« Grįžti

DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO TAIKYMO

Atnaujinimo data: 2010-12-31
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-40   Data   2010.12.31

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsižvelgdama į mokesčių mokėtojų paklausimus, paaiškina :

Situacija

agal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 dalies 2 punkto nuostatas, apskaičiuojant ir deklaruojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pajamas, gyventojų vykdomas nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veikla nepriskiriama individualiai veiklai. 

Klausimai:

 

1. Ar fizinių asmenų vykdomas nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimas yra PVM objektas?

 

Remdamiesi PVM įstatymo 3 straipsnio nuostatomis paaiškiname, kad fizinio asmens parduodami nekilnojamieji pagal prigimtį daiktai (pvz., žemė ar kitas nekilnojamas turtas) PVM objektu tampa tik tokiu atveju, jeigu PVM tikslais laikoma, kad fizinis asmuo vykdo ekonominę veiklą. Fizinio asmens sudaromi sandoriai laikomi ekonomine veikla tuomet, kai tokiems sandoriams būdingas tam tikras tęstinumas ir atsikartojimas bei ekonominės naudos siekimas (bet kokie atsitiktiniai sandoriai, kuriuos sudarę fiziniai asmenys neturi ketinimo vykdyti veiklą ir siekti gauti iš jos pajamų ateityje, nelaikomi ekonomine veikla ir nėra PVM objektas). Tačiau tai nereiškia, kad ekonominės veiklos nustatymas yra siejamas vien su tam tikru skaičiumi tapačių sandorių, sudarytų per tam tikrą apibrėžtą laikotarpį, ar su kokiu kitu kiekybiškai išreikštu kriterijumi. Tam, kad galima būtų nustatyti, ar fizinio asmens vykdomas nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimas, PVM tikslais gali būti laikomas ekonomine veikla, kiekvienas atvejis turi būti nagrinėjamas atskirai, įvertinama kiek galima daugiau su sandoriu susijusių aplinkybių, tokių, kaip šio turto įsigijimo būdas (pirktas, paveldėtas, atstatyta nuosavybė, dovanotas), parduodamų nekilnojamo turto objektų skaičius, požymiai apie ateityje numatomus žemės ar kito nekilnojamo turto tiekimo sandorius ir pan.

Primename, kad VMI prie FM parengtame leidinyje ,,Žemės ir kito nekilnojamojo turto apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu" išsamiai paaiškinta , kokiais atvejais fiziniam asmeniui, pardavusiam žemę ar kitą nekilnojamąjį turtą, atsiranda prievolė skaičiuoti PVM (šis leidinys paskelbtas VMI prie FM interneto svetainėje adresu tok ia eiliškumo tvarka: http://www.vmi.lt > Mokesčių konsultacijos ir naujienų prenumerata > Dokumentai > Leidiniai > PVM> Prekių ir paslaugų apmokestinimas PVM, lengvatos).

 

2. Ar fizinių asmenų vykdoma nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuomos veikla yra PVM objektas?

 

Fizinio asmens vykdoma nekilnojamojo pagal prigimtį daiktų nuoma yra PVM objektas. Tačiau pagal PVM įstatymo 31 straipsnio nuostatas nekilnojamojo pagal prigimtį daiktų nuoma PVM neapmokestinama, išskyrus:

1) viešbučių, motelių, kempingų ir panašios paskirties įstaigų teikiamas apgyvendinimo paslaugas;

2) gyvenamųjų patalpų nuomą, kurios laikotarpis ne ilgesnis kaip 2 mėnesiai;

3) bet kokių transporto priemonių (įskaitant orlaivius, laivus, geležinkelio riedmenis) stovėjimo, saugojimo aikštelių, garažų ar kitų panašios paskirties nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuomą;

4) bet kokių įrengimų (įskaitant seifo kameras), atitinkančių nekilnojamojo pagal prigimtį daikto sąvoką nuomą.

Todėl kai fizinis asmuo nuomoja nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, tai pirmiausia, vadovaujantis PVM įstatymo 31 straipsnio nuostatomis, reikia įvertinti, ar šio daikto nuoma apmokestinama PVM ar ne. 

Kai PVM mokėtoju neįsiregistravęs fizinis asmuo teikia PVM neapmokestinamas nekilnojamojo pagal prigimtį daikto (pvz., žemės, patalpų ar pan.) nuomos paslaugas, tai jam neatsiranda prievolės skaičiuoti PVM už nekilnojamų pagal prigimtį daiktų nuomą. Tačiau šiuo atveju fizinis asmuo, vadovaudamasis PVM įstatymo 31 straipsnio 3 dalies nuostatomis, turi teisę pasirinkti už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomą skaičiuoti PVM t uo atveju, kai nekilnojamasis pagal prigimtį daiktas yra nuomojamas apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui. Savo pasirinkimą apmokestinamasis asmuo, vadovaudamasis Pasirinkimo skaičiuoti pridėtinės vertės mokestį deklaravimo taisyklėmis, patvirtintomis VMI prie FM 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-26 (Žin.,2004, Nr. 37-1214), privalo deklaruoti gyvenamosios vietos apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – AVMI; žr. PVM įstatymo 31 straipsnio 3 dalies komentarą).

Kai fizinis asmuo teikia pagal PVM įstatymo nuostatas PVM apmokestinamas nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos paslaugas, ir bendra atlygio už suteiktas nuomos paslaugas suma per paskutiniuosius 12 mėnesių viršija (numato viršyti) 100 000 Lt, tai jis pradedant tuo mėnesiu, kurį minėta riba buvo viršyta, privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM.

Toks fizinis asmuo privalo gyvenamosios vietos AVMI pateikti tinkamai užpildytą FR0389 formos Fizinio asmens prašymą įregistruoti į pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro (ši forma ir jos užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 178; Žin., 2002, Nr. 66-2744). Įsiregistravęs PVM mokėtoju fizinis asmuo už teikiamas PVM apmokestinamo nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos paslaugas privalo skaičiuoti PVM taikant standartinį PVM tarifą, taip pat įgyja teisę prekių, paslaugų, susijusių su teikiamomis nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos paslaugomis, pirkimo PVM traukti į PVM atskaitą.

Jei minėtas fizinis asmuo nesiregistruoja PVM mokėtoju, tai jis pradedant tuo mėnesiu, kurį minėta riba buvo viršyta, nuo 100 000 Lt viršijančios sumos už teikiamas paslaugas turi apskaičiuoti PVM pagal formulę:

Mokėtina PVM suma = atlygis x PVM tarifas (proc.) /(100 proc. + PVM tarifas proc.).

Apskaičiuotą į biudžetą mokėtiną PVM sumą fizinis asmuo, neįsiregistravęs PVM mokėtoju, turi sumokėti į biudžetą iki 25 dienos kito kalendorinio mėnesio, einančio po to mėnesio už kurį apskaičiuota mokėtina PVM suma, ir kartu gyvenamosios vietos AVMI pateikti tinkamai užpildytą Neįregistruoto pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR0608 formą (šios apyskaitos forma ir jos užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA- 29, Žin., 2004, Nr. 46-1545).

 

Viršininko pavaduotoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilma Vildžiūnaitė