« Grįžti

DĖL PATALPŲ (BUTŲ) NUOMOS PAJAMŲ APMOKESTINIMO 2009 METAIS

Atnaujinimo data: 2009-12-10
Registracijos numeris   (18.23-31-1)-R-11905   Data   2009.12.10

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama, kad gyventojams būtų suteikta kuo išsamesnė informacija apie gaunamų turto nuomos pajamų apmokestinimą, paaiškina, kad gyventojai nuomodami patalpas (butus) nuo gautų turto nuomos pajamų pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau - GPMĮ) 6 str. 1 dalį turi mokėti 15 procentų pajamų mokestį ir pagal Sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; toliau - SDĮ) nuostatas (kurios taikomos apmokestinant 2009 m. pajamas) - 6 procentų privalomojo sveikatos draudimo įmokas (toliau – PSD įmoka). Atsižvelgiant į tai, iš kokio asmens (juridinio ar fizinio) gyventojas gauna pajamų už patalpų (butų) nuomą, skiriasi pajamų mokesčio ir PSD sumokėjimo tvarka:

1) jeigu gyventojas pajamų už patalpų (buto) nuomą gauna iš juridinio asmens, pagal GPMĮ 22 str. 2 dalies nuostatas tokios iš Lietuvos vieneto gautos pajamos, pagal pajamų mokesčio sumokėjimo tvarką, priskiriamos A klasės pajamoms, pajamų mokestį ir PSD įmokas apskaičiuoja, išskaito ir sumoka į biudžetą išmoką išmokantis asmuo.

2) kai gyventojas už patalpų (buto) nuomą pajamų gauna iš kito gyventojo, tokios pajamos pagal GPMĮ 22 str. priskiriamos B klasės pajamoms, nuo kurių pajamų mokestį ir PSD įmokas, jis privalo sumokėti pats, pateikdamas iki kitų mokestinių metų gegužės 1 dienos Metinę gyventojo pajamų deklaraciją (toliau – Deklaraciją).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad turto nuoma gali būti laikoma individualia veikla, jei įvertinus turto įsigijimo tikslus ir jo naudojimo aplinkybes, matyti, kad gyventojas, vykdydamas su turtu susijusius sandorius, iš esmės verčiasi aktyvia veikla, siekdamas tęstinį laikotarpį gauti pajamų iš turimo turto (pvz., gyventojas (reguliariai) įsigyja turtą ne asmeniniams tikslams, pritaiko jį nuomai ar pardavimui, dalį turto parduoda, dalį – nuomoja ir pan.).

Tais atvejais, kai gyventojas gauna pajamų iš nustatyta tvarka įregistruotos individualios veiklos (patalpų (butų) nuoma), tokios gyventojo gautos pajamos (tiek iš juridinių asmenų, tiek iš kitų gyventojų), apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą ir 9 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmoką. Apmokestinamosios individualios veiklos pajamos apskaičiuojamos iš gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų atėmus leidžiamus atskaitymus, susijusius su individualios veiklos pajamų gavimu (uždirbimu). Įregistruotą individualią veiklą (pagal pažymą) vykdantys gyventojai iki kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, kurį buvo gautos (uždirbtos) individualios veiklos pajamos, gegužės mėn. 1 dienos turi pateikti Deklaraciją ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.

Jeigu gyventojas patalpas (butus) nuomoja tik gyventojams, jis gali įsigyti patalpų nuomos verslo liudijimą, sumokėdamas fiksuoto dydžio (patvirtintą savivaldybių tarybų) pajamų mokestį bei kas mėnesį mokėti fiksuotas 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos, dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas (2009 m. kas mėnesį po 72 Lt).

Gyventojai, kurie mokestiniu laikotarpiu įsigijo verslo liudijimus, iki kitų metų gegužės 1 d. privalo pateikti Deklaraciją (nuo 2009 m. net ir tuo atveju, jeigu ataskaitiniais metais individualios veiklos pajamų negavo).

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2010 m. panaikinama SDĮ 17 str. 8 dalis, kuri numatė PSD įmokų skaičiavimą ir nuo nuomos pajamų. Taigi nuo 2010 m. gautos patalpų nuomos pajamos nebus apmokestinamos PSD įmoka.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis