« Grįžti

DĖL PRIEVOLĖS MOKĖTI PVM (PVM ĮSTATYMO 2, 13 IR 95 STR.)

Atnaujinimo data: 2006-12-28
Registracijos numeris   (18.4-31-2)-R-11464   Data   2006.12.28

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau-VMI prie FM), gauna paklausimų iš valstybės ir savivaldybės veiklą vykdančių asmenų (ministerijų, departamentų ir kt. asmenų) apie jų prievoles apskaičiuoti ir sumokėti pardavimo PVM už paslaugas ir prekes, įsigyjamas iš užsienio apmokestinamųjų asmenų pagal PVM įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau-PVM įstatymas) 95 straipsnio nuostatas. Pagal PVM įstatymo nuostatas paklausėjų vykdoma veikla yra ne PVM objektas, o valstybės ir savivaldybių funkcijų vykdymas, tačiau nurodytieji asmenys gali būti įsiregistravę PVM mokėtojais dėl prekių iš kitų valstybių narių įsigijimo arba dėl veiklos, kuri yra –PVM objektas.

1. Kokia veikla laikoma valstybės ir savivaldybės funkcijų vykdymu?

Pagal PVM įstatymo 2 str. 39 dalies nuostatas valstybės ir savivaldybių veikla – valstybės, savivaldybių, valstybės ar savivaldybių institucijų bei įstaigų, o įstatymų nustatytais atvejais – ir kitų viešųjų juridinių asmenų veikla, kurią vykdyti šiuos asmenis įpareigoja teisės aktai. Tačiau tokia šių asmenų vykdoma veikla, jeigu jos mastas neleidžia manyti, kad ji mažareikšmė, PVM įstatyme nelaikoma valstybės ir savivaldybių funkcijomis:
1) naujų prekių, konkuruojančių ar galinčių konkuruoti su apmokestinamųjų asmenų tiekiamomis prekėmis, tiekimas;
2) elektros energijos, dujų, šilumos ir kitų rūšių energijos, vandens, garo tiekimas;
3) vežimas, sandėliavimas, taip pat vandens (jūrų ir kt.) uosto paslaugų teikimas bei teisės naudotis oro uostais suteikimas;
4) prekybos mugių ir verslo parodų organizavimo paslaugų teikimas;
5) reklamos, rinkos ir (arba) viešosios nuomonės tyrimo ir kitų pagal savo esmę panašių paslaugų teikimas;
6) kelionių ir turizmo agentūrų paslaugų teikimas;
7) telekomunikacijų paslaugų teikimas;
8) visuomenės informavimo paslaugų teikimas;
9) maitinimo paslaugų teikimas;
10) žemės ūkio rinkos ekonominio reguliavimo agentūrų veikla, susijusi su žemės ūkio produktais, kai ji vykdoma pagal atitinkamus reglamentus dėl tų produktų bendros rinkos organizavimo;
11) nuoma;
12) bet kokia šios dalies 1–11 punktuose nenurodyta šių asmenų vykdoma veikla, jeigu ją vykdant šių asmenų tiekiamos prekės ir (arba) teikiamos paslaugos konkuruoja ar gali konkuruoti su apmokestinamųjų asmenų tiekiamomis prekėmis ir (arba) teikiamomis paslaugomis.

2. Ar valstybės ir savivaldybės funkcijas vykdantys asmenys laikomi apmokestinamaisiais asmenimis?

Pagal PVM įstatymo 2 str. 15 dalies nuostatas Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo tai - Lietuvos Respublikos juridinis arba fizinis asmuo, vykdantis bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą. Ekonomine veikla pagal PVM įstatymo 2 str. 6 dalies nuostatas nelaikoma valstybės ir savivaldybių veikla, kaip ji apibrėžta šio straipsnio 39 dalyje, net jeigu už tokią veiklą mokami mokesčiai ar rinkliavos. Todėl valstybės ar savivaldybių funkcijas vykdantys asmenys neveikia kaip apmokestinamieji asmenys, jeigu šių funkcijų vykdymui Lietuvoje įsigyja prekes ar paslaugas, neatsižvelgiant į tai, kad jie gali būti įsiregistravę PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių arba dėl PVM įstatymo 2 str. 39 dalies 1-12 punktuose nurodytos vykdomos veiklos.

3. Ar asmenys valstybės ar savivaldybės funkcijas vykdantys asmenys tuo pat metu gali veikti kaip apmokestinamieji ir kaip neapmokestinamieji asmenys? Kada jie veikia kaip apmokestinamieji asmenys, o kada - kaip neapmokestinamieji asmenys, jeigu prekes ir paslaugas įsigyja iš užsienio asmenų?

Valstybės ir savivaldybių funkcijas vykdantys asmenys tuo pat metu gali veikti ir kaip neapmokestinamieji asmenys, ir kaip apmokestinamieji asmenys. Paminėtieji asmenys veikia kaip neapmokestinamieji asmenys, vykdydami valstybės ar savivaldybės funkcijas, o kaip apmokestinamieji asmenys – kai tiekdami prekes ar teikdami paslaugas vykdo veiklą, kuri nelaikoma valstybės ar savivaldybės funkcijomis (2 str. 39 dalies 1-12 punktuose nurodytą veiklą).
Todėl asmenys valstybės ar savivaldybės funkcijų vykdymui įsigyjantys prekes ar paslaugas veikia kaip neapmokestinamieji asmenys ir jiems nėra prievolės PVM įstatymo 95 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM už iš užsienio asmenų, neįsikūrusių šalies teritorijoje, įsigyjamas paslaugas (prekes), kurių teikimo (tiekimo) vieta pagal PVM įstatymo nuostatas - Lietuva.

Tačiau valstybės ir savivaldybių funkcijas vykdantys asmenys PVM įstatyme nustatyta tvarka turi skaičiuoti PVM už:
· iš užsienio asmenų Lietuvoje įsigyjamas prekes ir paslaugas, skirtas PVM įstatymo 2 str. 39 dalies 1-12 punktuose nurodytai vykdomai veiklai, kai valstybės ir savivaldybių funkcijas vykdantys asmenys veikia kaip apmokestinamieji asmenys (PVM įstatymo 95 straipsnis);
· iš kitos valstybės narės įsigyjamas (iš kitos valstybės narės atgabenamas) prekes. Dėl prekių iš kitos valstybės narės įsigijimo valstybės ir savivaldybių funkcijas vykdantys asmenys registruojami PVM mokėtojais (PVM įstatymo 3 str. 2 dalis ir 71 (1) 1 dalis). Tačiau valstybės ir savivaldybių funkcijas vykdantys asmenys, kurie patys netiekia prekių ir neteikia paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 2 str. 39 dalies 1-12 punktuose, nors ir būtų įsiregistravę PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimo, nelaikomi apmokestinamaisiais asmenimis.

4. Ar kitos valstybės asmuo, išrašydamas PVM sąskaitą faktūrą, gali neskaičiuoti PVM, jeigu jis valstybės ir savivaldybių funkcijas vykdantiems asmenims teikia šių funkcijų vykdymui skirtas paslaugas, kurių teikimo Lietuva būtų tik tuomet, jeigu paslaugos pirkėjas – apmokestinamasis asmuo?

