« Grįžti

DĖL PELNO NESIEKIANČIŲ VIENETŲ PILDOMOS METINĖS PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS PLN204N FORMOS

Atnaujinimo data: 2016-05-24
Ši informacija skelbiama:
Raštai, paaiškinimai
Registracijos numeris   (18.10-31-1E) RM-15016   Data   2016-05-24

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikia paaiškinimą, kuriame aptariami tik pelno nesiekiantiems vienetams būdingi pelno mokesčio apskaičiavimo bei pajamų ir joms tenkančių sąnaudų įrašymo metinėje pelno mokesčio deklaracijoje klausimai.

Lietuvos vienetai, kurie pagal Pelno mokesčio įstatymą (toliau – PMĮ) laikomi pelno nesiekiančiais vienetais (toliau – PNV), pelno mokestį už 2015 metų mokestinį laikotarpį deklaruoja Metinėje pelno mokesčio 4 versijos PLN204N formoje (toliau – PLN204N forma), patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2 (2014 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. VA-76 redakcija). Minėtu įsakymu patvirtintos ir šios deklaracijos užpildymo taisyklės, kuriomis privalo vadovautis deklaraciją pildantis mokesčių mokėtojas.

Vadovaujantis PMĮ 51 straipsnio nuostatomis, pelno mokesčio deklaracijas privalo teikti visi mokesčių mokėtojai, kurių pajamos apmokestinamos pelno mokesčiu. Pagal PMĮ nuostatas deklaracijos teikiamos, neatsižvelgiant į tai, ar per mokestinį laikotarpį mokesčių mokėtojas apskaičiavo ar neapskaičiavo (nevykdė veiklos, apskaičiavo mokestinius nuostolius ar pelno mokesčio nemoka pagal PMĮ nuostatas) pelno mokestį.

Pagal šiuo metu galiojančias Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 (toliau – taisyklės), PNV laikinai atleidžiami nuo pelno mokesčio deklaracijų teikimo tokia pačia tvarka kaip ir pelno siekiantys vienetai, t. y., kai nevykdo veiklos. PNV pripažįstamas nevykdančiu veiklos jo kompetentingo valdymo organo sprendimu, jeigu PNV nesudaro ir nevykdo jokių sandorių, nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais bei negauna pajamų (išskyrus PNV banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas). Pavyzdžiui, pagal taisyklių nuostatas, PNV, gavęs 2 proc. paramą pagal GPMĮ, yra laikomas veiklą vykdančiu vienetu ir neatleidžiamas nuo pelno mokesčio deklaracijų teikimo.

Atkreiptinas dėmesys, kad taisyklėse nustatyta supaprastinta tvarka nuo pelno mokesčio deklaracijos pateikimo gali būti atleidžiami tik taisyklių 341 punkte įvardyti PNV, t. y. daugiabučių namų savininkų bei gyvenamųjų namų statybos bendrijos, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos, sodininkų bendrijos, šaulių sąjungos, politinės partijos, religinės bendruomenės, tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, šeimynos ir profesinės sąjungos bei susivienijimai, jeigu jie nevykdo bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos ir gautą paramą naudoja tik pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paskirtį, ir iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais negauna didesnės kaip 250 minimalių gyvenimo lygių paramos sumos.

Pagal PMĮ 5 str. 4 dalies nuostatas PNV ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriamos pajamos, kurios tiesiogiai skiriamos tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti.

Vadovaujantis šiomis nuostatomis, apmokestinamasis pelnas, kurį PNV privalo deklaruoti ir apmokestinti, apskaičiuojamas tokia tvarka:

1. Apskaičiuojamas visos ūkinės komercinės veiklos (įskaitant viešąjį interesą tenkinančią veiklą) apmokestinamasis pelnas PMĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. iš pajamų atimamos neapmokestinamosios pajamos, leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai.

2. Apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas mažinamas jo dalimi, skirta ar numatoma skirti tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti.

PNV turi atsižvelgti į šiuos PLN204N formos pildymo ypatumus:

Pajamų pripažinimas ir įrašymas PLN204N formos II dalies laukeliuose.

15 laukelyje įrašomos visos PNV pajamos, įtraukiamos į pelno mokesčio bazę, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, t. y. 16 ir 22 laukeliuose įrašytos apmokestinamosios ir neapmokestinamosios pajamos bei vertybinių popierių ir/ar išvestinių priemonių (toliau – VP) perleidimo pelnas, įrašytas 29 laukelyje.

Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, nuo 15 laukelyje įrašytos pajamų sumos priklauso pelno mokesčio tarifas, taikomas pagal PMĮ 5 str. 4 dalies nuostatas. Jeigu 15 laukelyje įrašyta suma didesnė kaip 300 000 Eur – visas pelnas apmokestinamas, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu suma mažesnė kaip 300 000 Eur – apmokestinamojo pelno dalis, atitinkanti 7 250 Eur sumą, apmokestinama taikant 0 proc. mokesčio tarifą, o likusi apmokestinamojo pelno dalis – 15 proc. mokesčio tarifą.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad pagal PNV steigimą, veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą reguliuojančius teisės aktus PNV gali gauti finansavimą iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos skiriamas lėšas, Lietuvos ir užsienio paramos fondų arba kitų asmenų paramą, nario mokesčius, tikslines lėšas ir (arba) materialinę pagalbą, skirtą PNV įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti. PNV per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos priskiriamos finansavimo pajamoms, tačiau PMĮ 5 str. 4 dalyje nustatyta, kad pelno mokesčio bazei priskiriamos pajamos tik iš ūkinės komercinės veiklos, t. y. gautos parduodant prekes ar kitą turtą, teikiant apmokamas paslaugas ir kitos ūkinės komercinės veiklos pajamos. Kadangi finansavimo pajamos nėra uždirbtos teikiant mokamas paslaugas, todėl 15, 16 ir 29 laukeliuose finansavimo pajamos neįrašomos.

