« Grįžti

DĖL PAJAMŲ UŽ TURĖTAS AKCINĖS BENDROVĖS BANKO SNORAS AKCIJAS PRIPAŽINIMO

Atnaujinimo data: 2012-06-06
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-4904   Data   2012.06.06

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) gauna paklausimų, kuriuose prašoma paaiškinti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1329 (Žin., 2011, Nr. 138-6544) perėmus iš banko SNORAS akcininkų turimas akcijas visuomenės poreikiams, galima laikyti, kad:

1) akcijų perėmimas yra ,,kitoks akcijų perleidimas nuosavybėn" Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau – GPMĮ) taikymo prasme;

2) akcijų pardavimo (perleidimo) kaina yra lygi nuliui?

Ar 2011 m. mokestinio laikotarpio gyventojų apmokestinamąsias vertybinių popierių pardavimo pajamas galima mažinti banko SNORAS akcijų įsigijimo kaina?

VMI prie FM paaiškina:

Akcijų paėmimas visuomenės poreikiams yra vienas iš perleidimo nuosavybėn būdų, todėl pajamoms, gautinoms iš jų paėmimo, yra taikytinos bendros vertybinių popierių perleidimo pajamoms nustatytos apmokestinimo taisyklės.

Akcinės bendrovės banko SNORAS (toliau – bankas SNORAS) akcijos visuomenės poreikiams buvo paimtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1329 ,,Dėl akcinės bendrovės banko SNORAS akcijų paėmimo visuomenės poreikiams" (toliau – Vyriausybės Nutarimas). Banko akcijų paėmimą visuomenės poreikiams reglamentuojančiame Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme (Žin., 2009, Nr. 93-3985, toliau – FTĮ) nustatyta, kad Vyriausybės Nutarimas dėl banko akcijų paėmimo visuomenės poreikiams įsigalioja pagal Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 12-296, 2002, Nr. 124-5626) nuostatas, numatančias Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų, kuriuos reikia priimti nedelsiant, įsigaliojimą.

Vadovaujantis Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus sprendimus reikia priimti nedelsiant, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai įsigalioja po jų paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse. Vyriausybės Nutarimas 2011 m. lapkričio 16 d. buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinklapyje, apie jo priėmimą taip pat buvo paskelbta viešoje erdvėje, vadinasi, jis įsigaliojo 2011 m. lapkričio 16 d.

Pagal FTĮ nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė turi teisę paimti banko akcijas visuomenės poreikiams tik išimtiniais atvejais, teisingai atlyginusi buvusiems akcininkams. Vyriausybės Nutarime nustatyta, kad už visuomenės poreikiams paimtas akcijas atsiskaitoma (teisingas atlyginimas jiems sumokamas) FTĮ nustatyta tvarka, nustačius banko SNORAS akcijų kainą ir kartu sumokant Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio palūkanas.

Visuomenės poreikiams paimtų akcijų kainai nustatyti ir išmokėti reikalingas tam tikras laikotarpis, todėl nagrinėjamu atveju buvusių savininkų turėtų akcijų perleidimo momentas nesutaps su pajamų už jų perleidimą nuosavybėn gavimo momentu.

Pagal GPMĮ 8 straipsnyje nustatytą pajamų pripažinimo principą, gyventojo pajamos pripažįstamos gautomis, kai jos faktiškai gaunamos/išmokamos (išskyrus pajamas iš individualios veiklos GPMĮ 8 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais). Remiantis šia nuostata, išmokas už visuomenės poreikiams paimtas banko SNORAS akcijas gavęs gyventojas gautomis pajamomis turėtų pripažinti tą mokestinį laikotarpį (tų kalendorinių metų pajamomis), kada jos bus faktiškai gautos, t. y., kai, kaip tai numatyta Vyriausybės Nutarime, lėšos bus pervestos į buvusių akcininkų nurodytas kredito įstaigose turimas sąskaitas arba, jei apie tokias nebus pranešta, kai CK 6.56 straipsnio nustatyta tvarka jos bus sumokėtos į notaro, banko ar kitos kredito įstaigos depozitinę sąskaitą.

GPMĮ 19 straipsnyje nustatyta, kad iš gyventojo pajamų, gautų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne individualios veiklos turtą, gali būti atimama šio turto įsigijimo kaina ir su šio turto perleidimu susiję teisės aktuose nustatyti privalomi mokėjimai (toliau – įsigijimo išlaidos). Apskaičiuojant iš ne individualios veiklos vertybinių popierių perleidimo nuosavybėn per mokestinį laikotarpį gautas apmokestinamąsias pajamas, vertybinių popierių įsigijimo išlaidos yra atimamos iš bendros už perleistus nuosavybėn vertybinius popierius per mokestinį laikotarpį gautos apmokestinamųjų pajamų sumos. Gautas skirtumas yra apmokestinamas taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą.

Iš vertybinių popierių perleidimo nuosavybėn gauta apmokestinamųjų pajamų suma gali būti mažinama tų vertybinių popierių įsigijimo išlaidomis, iš kurių perleidimo per mokestinį laikotarpį buvo gautos pajamos. 2011 m. mokestinį laikotarpį už minėtas akcijas išmokos nebuvo išmokėtos, vadinasi, buvęs banko SNORAS akcininkas (gyventojas) per 2011 m. mokestinį laikotarpį iš vertybinių popierių pardavimo (kitokio perleidimo nuosavybėn) gautą bendrą apmokestinamųjų pajamų sumą banko SNORAS akcijų įsigijimo išlaidomis sumažinti negali.

Primintina, kad apskaičiuojant gyventojo metinį iš vertybinių popierių perleidimo gautų apmokestinamųjų pajamų rezultatą, negali būti atimamos įsigijimo išlaidos tų vertybinių popierių, kurie atitinka GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 29 ar 30 punkto sąlygas (t.y. iš kurių perleidimo gautos pajamos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms).

Kartu su banko SNORAS akcijų kaina išmokamoms CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio akcijų palūkanoms, kurios mokamos už laikotarpį nuo Vyriausybės Nutarimo paimti akcijas įsigaliojimo dienos iki atsiskaitymo su buvusiais akcininkais dienos, lengvatų GPMĮ nenustatyta, todėl jos priskirtinos apmokestinamosioms pajamoms, taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą.

Šio paaiškinimo nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2012-05-22 raštas Nr. (14.16-01)-5K-1209034)-6K-1204615).

 

 

 

Viršininko pavaduotoja

 

Vilma Vildžiūnaitė