« Grįžti

DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO

Atnaujinimo data: 2009-12-22
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-12336   Data   2009.12.22

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 3, 9, 121, 13, 14, 15, 25, 28, 31, 40, 46, 53, 58, 71, 711, 74, 75, 78, 79, 84, 881, 882, 91, 95, 116, 117, 118, 119, 121 straipsnių, 2 priedo pakeitimo, 131, 911 ir 127 straipsnių papildymo, XIII skyriaus pavadinimo pakeitimo, 131, 911, ir 127 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir įstatymo papildymo 1191 straipsniu įstatymą (Žin., 2009, Nr.151-6772, toliau - Įstatymas), kurio esminės nuostatos įsigalioja nuo 2010-01-01. Šiuo Įstatymu nustatyti tokie Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVM įstatymas) pakeitimai bei papildymai:

1. Pakeitimai, susiję su nauja paslaugų suteikimo vietos nustatymo taisykle:

1.1. Dėl paslaugų suteikimo vietos nustatymo taisyklių pakeitimo (PVM įstatymo 13 ir 131 bei 95 str. pakeitimai)

Atsižvelgiant į Tarybos direktyvos 2008/8/EB nuostatas, Įstatymu pakeistas PVM įstatymo 13 straipsnis ir paslaugų teikimo apmokestinamiesiems asmenims atveju nustatyta nauja pagrindinė taisyklė, pagal kurią apmokestinamiesiems asmenims teikiamos paslaugos laikomos suteiktos šalyje, kurioje įsikūręs paslaugų pirkėjas (apmokestinamasis asmuo) (iki 2009-12-31 pagal pagrindinę taisyklę paslaugų suteikimo vieta buvo laikoma paslaugų teikėjo (apmokestinamojo asmens įsikūrimo šalis). Kartu su tuo yra pateiktos nuostatos, kokie asmenys, be nurodytų PVM įstatymo 2 straipsnyje apmokestinamųjų asmenų, paslaugų vietos nustatymo tikslais taip pat laikomi apmokestinamaisiais asmenimis: tai – apmokestinamieji asmenys, įsigyjantys bet kokias paslaugas, skirtas vykdyti veiklai ir sandoriams, kurie nėra PVM objektas pagal PVM įstatymo 3 str. 1-3 dalis, ir PVM mokėtojais įregistruoti juridiniai asmenys, kurie nėra apmokestinamieji asmenys.

Tuo atveju, jeigu paslaugas įsigytų neapmokestinamasis asmuo, nesantis PVM mokėtoju, paslaugos kaip iki šiol laikomos suteiktomis šalyje, kurioje įsikūręs paslaugų teikėjas.

Atsižvelgiant į kai kurių paslaugų pobūdį, atskirais atvejais ir toliau bus taikomos specifinės paslaugų teikimo vietos nustatymo taisyklės, pvz., paslaugoms, susijusioms su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais; kultūros, meno, sporto mokslo, mokymo pramogų ir kitų panašių paslaugų bei tokios veiklos organizatorių paslaugoms; keleivių vežimo paslaugoms; prekių vežimo (tiek prekių vežimo tarp valstybių narių, tiek toms, kurios nelaikomos prekių vežimu tarp valstybių narių) bei papildomoms vežimo paslaugoms paslaugoms, teikiamoms neapmokestinamiesiems asmenims, ir kitoms.

Be to, nustatytos naujos specifinės nuostatos dėl maitinimo paslaugų suteikimo vietos, t. y. maitinimo paslaugos, išskyrus atvejus, kai jos teikiamos Europos Bendrijų teritorijoje keleivius vežančiuose laivuose, orlaiviuose arba traukiniuose, laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tuo atveju kai jos faktiškai atliktos šalies teritorijoje (iki 2009-12-31 buvo laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tuo atveju, jeigu paslaugų teikėjas yra įsikūręs šalies teritorijoje).

Įstatymu nustatytos skirtingos paslaugų vietos nustatymo taisyklės teikiant trumpalaikės transporto nuomos paslaugas ir ilgalaikės transporto nuomos paslaugas, t. y. trumpalaikės transporto priemonės nuomos (kai transporto priemonę nuomininkas valdo ne ilgiau kaip 30 dienų, o laivą – ne ilgiau kaip 90 dienų) paslaugos laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tuo atveju, kai nuomojama transporto priemonė nuomininkui fiziškai perduodama šalies teritorijoje.

Kai kurie nauji su kultūros, meno, sporto, švietimo, mokslo, mokymo, pramogų ir panašių paslaugų suteikimo nustatymo vieta susiję pasikeitimai – įsigalioja nuo 2011-01-01, o su ilgalaikės transporto priemonių nuomos paslaugų suteikimo vieta – nuo 2013-01-01.