16 laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio bendra apmokestinamųjų pajamų (neįskaitant VP perleidimo apmokestinamųjų pajamų) suma (17-21 laukeliuose nurodytų apmokestinamųjų pajamų suma). PNV pajamoms priskiriamos visos bet kokios veiklos pajamos, uždirbtos pardavus prekes ar kitą turtą, suteikus apmokamas paslaugas, ir kitos ūkinės komercinės veiklos pajamos, įskaitant pajamas, uždirbtas vykdant viešąjį interesą tenkinančią veiklą.

22 laukelyje įrašoma bendra neapmokestinamųjų pajamų, nurodytų PMĮ 12 straipsnyje suma.

Leidžiamų atskaitymų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų pripažinimas ir įrašymas PLN204N formos II dalies laukeliuose.

23 laukelyje turi būti įrašoma leidžiamų atskaitymų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų, tenkančių deklaracijos 16 laukelyje nurodytoms apmokestinamosioms pajamoms, bendra suma, kuri įrašoma iš PLN204L priedo L3 laukelio. Duomenys į 23 laukelį įrašomi prieš tai užpildžius PLN204L priedą. PLN204L priede nurodomos sąnaudos, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams ir ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams pagal PMĮ 17–29 straipsnių nuostatas.

Kai PNV vykdo viešąjį interesą tenkinančią veiklą, pavyzdžiui teikia nemokamas paslaugas, susijusias su viešuoju interesu, ir patiria sąnaudas, kurios nesusijusios su pajamas uždirbančia veikla, tai tokios veiklos sąnaudos PLN204L priede neįrašomos. Tais atvejais, kai dalis PNV sąnaudų yra susijusios su pajamas uždirbančia ekonomine veikla, tai leidžiamiems atskaitymams priskiriama sąnaudų dalis yra apskaičiuojama pagal PNV apskaitos politikoje nustatytą tvarką, pateikiant tokių sąnaudų dalies priskyrimo pajamas uždirbančiai veiklai pagrįstumą.

Pagal PMĮ 31 str. 1 d. 17 punktą, neapmokestinamosioms pajamoms tenkančios sąnaudos priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams, t. y. 22 laukelyje įrašytoms neapmokestinamosioms pajamoms tenkančios sąnaudos negali būti įrašytos į PLN204L priedą, o įrašomos į PLN204N formos 24 laukelį.  Pavyzdžiui, neleidžiamiems atskaitymams priskiriamos patirtos išlaidos, tenkančios sveikatos priežiūros įstaigų pajamoms už paslaugas, kurios finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, taip pat, neleidžiamiems atskaitymams yra priskiriamos išlaidos, kurios yra dengiamos PNV gautu finansavimu.

Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas ir rezultatų įrašymas PLN204N formos II dalies laukeliuose.

16 laukelyje įrašytų apmokestinamųjų pajamų atėmus 23 laukelyje įrašytus leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus apskaičiuojamas mokestinio laikotarpio rezultatas, kuris įrašomas 25 laukelyje (kai apskaičiuojamas pelnas) arba 26 laukelyje (kai apskaičiuojamas nuostolis).

Darant prielaidą, kad PNV dirbo pelningai, praėjusiais mokestiniais laikotarpiais neturėjo nuostolių, nevykdė operacijų su VP ir investicinių projektų (pagal PMĮ 46-1 straipsnio nuostatas), 25 laukelyje įrašyta veiklos rezultato suma būtų lygi 36 laukelyje įrašomai apskaičiuotai apmokestinamojo pelno sumai.

36 laukelyje įrašoma apmokestinama pelno mokesčiu suma. Pagal PMĮ 5 str. 4 dalies nuostatas PNV gali mažinti apmokestinamąjį pelną viešąjį interesą tenkinančiai veiklai skirtu finansavimu, kurią vykdant nėra uždirbamos pajamos, t. y. visuomenei naudingiems tikslams skirtomis arba numatomomis skirti kitais 5 vėlesniais vienas po kito einančiais mokestiniais laikotarpiais, lėšomis, įrašomomis į 37 laukelį.

36 laukelyje įrašyto apmokestinamojo pelno atėmus 37 laukelyje įrašytą viešąjį interesą tenkinančiai veiklai finansuoti panaudotą apmokestinamojo pelno dalį, gauta suma įrašoma į 38 laukelį ir apmokestinama pelno mokesčiu, taikant PMĮ 5 straipsnyje nustatytą mokesčio tarifą.

Atkreiptinas dėmesys, kad PLN204N formos III dalyje deklaruojamas į biudžetą mokėtinas pelno mokestis, apskaičiuotas nuo PMĮ 4 straipsnio 6 dalyje nustatytos mokesčio bazės, t. y. nuo įrašomos gautos paramos, panaudotos ne pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paramos paskirtį, bei nuo grynais pinigais iš to paties paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį gautos paramos dalies, viršijančios 250 minimalių gyvenimo lygių sumą, (be atskaitymų), taikant PMĮ 5 str. 1 d. 4 punkte nustatytą pelno mokesčio tarifą.

                                                                                            Teisės departamentas