« Grįžti

DĖL PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMŲ

Atnaujinimo data: 2010-12-13
Registracijos numeris   (18.10-31-1)-R-11793   Data   2010.12.13

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad įsigaliojo Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5, 25, 31, 32, 40¹, 51 ir 53 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XI-1156 (Žin., 2010, Nr. 145-7413) ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2, 5, 12, 34, 41, 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 40¹ straipsniu ir IX1 skyriumi įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XI-1157 (Žin., 2010, Nr. 145-7414). Šiais įstatymais nustatyti tokie (neįskaitant redakcinio pobūdžio pataisų) Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) pakeitimai:

Mokesčio tarifai

Apskaičiuojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, pagal PMĮ 5 str. 6 dalies pakeitimą, v ienetų, kurių per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 proc. pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 proc. mokesčio tarifą.

Pajamų iš žemės ūkio veiklos sąvoka suprantama, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau – GPMĮ). Pagal GPMĮ 2 str. 33 dalį, p ajamomis iš žemės ūkio veiklos laikomos pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, pajamos iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodytų paslaugų žemės ūkiui teikimo, taip pat pajamos, gautos realizuojant iš savo ūkio žemės ūkio produktų pagamintus maisto produktus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi patvirtinti paslaugų žemės ūkiui teikimo sąrašą, kuris bus taikomas ir pelno mokesčio tikslais.

Pelno nesiekiančių vienetų apmokestinimas

Apskaičiuojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių apmokestinamąjį pelną, pagal PMĮ 5 str. 4 dalies pakeitimą pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriamos pajamos, kurios tiesiogiai skiriamos tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti.

Leidžiami atskaitymai

Pagal PMĮ 31 str. 1 d. 12 punkto pakeitimą, pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) už valdybos ar stebėtojų tarybos narių veiklą nelaikoma paskirstytuoju pelnu. Apskaičiuojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių apmokestinamąjį pelną, t antjemų išmokos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

Metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo terminas

Pagal PMĮ 51 str. 2 dalies pakeitimą, metinė pelno mokesčio ir (arba) metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos (kartu su finansine atskaitomybe, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka ji privalo būti sudaryta) pateikiamos pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos. Šios nuostatos taikomos deklaruojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

Vienetai, kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, 2010 metų metinę pelno mokesčio deklaraciją ir (arba) metinę fiksuoto pelno mokesčio deklaraciją turės pateikti iki 2011 m. birželio 1 dienos.

Pelno mokesčio ir (arba) fiksuoto pelno mokesčio sumokėjimo pagal metinę pelno mokesčio deklaraciją terminas nepasikeitė: vienetai ir nuolatinės buveinės, kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, pelno mokestį ir (arba) fiksuotą pelno mokestį pagal 2010 metų metines pelno mokesčio (arba) fiksuoto pelno mokesčio deklaracijas turės sumokėti iki 2011 m. spalio 1 dienos.

Veiklą baigiančių vienetų ir nuolatinių buveinių paskutinio mokestinio laikotarpio metinės pelno mokesčio deklaracijos ir (arba) metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos pateikimo ir pelno mokesčio sumokėjimo terminai nepasikeitė.

Kitos PMĮ nuostatos

1. Pagal PMĮ 25 str. 1 dalies pakeitimą, apskaičiuojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, atsisakyta reikalavimo, kad iš pajamų atskaitomos beviltiškų skolų sumos iki mokestinio laikotarpio turi būti įtrauktos į vieneto pajamas. Todėl mirusio, likviduoto ir bankrutavusio skolininko skolos beviltiškomis gali būti pripažįstamos ir jų susidarymo mokestinį laikotarpį.

2. Pagal PMĮ 32 str. 5 dalies pakeitimą, dėl įstatinio kapitalo dalies, sudarytos ne iš vieneto dalyvių įnašų, sumažinimo anuliuotų akcijų įsigijimo kainos ir šioje dalyje nurodytų išmokamų lėšų sumos teigiamą skirtumą (nuostolį) vieneto dalyvis galės priskirti nuostoliams dėl vertybinių popierių perleidimo. Šios nuostatos bus taikomos apskaičiuojant 2011 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną.

Išsamūs PMĮ nuostatų pakeitimai bus paaiškinti PMĮ atitinkamų straipsnių apibendrintuose paaiškinimuose (komentaruose).

 

 

Viršininko pavaduotoja                                                                        Vilma Vildžiūnaitė