Panaikintas PVM įstatymo 131 straipsnis, nes prekių vežimo tarp valstybių narių paslaugų vietos nustatymo taisykles reglamentuoja pakeistas PVM įstatymo 13 straipsnis.

 

1.2. Dėl ,,atvirkštinio" apmokestinimo taisyklės taikymo pakeitimo (PVM įstatymo 95 str. pakeitimas)

Įstatymu pakeistame PVM įstatymo 95 straipsnyje yra nustatyta, kad šalies teritorijoje neįsikūrusių užsienio apmokestinamųjų asmenų visoms apmokestinamiesiems asmenims suteiktoms paslaugoms, kurioms taikoma nauja pagrindinė paslaugų teikimo vietos nustatymo taisyklė, ir kurių vieta pagal šią taisyklę yra šalies teritorija, bus taikomas ,,atvirkštinio" apmokestinimo mechanizmas, t. y. šių paslaugų pirkėjas, apmokestinamasis asmuo, turės apskaičiuoti šių įsigytų paslaugų pardavimo PVM.

Atkreipiamas dėmesys, kad neįsikūrusiais šalies teritorijoje užsienio apmokestinamaisiais asmenimis PVM įstatymo 95 straipsnyje yra laikomi ir šalies teritorijoje padalinį turintys užsienio asmenys, kurie šio straipsnio 1 dalyje nurodytą prekių tiekimą (paslaugų teikimą) vykdo ne per šalies teritorijoje esantį padalinį.

Be to, Įstatyme nustatyta, kad PVM įstatymo 95 str. 5 dalyje nurodytais atvejais prievolės apskaičiuoti ,,atvirkštiniu" būdu šalies teritorijoje tiekiamų prekių bei teikiamų paslaugų perdavimo PVM neatsiranda jų pirkėjams – užsienio asmenims, neturintiems padalinio ir (arba) neįregistruotiems PVM mokėtoju Lietuvos teritorijoje.

 

1.3. Dėl prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo į kitas valstybės nares ataskaitos pateikimo (PVM įstatymo 881 straipsnio pakeitimas)

Įstatyme nustatyta, kad prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo į kitas valstybės nares ataskaitos bus teikiamos ne kas ketvirtį, o kas mėnesį. Be to, šiose ataskaitose PVM mokėtojai turės teikti informaciją ne tik apie prekių tiekimą kitų valstybių narių PVM mokėtojams, bet ir informaciją apie paslaugų, kurių teikimo vieta, remiantis kriterijais, nustatančiais paslaugų teikimo vietą, yra kita valstybė narė, teikimą kitų valstybių narių PVM mokėtojams.

Tačiau į šias ataskaitas Lietuvos PVM mokėtojai neturi įtraukti tų kitų valstybių narių PVM mokėtojams suteiktų aukščiau nurodytų paslaugų, kurios toje kitoje valstybėje narėje neapmokestinamos PVM arba apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą.

1.4. Dėl naujos prievolės registruotis PVM mokėtoju (PVM įstatymo 711 ir 75 straipsnių pakeitimas)

Įstatymu pakeistame PVM įstatymo 711 straipsnyje yra nustatytos naujos prievolės registravimui PVM mokėtojais, t. y. PVM mokėtojais taip pat privalės registruotis ir tie apmokestinamieji asmenys, kurie iki 2009-12-31 neprivalėjo jais registruotis, nes vykdo iš esmės neapmokestinamą PVM veiklą arba jų atlygis iš vykdomos ekonominės veiklos neviršija nustatytos metinės 100 000 Lt ribos ir jų prekių įsigijimai iš kitų valstybių narių per metus neviršija 35 tūkst. Lt, tačiau kurie:

- nuo 2010-01-01 įsigis užsienio apmokestinamųjų asmenų šalies teritorijoje teikiamas paslaugas, už kurias šie paslaugų pirkėjai pagal ,,atvirkštinio" apmokestinimo mechanizmą turės skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM; arba

- nuo 2010 -01-01 teiks paslaugas, kurių teikimo vieta remiantis kriterijais, nustatančiais paslaugų teikimo vietą, yra kita valstybė narė ir jos privalo būti apmokestinamos PVM toje kitoje valstybėje narėje.

Tokie asmenys negalės būti išregistruoti iš PVM mokėtojų, jeigu praėjusiais ir (arba) einamaisiais kalendoriais metais įsigijo paslaugų iš užsienio apmokestinamųjų asmenų ir (arba) kitoje valstybėje narėje teikė paslaugas, išskyrus atvejus, kai asmuo likviduojamas.