Teikiamos paslaugos, kurioms netaikoma PVM lengvata arba netaikomas 0 PVM tarifas, atsižvelgiant į paslaugų suteikimo vietą pagal bendruosius apmokestinimo PVM principus apmokestinamos arba paslaugos teikėjo valstybėje, arba paslaugos pirkėjo valstybėje. Jeigu užsienio asmuo, neįsikūręs Lietuvoje, teikia paslaugas, kurių teikimo vieta persikelia į Lietuvą, kai jų pirkėjas yra Lietuvos apmokestinamasis asmuo, tai pirkėjui - apmokestinamajam asmeniui atsiranda prievolė pačiam apskaičiuoti ir sumokėti įsigytų paslaugų pardavimo PVM.
Jeigu užsienio asmuo be PVM teikia paslaugas, kurių teikimo vieta persikelia į Lietuvą, kai jų pirkėjas yra Lietuvos apmokestinamasis asmuo, tačiau nurodytame sandoryje paslaugas įsigyja valstybės ar savivaldybių funkcijas vykdantis asmuo, tai pirkėjas turėtų informuoti užsienio asmenį, kad nėra Lietuvos apmokestinamasis asmuo, nes paslaugas įsigyja valstybės ar savivaldybės funkcijų vykdymui ir kad jam neatsiranda prievolė apskaičiuoti PVM už įsigytas paminėtas paslaugas. Jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus tokiam paslaugų teikimui netaikoma PVM lengvata, tai už tokias paslaugas, kurių vieta nepersikelia į Lietuvą, užsienio asmuo apskaičiuoja PVM taikomą jo šalyje.

5. Dėl kokių paslaugų įsigijimo pirkėjui - Lietuvos apmokestinamajam asmeniui atsiranda prievolė skaičiuoti PVM, kai jis paslaugas įsigyja iš užsienio asmenų, neįsikūrusių Lietuvoje?

Pagal PVM įstatymo 95 str. 2 dalies nuostatas paslaugų pirkėjas, jeigu jis yra apmokestinamasis asmuo, privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM už jam užsienio asmens, neįsikūrusio Lietuvoje (nesvarbu, kad užsienio asmuo būtų įsiregistravęs PVM mokėtoju Lietuvoje), šalies teritorijoje teikiamas paslaugas, nurodytas PVM įstatymo 13 str. 6 ir 9 dalyse, būtent:
1) autorių teisių, taip pat gretutinių teisių, teisių naudotis išradimų patentu, pramoniniu dizainu, puslaidininkių gaminio topografija, prekių ženklu, firmos vardu, slapta formule ar metodu perdavimą ar teisės naudotis jais suteikimą, teisių perdavimą pagal franšizės sutartį ir kitokių pagal savo esmę panašių teisių perdavimą;
2) konsultacines, teisines, audito, apskaitos, inžinerines paslaugas (nenurodytas 13 str. 3 dalies 3 punkte), techninio tikrinimo ir analizės, rinkos tyrimo, viešosios nuomonės tyrimo bei kitas pagal savo esmę panašias paslaugas;
3) nestandartizuotos programinės įrangos kūrimą, pardavimą ir kitokį perdavimą, duomenų apdorojimą, informacijos perdavimą (kai tokios paslaugos nelaikytinos elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis);
4) draudimo paslaugas, taip pat finansines paslaugas (išskyrus seifų nuomą);
5) aprūpinimo personalu paslaugas (išskyrus personalo apmokymą ir rengimą);
6) reklamos paslaugas;
7) telekomunikacijų paslaugas;
8) elektroniniu būdu teikiamas paslaugas (tokias kaip: interneto puslapių kūrimas ir jų priežiūra, kompiuterinių programų tiekimas, jų atnaujinimas ir priežiūra, prieigos prie duomenų bazių teisės suteikimas, muzikos kūrinių, filmų, žaidimų tiekimas, nuotolinis mokymas ir kt.;
9) radijo ir televizijos transliavimo paslaugas;
10) kilnojamųjų daiktų (išskyrus bet kokių rūšių transportą) nuomos paslaugas;
11) įsipareigojimą susilaikyti nuo bet kurios iš šioje dalyje nurodytų veiklų vykdymo arba pasinaudojimo bet kuria iš šioje dalyje nurodytų teisių;
12) teisę prieiti prie gamtinių dujų ir elektros energijos tiekimo sistemų, transportuoti gamtines dujas ir (arba) elektros energiją gamtinių dujų ir elektros energijos tiekimo sistemomis suteikimą bei kitas tiesiogiai su tuo susijusias paslaugas (įsigaliojo nuo 2005 m. sausio 1 d.);
13) atstovavimo (agento) paslaugas, kai atstovaujama teikiant arba įsigyjant bet kurią iš 1-12 punkte nurodytų paslaugų;
14) atitinkamos rūšies transporto nuomos paslaugas, kai jas teikia įsikūręs už Europos Bendrijų teritorijos ribų asmuo arba kai paslauga teikiama per padalinį, esantį už Europos Bendrijų teritorijos ribų, o išnuomotas atitinkamos rūšies transportas faktiškai naudojamas daugiausia šalies teritorijoje.

