« Grįžti

DĖL PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO, LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ ĮSTATYMO BEI LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO PAKEITIMŲ

Atnaujinimo data: 2012-07-04
Registracijos numeris   (18.10-31-1)-R-5813   Data   2012.07.04

Informuojame, kad 2012 m. birželio 30 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 59 straipsnio papildymo įstatymas (Žin., 2012, Nr. 76-3941). Šiuo įstatymu Pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) 59 straipsnis papildytas 10 dalimi, kurioje nustatyta, kad PMĮ 40 straipsnio nuostatos netaikomos santykiams, susijusiems su naujos branduolinės (atominės) elektrinės projektu ir su juo susijusiais klausimais, tiek, kiek jų nereglamentuoja Branduolinės (atominės) elektrinės įstatymas (Žin., 2012, Nr.76 -3004).

2012 m. birželio 30 d. leidinyje „Valstybės žinios" taip pat paskelbti Lietuvos Respublikos l abdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2012, Nr. 76-3925) bei Lietuvos Respublikos l abdaros ir paramos įstatymo 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 14 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas (Žin., 2012, Nr. 76-3926), įsigaliosiantys 2013 m. sausio 1 d.

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatyme, išdėstytame nauja redakcija, įtvirtintas labdaros ir paramos fondo (toliau - Fondas) neliečiamojo kapitalo (toliau - neliečiamasis kapitalas) institutas, reglamentuojamas neliečiamo kapitalo formavimas ir valdymas. Pagal šio įstatymo nuostatas Fondai, valdantys neliečiamąjį kapitalą, galės šio kapitalo lėšas investuoti ir iš investicijų gautas pajamas naudoti visuomenei naudingiems tikslams. Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 14 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą (papildžius Labdaros ir paramos įstatymą (Žin., toliau – LPĮ) 10 straipsnį 3 dalimi) lėšų perdavimas Fondui neliečiamajam kapitalui formuoti, neliečiamojo kapitalo valdymas ir iš neliečiamojo kapitalo investavimo gautų pajamų panaudojimas Fondų įstatymo nustatyta tvarka Fondo įstatuose numatytiems LPĮ 3 straipsnio 3 dalyje nurodytiems visuomenei naudingiems tikslams laikomas paramos panaudojimu pagal LPĮ nustatytą paramos paskirtį (t.y. neliečiamojo kapitalo formavimui ir valdymui panaudotai paramai netaikomos PMĮ 4 str. 6 dalies 1 punkto nuostatos dėl gautos paramos, panaudotos ne pagal paskirtį). Paramos teikėjų Fondui perduotoms lėšoms neliečiamajam kapitalui formuoti taip pat taikomos PMĮ 28 straipsnio nuostatos.

LPĮ 8 straipsnyje nustatyti leidžiami paramos gavėjo įsipareigojimai paramos tiekėjui (šiuo metu tai reglamentuota poįstatyminiame teisės akte - Leistinų paramos gavėjo įsipareigojimų paramos teikėjui tvarkoje, patvirtintoje Finansų ministro 2000 m. gruodžio 29 įsakymu Nr. 350 (Žin., 2001, Nr. 3-53). Pažymėtina, kad jeigu viešindamas informaciją apie paramos tiekėja, paramos gavėjas patiria išlaidų, viršijančių 10 proc. šio paramos teikėjo suteiktos paramos vertės, tai šios minėtą ribą viršijančios išlaidos laikomos parama, panaudota ne pagal paskirtį (pagal LPĮ 8 str. 2 dalį).

LPĮ 15 straipsnio 3 dalis papildyta 6 punktu, pagal kurį paramos gavėjo statusas gali būti panaikinamas, nustačius, kad „asmuo per 3 metus nuo šio įstatymo nustatyta tvarka gautos paramos gavimo paramos nepanaudoja arba ją netinkamai panaudoja pagal šiame įstatyme nustatytą paramos paskirtį". Taip pat pažymėtina, kad LPĮ 13 straipsnio 1 dalies pakeitimu, LPĮ įtvirtinta nuostata, kad labdaros ir paramos teikimą, gavimą ir naudojimą kontroliuoja Valstybinė mokesčių inspekcija (ne tik su mokesčių lengvatų taikymu kaip dabar galiojančiame LPĮ). Todėl ji gali imtis veiksmų paramos gavėjo statusui panaikinti dėl LPĮ 15 straipsnio 3 dalyje nustatytų aplinkybių ir tais atvejais, kai šios aplinkybės nėra susijusios su mokesčių lengvatų taikymu.

 

Viršininko pavaduotoja                                           Vilma Vildžiūnaitė