2. Dėl PVM, sumokėto kitose ES valstybėse narėse, grąžinimo taisyklių pasikeitimų (PVM įstatymo 118, 119 straipsnio pakeitimas). Tarybos direktyvos 2008/9/EB nuostatomis Europos Bendrijų mastu įgyvendinamas vieno langelio principas ir apmokestinamiesiems asmenims sudaroma galimybė prašymus grąžinti PVM skirtingoms valstybėms narėms teikti elektroninėje sistemoje per savo įregistravimo valstybės mokesčių administratorių. Be to, Įstatyme iš dalies tikslinamos su PVM grąžinimu kitose valstybėse narėse įsikūrusiems asmenims susiję atskiros nuostatos, pvz., yra nustatoma, kad kitos valstybės narės apmokestinamasis asmuo tam, kad turėtų teisę į PVM grąžinimą Lietuvoje, jis savo valstybėje turi vykdyti sandorius, suteikiančius teisę į PVM atskaitą valstybėje narėje, kurioje šis asmuo yra įsisteigęs, o tuo atveju, kai šis asmuo valstybėje narėje, kurioje jis yra įsisteigęs, vykdo teisę į PVM atskaitą suteikiančius sandorius ir tokios teisės nesuteikiančius sandorius, grąžinama tokia PVM dalis, kuri priskiriama sandoriams, suteikiantiems teisę į PVM atskaitą, ir pan.

3. Kiti pakeitimai:

3.1. Dėl juridinio asmens statuso neturinčių Lietuvos Respublikoje įsteigtų kolektyvinio investavimo subjektų, kurių veiklos forma yra investicinis fondas, registravimo PVM mokėtojais (PVM įstatymo 2 straipsnio pakeitimas ir 71 straipsnio papildymas 12 dalimi).

Įstatyme yra tikslinama Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens sąvoka ir tokiu būdu numatoma galimybė PVM mokėtojais registruoti ir juridinio asmens statuso neturinčius Lietuvos Respublikoje įsteigtus kolektyvinio investavimo subjektus, kurių veiklos forma yra investicinis fondas (pvz. nekilnojamojo turto investicinis fondas). Siekiant užtikrinti su PVM susijusių mokestinių prievolių įvykdymą projektu taip pat nustatyta kad v aldymo įmonė, valdanti investicinį fondą, atsako už jos valdomo investicinio fondo mokestinių prievolių, susijusių su PVM, vykdymą (PVM įstatymo 2 straipsnio pakeitimas ir 71 straipsnio papildymas 12 dalimi).

3.2. Dėl veiklos kaip komplekso perdavimo (PVM įstatymo 9 ir 68 straipsnių pakeitimas).

Įstatyme nustatyta, kad kaip kompleksą perdavus ekonominę veiklą (ar jos dalį) kitam apmokestinamajam asmeniui, tęsiančiam tokią veiklą, nelaikyti to nei prekių tiekimu nei paslaugų teikimu. Atitinkamai patikslintos PVM įstatymo 68 straipsnio nuostatos dėl prievolės tikslinti PVM atskaitą perdavimo pirkėjui, kai apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo ekonominė veikla (ar jos dalis) kaip kompleksas perduodama (parduodama) kitam apmokestinamajam asmeniui, kuris yra PVM mokėtojas .

3.3. Dėl PVM nuo gauto avanso skaičiavimo. (PVM įstatymo 14 straipsnio 3 ir 4 dalies pakeitimas)

Įstatyme yra nustatyta galimybė apmokestinamiesiems asmenims iš anksto pasirinkti nuo gauto avanso skaičiuoti PVM.

Kartu patikslinamas momentas, kada pirkėjai taikant ,,atvirkštinio" apmokestinimo mechanizmą privalės apskaičiuoti pardavimo PVM už užsienio apmokestinamųjų asmenų apmokestinamiesiems asmenims Lietuvoje suteiktas paslaugas, pvz., tais atvejais, kai ilgalaikės paslaugos bus teikiamos ilgiau nei 12 mėnesių ir šiuo laikotarpiu nebus išrašyta PVM sąskaita-faktūra už per atitinkamą laikotarpį suteiktų paslaugų prekių kiekį ir nesumokėtas atlygis, prievolė apskaičiuoti PVM atsiras kiekvienų kalendorinių metų paskutinę dieną, iki paslaugos bus baigtos teikti.

3.4. Dėl pašto paslaugų. (PVM įstatymo 25 str. pakeitimas)

Įstatyme patikslintos PVM įstatymo 25 straipsnio nuostatos, pagal kurias, atsižvelgiant į 2009 m. Europos Teisingumo Teismo byloje C-357/07 pateiktą sprendimą, nustatytas siauresnis neapmokestinimo PVM, taikytino pašto paslaugų atžvilgiu, nuostatų aiškinimas.

3.5. Dėl PVM atskaitos, susijusios su tam tikromis finansinėmis paslaugomis (PVM įstatymo 46 ir 58 straipsnių pakeitimas).

