinių palūkanų mokėjimo momentu, o jei palūkanos nemokamos – paskolos ar jos dalies grąžinimo momentu, arba, jei paskola ar jos dalis mokestiniu laikotarpiu negrąžinama - paskutinę mokestinio laikotarpio dieną.

Esminių pakeitimų dėl pastatų remonto ar rekonstravimo gautos naudos įvertinimo nenustatyta.

Dėl Įsakymo Nr. 1K-162 taikymo:

Įsakymu Nr. 1K-162 pripažįstamas netekusiu galios Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 339 „Dėl Pajamų, gautų natūra, pripažinimo ir įvertinimo tvarkos patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 105-4708; toliau – įsakymas Nr. 339). Atsižvelgiant į tai, kad naujasis įsakymas įsigalioja nuo 2009-07-01, šių teisės aktų nuostatos 2009 metų mokestiniu laikotarpiu turi būti taikomos taip:

- įsakymu Nr. 339 patvirtintos Pajamų, gautų natūra, pripažinimo ir įvertinimo tvarkos (toliau – tvarka) III dalies nuostatos dėl pajamų, gautų natūra, įvertinimo taikomos iki 2009-06-30 (plačiau paaiškinta VMI prie FM 2009- 2009-03-17 rašte Nr. (18.18-31-1)-R-2528). Tais atvejais, kai iki 2009-06-30 gautos naudos pagal paminėtos tvarkos nuostatas įvertinti nebuvo/nėra galimybės, pvz., nauda iki tol nebuvo pripažįstama pajamomis natūra (asmeniniams tikslams naudojamas automobilis, beprocentinė paskola ar pan.) gyventojų pajamų mokesčiu turi būti apmokestinama tik gyventojo nauda, gauta nuo įsakymo Nr. 1K-162 įsigaliojimo datos, t.y nuo 2009-07-01.

Plačiau pajamų, gautų natūra, įvertinimą reglamentuojančių teisės aktų taikymo nuostatos bus paaiškintos GPMĮ 9 straipsnio apibendrintame paaiškinime (komentare).

 

Viršininko pavaduotojas                                                 Gediminas Vyšniauskis