6. Jeigu užsienio apmokestinamasis asmuo yra Lietuvoje įkūręs atstovybę, ar laikoma, kad užsienio asmens paslaugos suteikiamos per užsienio asmens padalinį Lietuvoje?

Pagal PVM įstatymo 2 str. 20 punkto nuostatas padalinys – tai fiksuota vieta, per kurią vienos valstybės apmokestinamasis asmuo verčiasi ekonomine veikla kitoje valstybėje. Fiksuotai vietai būdingi požymiai yra nuolatinumas, savarankiškumas, bei techniniai ir personalo ištekliai. Plačiau fiksuotos vietos sąvoka paaiškinta PVM įstatymo 2 straipsnio komentare.
Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.56 straipsnio nuostatomis, juridinio asmens atstovybė yra struktūrinis padalinys, kuris, skirtingai nei filialas, atlieka specifinę juridinio asmens funkciją, atstovauja juridinio asmens interesams ir juos gina. Taigi, nors civilinės teisės prasme atstovybė ir yra laikoma įmonės padaliniu, tačiau PVM įstatymo taikymo tikslais, jeigu užsienio asmens padalinys neatitinka fiksuotos vietos sąvokos požymių, tai nelaikoma, kad užsienio asmuo turi padalinį Lietuvoje.

7. Dėl kokių kitų paslaugų teikimo (prekių tiekimo) pirkėjui - Lietuvos apmokestinamajam asmeniui atsiranda prievolė skaičiuoti PVM, kai jis paslaugas įsigyja iš užsienio asmenų?

Pagal PVM įstatymo 95 str. 5 dalies nuostatas paslaugų pirkėjas, jeigu jis yra apmokestinamasis asmuo, privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM už jam užsienio asmens, neįsikūrusio Lietuvoje ir neįsiregistravusio PVM mokėtoju Lietuvoje, šalies teritorijoje teikiamas šias paslaugas ir tiekiamas prekes:
1) su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais susijusias paslaugas, kai daiktai, su kuriais paslaugos susijusios, yra ar bus pastatyti šalies teritorijoje. Taikant šią nuostatą, su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais susijusiomis paslaugomis laikomi:
· statybos, projektavimo ir tyrinėjimo darbai;
· nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma;
· atstovavimo (agento) nuomojant, parduodant ir (arba) įsigyjant nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus paslaugos, šių daiktų vertinimo, architektų, inžinerinės paslaugos, nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų priežiūros paslaugos ir kitos su šiais daiktais susijusios paslaugos.
2) kultūros, meno, sporto, švietimo, mokslo, mokymo, pramogų ir panašias paslaugas, įskaitant tokio pobūdžio renginių organizatorių paslaugas, taip pat pagalbines paslaugas, reikalingas minėtoms paslaugoms suteikti, kai šioje dalyje nurodytos paslaugos nelaikytinos elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis, kai jos faktiškai atliktos šalies teritorijoje.
3) kitas paslaugas arba prekes, jeigu jų teikimo (tiekimo) vieta pagal PVM įstatymo nuostatas yra Lietuva.
Daugiau informacijos apie PVM įstatymo nuostatų taikymą galima rasti PVM įstatymo komentare, kuris skelbiamas VMI prie FM interneto svetainėje adresu www.vmi.lt .
Apie šio rašto nuostatas prašome informuoti pavaldžias institucijas.
Jeigu Jums kiltų kokių nors klausimų, susijusių su PVM apmokestinimo klausimais, maloniai prašome kreiptis į mus.

Viršininkas Modestas Kaseliauskas