« Grįžti

DĖL PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO NUOSTATŲ TAIKYMO

Atnaujinimo data: 2006-11-06
Registracijos numeris   (18.10-31-1)-R-9611   Data   2006.11.06


Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), gauna apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų ir mokesčių mokėtojų paklausimus dėl pajamų pripažinimo ir PVM sąskaitų faktūrų išrašymo, tais atvejais, kai Lietuvos įmonė Rusijos Federacijos įmonei teikia konsultavimo paslaugas.

VMI prie FM išnagrinėjo ir paaiškina tokius pateiktus klausimus:

1. Ar Lietuvos įmonės pelno mokesčiu apmokestinamas pajamas sudaro suteiktų paslaugų užmokestis, į kurį neįtraukiamas Rusijos Federacijos įmonės išskaitytas ,,rusiškas" PVM ?

Paaiškiname, kad pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – BAĮ) 2 straipsnį pajamos – ūkio subjekto ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį, t.y. ūkio subjekto turto padidėjimas arba įsipareigojimų sumažėjimas, kai dėl to padidėja nuosavas kapitalas, išskyrus papildomus savininkų įnašus.
Pagal BAĮ 3 straipsnį ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, savo veikla siekiantys pelno, tvarkydami apskaitą vadovaujasi Verslo apskaitos standartais. 10 - ojo Verslo apskaitos standarto ,,Pardavimų pajamos" 4 punkte nustatyta, kad pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas, o pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis, kadangi tai nėra įmonės gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo.
Ši nuostata yra taikoma plačiąja prasme ir ji apima ne tik Lietuvos PVM, bet ir kitose valstybėse mokėtiną PVM. Todėl nepriklausomai nuo to, kas PVM kitoje valstybėje išskaičiuoja ir sumoka – ar pats Lietuvos ūkio subjektas (pardavėjas) ar Rusijos ūkio subjektas (pirkėjas), buhalterinėje apskaitoje pajamos registruojamos be Rusijos įmonės išskaitytos PVM sumos.
Vadinasi, už suteiktas paslaugas uždirbtos Jūsų įmonės pajamos turi būti sumažinamos Rusijos įmonės išskaičiuota ir sumokėta į Rusijos Federacijos biudžetą PVM suma. Įmonė apskaitoje turi atvaizduoti konsultavimo paslaugų sumą, sumažintą Rusijos įmonės išskaičiuota ir sumokėta į Rusijos Federacijos biudžetą PVM suma, kaip skolą pirkėjams (Rusijos Federacijos įmonės).

2. kaip Lietuvos įmonė turi deklaruoti PVM deklaracijoje suteiktų Rusijos Federacijos įmonei konsultavimo paslaugų apmokestinamąją vertę, jeigu iš Rusijos Federacijos įmonės gautas atlygis sudaro sumą, sumažintą ,,rusiška" PVM suma, kurią Rusijos Federacijos įmonė išskaito ir perveda į Rusijos Federacijos biudžetą ?

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2004, Nr. 17-505, toliau-PVM įstatymas) 13 straipsnio 1 dalies nuostatas, kai šalies teritorijoje įsikūręs paslaugų teikėjas arba šalies teritorijoje esantis užsienio apmokestinamojo asmens padalinys šio straipsnio 6 dalyje nurodytas paslaugas teikia už Europos Bendrijų teritorijos ribų įsikūrusiam bet kokiam asmeniui, nelaikoma, kad paslauga suteikta Lietuvoje.

Pagal PVM įstatymo 15 straipsnio 5 dalies nuostatas į apmokestinamąją vertę visais atvejais įtraukiami visi mokesčiai ir rinkliavos, išskyrus patį PVM.
Kai Lietuvos įmonė Rusijos Federacijos įmonei teikia PVM įstatymo 13 str. 6 dalyje nurodytas konsultavimo paslaugas, tai pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostatas konsultavimo paslaugos, suteiktos Rusijos Federacijos įmonei, Lietuvoje nėra PVM objektas. Rusijos Federacijoje bendrovė PVM mokėtoja neįsiregistruoja. Rusijos Federacijos įmonei išrašytoje konsultavimo paslaugų suteikimo PVM sąskaitoje faktūroje bendrovė gali nenurodyti nei ,,lietuviško", nei ,,rusiško" PVM arba ,,rusišką" PVM gali nurodyti tik kaip papildomą informaciją. Bendrovė į PVM deklaracijos (forma FR0600) 21 laukelį ,,Už Lietuvos ribų patiektos prekės ir suteiktos paslaugos, kurių pirkimo (importo) PVM atskaitomas" įtraukia suteiktų konsultavimo paslaugų apmokestinamąją vertę be Rusijos Federacijos įmonės išskaitytos ,,rusiškos" PVM sumos (Rusijos Federacijos įmonė iš PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos paslaugos kainos išskaičiuoja ,,rusišką" 18 proc. PVM sumą ir pati sumoka į Rusijos Federacijos biudžetą).
Išrašomų Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenų FR0672 formoje, kuri patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004-04-21 įsakymu Nr. VA-55, įrašoma PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta konsultavimo paslaugų apmokestinamoji vertė be Rusijos Federacijos įmonės išskaitytos ,,rusiškos" PVM sumos.


Viršininko pavaduotoja                                     Birutė Černiuvienė