« Grįžti

DĖL PATALPŲ NUOMOS PAJAMŲ APMOKESTINIMO

Atnaujinimo data: 2010-01-07
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-229   Data   2010.01.07

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama, kad gyventojams būtų suteikta kuo išsamesnė informacija apie gaunamų turto nuomos pajamų apmokestinimą, papildo VMI prie FM 2009-12-10 paaiškinimą Nr. (18-23-31-1)-R-11905 ir jį išdėsto taip:

Gyventojai nuomodami patalpas (pvz., butus, negyvenamąsias patalpas ir pan.) nuo gautų turto nuomos pajamų pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau - GPMĮ) 6 str. 1 dalį turi mokėti 15 procentų pajamų mokestį ir pagal Sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; toliau - SDĮ) nuostatas (kurios taikomos apmokestinant 2009 m. pajamas) - 6 procentų privalomojo sveikatos draudimo įmokas (toliau – PSD įmoka). Pažymėtina, kad pagal 2009 m. liepos 22 d. SDĮ pataisas nuo 2010 m. gautos turto nuomos pajamos PSD įmokomis neapmokestinamos (jei nuomos pajamos nepriskiriamos pajamoms, gautoms iš individualios turto nuomos veiklos).

Atsižvelgiant į tai, iš kokio asmens (juridinio ar fizinio) gyventojas 2009 m. gavo pajamų už patalpų nuomą, skiriasi pajamų mokesčio ir PSD sumokėjimo tvarka:

1) jeigu gyventojas pajamų už patalpų nuomą gavo iš juridinio asmens, pagal GPMĮ 22 str. 2 dalies nuostatas tokios iš Lietuvos vieneto gautos pajamos, pagal pajamų mokesčio sumokėjimo tvarką, priskiriamos A klasės pajamoms, pajamų mokestį ir PSD įmokas apskaičiuoja, išskaito ir sumoka į biudžetą išmoką išmokantis asmuo.

2) kai gyventojas už patalpų nuomą pajamų gavo iš kito gyventojo, tokios pajamos pagal GPMĮ 22 str. priskiriamos B klasės pajamoms, nuo kurių pajamų mokestį ir PSD įmokas jis privalo sumokėti pats, pateikdamas iki kitų mokestinių metų gegužės 1 dienos Metinę gyventojo pajamų deklaraciją (toliau – Deklaraciją).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad turto nuoma gali būti laikoma individualia veikla, tais atvejais, jei įvertinus turto naudojimo aplinkybes, matyti, kad gyventojas, vykdydamas su turtu susijusius sandorius, iš esmės verčiasi aktyvia veikla. Taigi, tais atvejais, kai gyventojas įsigyja turtą siekdamas ateityje iš trečiųjų asmenų gauti pelno, susijusio su to turto naudojimu, ir atitinkamai tą turtą tvarko (pvz., gyventojas, įsigijęs turtą, atsižvelgdamas į kitų asmenų poreikius pritaiko jį nuomai ar pardavimui, įvertinęs rinkos sąlygas dalį turto parduoda, dalį – nuomoja, prižiūri nuomojamą turtą ir gerina jo būklę, remontuoja ir pan.), t.y. imasi aktyvių veiksmų ir patiria išlaidas, susijusias su turto tvarkymu ir priežiūra, kad ateityje iš to turto uždirbtų pajamų, gyventojo gautos tokio turto nuomos pajamos laikytinos individualios veiklos pajamomis.

Tuo tarpu atsitiktinių nuomos sandorių atveju, kai gyventojas tik išnuomoja turimą turtą, t.y. gauna tik pasyviąsias turto nuomos pajamas, tai iš tokio turto nuomos gautos pajamos nebus laikomos individualios veiklos pajamomis (pvz., gyventojas persikelia gyventi į kitą miestą, o pirmąjį gyvenamąjį būstą išnuomoja; gyventojas įsigyja kirpyklą, tačiau po kurio laiko nusprendžia šios veiklos nebevykdyti ir patalpas išnuomoja; gyventojas įsigyja sandėlį, tačiau jam reikalinga tik dalis sandėlio, todėl dalį jo išnuomoja, gyventojas turimas negyvenamąsias patalpas pagal sudarytas ilgalaikes nuomos sutartis nuomoja juridiniams asmenims - gyventojas šių patalpų neprižiūri, jų netvarko ir pan.).

Tais atvejais, kai gyventojas gauna pajamų iš nustatyta tvarka įregistruotos individualios veiklos (patalpų nuoma), tokios gyventojo gautos pajamos (tiek iš juridinių asmenų, tiek iš kitų gyventojų), apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą ir 9 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmoką. Apmokestinamosios individualios veiklos pajamos apskaičiuojamos iš gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų atėmus leidžiamus atskaitymus, susijusius su individualios veiklos pajamų gavimu (uždirbimu). Įregistruotą individualią veiklą (pagal pažymą) vykdantys gyventojai iki kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, kurį buvo gautos (uždirbtos) individualios veiklos pajamos, gegužės mėn. 1 dienos turi pateikti Deklaraciją ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.

Jeigu gyventojas, vykdantis individualią patalpų nuomos veiklą, patalpas (pvz., butus) nuomoja tik gyventojams, jis gali įsigyti patalpų nuomos verslo liudijimą, sumokėdamas fiksuoto dydžio (patvirtintą savivaldybių tarybų) pajamų mokestį bei kas mėnesį mokėti fiksuotas 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas (pvz., 2009 m. kas mėnesį po 72 Lt).

Gyventojai, kurie mokestiniu laikotarpiu įsigijo verslo liudijimus arba įregistravo individualią veiklą, iki kitų metų gegužės 1 d. privalo pateikti Deklaraciją (nuo 2009 m. net ir tuo atveju, jeigu ataskaitiniais metais individualios veiklos pajamų negavo).

 

 

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis