« Grįžti

DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO TAIKYMO VIEŠBUČIO TIPO IR SPECIALAUS APGYVENDINIMO PASLAUGOMS

Atnaujinimo data: 2010-12-31
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-12517   Data   2010.12.31

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsakydama į mokesčių mokėtojų, teikiančių viešbučio tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugas, pateiktus klausimus dėl PVM tarifo (standartinio ar lengvatinio) taikymo pereinamuoju laikotarpiu, paaiškina:

Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 3, 51, 9, 12, 121, 123, 13, 14, 15, 19, 35, 36, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 71, 71-1, 75, 83, 92, 95, 98, 101, 104, 106, 115-1, 115-2, 115-3, 115-5, 116, 118, 120 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo ir papildymo įstatymą (Žin., 2010, Nr. 148-7562) nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 nustatytas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms viešbučio tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugoms (toliau – apgyvendinimo paslaugos).

1 klausimas. Koks PVM tarifas (standartinis ar lengvatinis) turi būti taikomas suteiktoms apgyvendinimo paslaugoms, jeigu svečias viešbutyje gyvena ir 2010 metais ir 2011 metais (tarkime, atvyksta į viešbutį 2010 m. gruodžio 20 dieną, o išvyks 2011 m. sausio 5 dieną)? PVM sąskaita faktūra šiuo atveju už visas suteiktas apgyvendinimo paslaugas bus išrašyta svečiui išvykstant, t. y. 2011 m. sausio 5 dieną.

 

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau - PVM įstatymas) 18 straipsnio nuostatas už teikiamas paslaugas PVM apskaičiuojamas taikant toms paslaugoms PVM įstatyme nustatytą PVM tarifą, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. Pagal PVM įstatymo 14 straipsnio nuostatas prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda tada, kai yra išrašoma suteiktų paslaugų PVM sąskaita faktūra (kuri turi būti išrašyta nedelsiant suteikus paslaugas), o jeigu ji neišrašyta, tai kai paslauga suteikiama arba kai yra gaunamas atlygis už suteiktą paslaugą – priklausomai nuo to, kuris iš šių įvykių įvyksta anksčiau.

Kai apgyvendinimo paslaugos turistui ar kitam svečiui yra suteikiamos tęstiniam laikotarpiui, tai laikytina, jog šios apgyvendinimo paslaugos pilnai buvo suteiktos tada, kai pasibaigus visam apgyvendinimo laikotarpiui, svečias išvyksta iš viešbučio. Vadinasi, klausime nurodytu atveju reikia laikyti, kad apgyvendinimo paslauga svečiui buvo pradėta teikti 2010-12-20, o pabaigta – 2011-01-05. Todėl, kai pilnai suteikus šias apgyvendinimo paslaugas nedelsiant – 2011-01-05 paslaugų gavėjui (svečiui) išrašoma šių paslaugų PVM sąskaita faktūra, tai vadovaujantis aukščiau nurodytomis PVM įstatymo nuostatomis, suteiktoms apgyvendinimo paslaugoms taikomas ir išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas, t. y. toks PVM tarifas, kuris galioja prievolės apskaičiuoti PVM už suteiktas visas apgyvendinimo paslaugas (už laikotarpį nuo 2010-12-20 iki 2011-01-05) metu. Analogiškai turėtų būti apmokestinamos ir apgyvendinimo paslaugos tuo atveju, jeigu svečiui, pasinaudojusiam apgyvendinimo paslaugomis, išduodamas kasos aparato kvitas (t. y. išduotame kasos aparto kvite turi būti taikoma toks PVM tarifas, kuris galioja šio kvito išdavimo momentu).

 

2 klausimas. Koks PVM tarifas turi būti taikomas apgyvendinimo paslaugoms, kai svečias sumoka už paslaugas iš anksto, pvz.: 2010 12 29, tačiau paslaugos suteikiamos ir kitais metais, t.y. apsigyvenimo laikotarpis 2010-12-29 – 2011-01- 03?

 

Kadangi išankstinis apmokėjimas už teikiamas apgyvendinimo paslaugas laikytinas avansu, todėl jeigu apgyvendinimo paslaugas teikiantis asmuo nuo tokio avanso yra pasirinkęs skaičiuoti PVM, tai klausime nurodytu atveju tokiam gautam avansui 2010-12-29 išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje ar išduotame kasos aparato kvite turi būti apskaičiuotas PVM, taikant standartinį PVM tarifą (t. y. tarifą, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM momentu) nuo visos avanso sumos be PVM ir deklaruoti šią apskaičiuotą PVM sumą 2010 metų gruodžio mėnesio PVM deklaracijoje.

Tačiau, faktiškai suteikus apgyvendinimo paslaugas už visą laikotarpį nuo 2010-12-29 iki 2011-01-03, viešbutis turi teisę šioms suteiktoms apgyvendinimo paslaugoms taikyti lengvatinį 9 proc. PVM tarifą (žiūrėti atsakymą į pirmą klausimą).. Tokiu atveju, suteikęs viso laikotarpio apgyvendinimo paslaugas, viešbutis privalo išrašyti paslaugų gavėjui PVM sąskaitą faktūrą ir joje nurodyti 9 proc. PVM tarifą bei PVM sumą. Šiuo atveju 2011 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje apgyvendinimo paslaugų teikėjas turi deklaruoti tik skirtumą (su minuso ženklu) tarp suteiktų paslaugų PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos pardavimo PVM sumos ir nuo avanso apskaičiuotos PVM sumos.

Jeigu viešbutis nėra pasirinkęs skaičiuoti PVM nuo gauto avanso, tai gavęs avansą už numatomas suteikti apgyvendinimo paslaugas, jis neturi išrašyti PVM sąskaitos faktūros ir išskirti PVM nuo avanso sumos. Suteikęs apgyvendinimo paslaugas, viešbutis jas turi apmokestinti PVM ir įforminti išrašyta PVM sąskaita faktūra atsakyme į pirmą klausimą nurodyta tvarka.

 

3 klausimas. Viešbutis nespėjo perprogramuoti kasos aparato ir įvesti jame 9 proc. PVM tarifo. Už suteiktas apgyvendinimo paslaugas 2011 m. sausio 2 dieną gavo atlygį, Kasos aparate nurodytas PVM tarifas 21 proc., tačiau iš kliento paimta mažesnė PVM sumą, nes pritaikytas 9 proc. PVM tarifas. Ar galima kasos aparate pataisyti PVM tarifą?

 

Nepriklausomai nuo to, ar viešbučio naudojamas kasos aparatas buvo perprogramuotas laiku, ar pavėluotai, viešbučio teikiamos apgyvendinimo paslaugos turi būti apmokestintos PVM, taikant tokį PVM tarifą, kuris galioja prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu, kaip nurodyta atsakyme į pirmą klausimą. Todėl tie apgyvendinimo paslaugas teikiantys kasos aparatų naudotojai, kurie iki 2011-01-01 nesuspės perprogramuoti kasos aparatų skaičiuoti lengvatinį PVM tarifą, tačiau iš paslaugų gavėjų už suteiktas apgyvendinimo paslaugas paėmė PVM, taikant 9 proc. PVM tarifą, tai, nors kasos aparto kvite nurodė 21 proc. PVM tarifą, tačiau aparato kasos operacijų žurnaluose (apskaitos registruose) turi įrašyti šį lengvatinį PVM tarifą ir atitinkamai apskaičiuotas PVM sumas. Analogiškai mokestinio laikotarpio PVM deklaracijose taip pat turės nurodyti PVM sumas, apskaičiuotas taikant lengvatinį PVM tarifą. Tokiu atveju paslaugų gavėjui išduodamame kasos aparato kvite nurodytą neteisingą PVM tarifą ir PVM sumą reikia ištaisyti rankiniu būdu (laikantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 18 straipsnyje nustatytų reikalavimų). Be to, paslaugų gavėjui išrašytoje suteiktų apgyvendinimo paslaugų PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas teisingas PVM tarifas ir PVM suma.

 

4. klausimas. Ar kaimo turizmo paslaugas teikiantys fiziniai asmenys gali apgyvendinimo paslaugas apmokestinti PVM, taikant 9 proc. tarifą?

 

Kaip buvo minėta, nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 lengvatinis 9 proc. PVM tarifas taikomas ne tik turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms viešbučių tipo, bet ir specialaus apgyvendinimo paslaugoms. Pagal Turizmo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 852-32; 2002, Nr. 123-5507) nuostatas kaimo turizmo paslauga – kaimo gyvenamojoje vietovėje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 3000 gyventojų, ūkininko sodyboje ar individualiame gyvenamajame pastate teikiama specialaus apgyvendinimo paslauga.

Todėl, kaimo turizmo paslaugas teikiantys fiziniai asmenys, kurie minėtame Turizmo įstatyme nustatyta tvarka teikia specialaus apgyvendinimo paslaugas, turi teisę šioms apgyvendinimo paslaugoms nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 taikyti lengvatinį 9 proc. PVM tarifą, analogiškai kaip ir teikiamoms viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugoms.

 

Viršininko pavaduotoja                                       Vilma Vildžiūnaitė