Įstatyme, atsižvelgiant į jau minėtos Tarybos direktyvos 2006/112/EB 169 straipsnio (c) punkto nuostatas, nustatyta neleisti atskaityti pirkimo (importo) PVM už įsigytas (importuotas) prekes (paslaugas), skirtas PVM įstatymo 28 straipsnio 6 dalyje nurodytų neapmokestinamų PVM finansinių paslaugų (t. y. investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, uždaro tipo investicinių bendrovių, investicinių fondų ir pensijų fondų turto valdymo paslaugų) teikimui už Europos Bendrijos teritorijos ribų arba kai šios PVM įstatymo 28 straipsnio 6 dalyje nurodytos paslaugos yra tiesiogiai susijusios su prekių eksportu iš Europos Bendrijų teritorijos.

3.6. Dėl prekių tiekimo muitinės sandėliuose (PVM įstatymo 53 straipsnio pakeitimas).

Siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo PVM, Įstatyme yra nustatyta, kad muitinės sandėliuose tiekiamoms prekėms, kurioms buvo įforminta muitinio sandėliavimo procedūra ir kurios, jas pardavus, yra importuojamos ir tuo pagrindu už jas yra nustatyta tvarka skaičiuojamas dar ir importo PVM, taikomas 0 procentų PVM tarifas

3.7. Dėl užsienio apmokestinamųjų asmenų, vykdančių prekių eksportą iš Lietuvos registravimosi PVM mokėtojais (PVM įstatymo 71 str. 3 dalies pakeitimas) Įstatyme nustatyta, kad užsienio apmokestinamasis asmuo privalo registruotis PVM mokėtoju ir tuo atveju, jeigu jis šalies teritorijoje vykdo prekių tiekimą, kuris pagal PVM įstatymo 41 straipsnio nuostatas būtų apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą. 3.8. Dėl PVM sąskaitų faktūrų forminimo. (PVM įstatymo 79 straipsnio pakeitimas). Įstatyme, atsižvelgiant į Tarybos direktyvos 2006/112/EB 221 straipsnį, kuris valstybėms narėms suteikia teisę tame straipsnyje apibrėžtais atvejais atleisti apmokestinamuosius asmenis nuo prievolės įforminti PVM sąskaitomis faktūromis neapmokestinamą PVM prekių tiekimą ar paslaugų teikimą, nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais PVM sąskaita faktūra gali būti neišrašoma, kai tiekiamos (teikiamos) PVM neapmokestinamos ar 0 procentų PVM tarifu apmokestinamos prekės (paslaugos).

3.9. Dėl PVM grąžinimo trečiųjų (ne Europos Sąjungos) valstybių apmokestinamiesiems asmenims. (PVM įstatymo 116 straipsnio pakeitimas)

Įstatymu suteikiama teisė Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai nustatyti grąžinimo apribojimus užsienio valstybės apmokestinamiesiems asmenims, siekiantiems susigrąžinti PVM Lietuvos Respublikoje, tais atvejais, jeigu užsienio valstybė taiko apribojimus Lietuvos Respublikos apmokestinamiesiems asmenims, siekiantiems susigrąžinti PVM (ar jam tapatų mokestį) toje užsienio valstybėje).

3.10. Dėl klaidų deklaracijoje taisymo. (PVM įstatymo 911 straipsnio pripažinimas netekusiu galios). Įstatyme atsisakoma PVM įstatymo nuostatų dėl klaidų, padarytų PVM deklaracijose, taisymo, taip pat dėl terminų, kuriais gali būti taisomos dėl klaidos neatskaitytos pirkimo (importo) PVM sumos. Tokiu būdu, PVM tikslinimui bus taikomos bendros Mokesčių administravimo įstatymo nustatytos priemonės ir neatskaitytų pirkimo (importo) PVM sumų taisymui taikomi tokie pat terminai kaip pardavimo PVM sumų tikslinimui, t. y. už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus Be to, Įstatyme patikslinamos PVM įstatyme vartojamos sąvokos (PVM įstatymo 2 straipsnio pakeitimas).

Taip pat Įstatyme, atsižvelgiant į galiojančias Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas, atsisakoma sąvokų ,,piktybiniai mokesčių pažeidimai" bei panaikinamos nuostatas, susijusios su Komisija mokesčio mokėtojų prašymams dėl atsiskaitymo akcijomis ir turtu nagrinėti, taip pat atsisakoma perteklinio, Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnį dubliuojančio reglamentavimo, atsisakoma kitų neaktualių nuostatų (PVM įstatymo 91 straipsnio pakeitimas).

 

Viršininko pavaduotojas                                                             Gediminas Vyšniauskis

 

 

Teisės aktai
LRS  PVM įstatymas