« Grįžti

DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMO TVARKOS UŽSIENIEČIAMS

Atnaujinimo data: 2009-08-20
Registracijos numeris   (18.26-31-1)-R-7985   Data   2009.08.20

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –VMI prie FM), atsižvelgdama į tai, kad 2008 m. gruodžio 22 d. priimtas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 2, 6, 8, 15, 16, 17, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas ( Žin., 2008, Nr. 149 ), pagal kompetenciją paaiškina apie privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų mokėjimo tvarką užsieniečiams. Šis paaiškinimas yra suderintas su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (2009-04-16 raštas Nr. (28.4-63) SD-3386), Valstybine ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (2009-04-21 raštas nr. 4K-21-2394) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (2009-04-16) raštas Nr. (1.11) I-2232).

 

I. Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų PSD įmokų mokėjimo tvarka užsieniečiams

 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; toliau – SDĮ) 6 str. 1 dalies nuostatas, PSD yra draudžiami:

1) Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje;

2) laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, jeigu jie teisėtai dirba Lietuvos Respublikoje, bei nepilnamečiai jų šeimos nariai;

3) užsieniečiai, nurodyti SDĮ 6 straipsnio 4 dalies 17 ir 18 punktuose.

 

Asmenų, kuriems buvo taikomi kelių ES valstybių narių teisės aktai, arba kurie persikelia gyventi iš vienos ES valstybės narės į kitą, socialinę apsaugą reglamentuoja 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (toliau – Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 35), ir 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis pirmojo reglamento įgyvendinimo tvarką (toliau – Reglamentas (EEB) Nr. 574/72) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83).

Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 taikomas pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims arba savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie yra vienos iš Europos Sąjungos (toliau – ES), Europos Ekonominės Erdvės (toliau – EEE) valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos (toliau – Šveicarija) piliečiai, asmenys be pilietybės ir pabėgėliai, gyvenantys vienos iš ES, EEE valstybių ar Šveicarijos teritorijoje, bei šių asmenų šeimos nariams ir maitintojo netekusiems asmenims. Taip pat Reglamento nuostatos taikomos aukščiau minėtų valstybių valstybės tarnautojams, studentams, pensininkams.

Vadovaujantis Reglamentu (EEB) Nr. 1408/71 dirbančiais pagal darbo sutartį ar dirbančiais savarankiškai laikomi asmenys, kurie yra apdrausti privalomu draudimu bent nuo vienos socialinio draudimo (įskaitant PSD) rizikos, kurią apima pagal darbo sutartį dirbančių asmenų arba savarankiškai dirbančių asmenų socialinės apsaugos sistemos arba valstybės tarnautojų specialios sistemos.

Trečiųjų šalių piliečiams, o taip pat jų šeimos nariams ir maitintojo netekusiems asmenims Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 taikomas, jeigu jie legaliai gyvena vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių teritorijoje ir jų padėtis yra tokia, kuri visais atžvilgiais neapsiriboja viena valstybe nare (pvz., gyvendami ES dirbo skirtingose ES valstybėse narėse arba dirba ir gyvena skirtingose valstybėse narėse).

Asmenims, nepriklausantiems nei vienai iš išvardytų kategorijų, Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 nuostatos netaikomos.

 

Remiantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 13 str. 1 dalies nuostatomis, asmeniui gali būti taikomi tik vienos valstybės narės teisės aktai. T. y., siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo, socialinio draudimo (įskaitant PSD) įmokas asmuo, kuriam taikomas Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 , moka tik vienoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje. Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 VII priede numatytos išimtys, kada asmuo gali būti draudžiamas socialiniu draudimu dviejose valstybėse narėse, pvz., kai asmuo Belgijoje, Danijoje, Italijoje ar Portugalijoje dirba savarankiškai, ir tuo pat metu turi darbo sutartį kitoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje .

Atsižvelgiant į tai, kad PSD yra viena iš socialinio draudimo rūšių ir į tai, kad išmokų natūra teikimas (sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas iš PSD fondo biudžeto lėšų) patenka į Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 taikymo sritį (Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 4 straipsnis), Lietuvoje ir kitose ES, EEE valstybėse narėse ar Šveicarijoje dirbantys asmenys PSD įmokas gali mokėti tik vienoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje.

Asmuo, dirbantis vienoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje, tačiau gyvenantis kitoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje, arba asmuo, vykdantis veiklą daugiau nei vienoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje, pats turi pranešti ES, EEE valstybės narės ar Šveicarijos, kurios teritorijoje jis gyvena arba kurios teritorijoje vykdo veiklą, atitinkamai socialinio draudimo (ir sveikatos) įmokas administruojančiai kompetentingai įstaigai, kad jam taikomi kitos ES, EEE valstybės narės ar Šveicarijos teisės aktai. Pranešimo forma:

1) Standartizuotas dokumentas – galiojanti E 101, E 102 arba E 103 formos pažyma dėl taikytinų teisės aktų, patvirtinta Europos Bendrijos Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos 1993 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 153 dėl pavyzdinių formų, būtinų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikyti (OL L 244, 1994 9 19, p. 22; su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 202; OL, 2005 3 15, L 77/1) (toliau – Pažyma). Pažyma patvirtina, kad joje nurodytam asmeniui yra taikomi valstybės narės, kurios kompetentinga įstaiga išdavė šią pažymą, teisės aktai ir kad asmuo yra apdraustas socialiniu (ir sveikatos) draudimu toje šalyje.

2) Kadangi Pažyma išduodama ne visais atvejais – o tik Reglamento 1408/71/EEB 13(2)(d) str., 14(1)(a) str., 14(2)(a) str., 14(2)(b) str., 14a(1)(a) str., 14a(2) str., 14a(4) str., 14b(1) str., 14b(2) str., 14b(4) str., 14c(a) str. ir 17 str. numatytais atvejais, pavyzdžiui, tada, kai asmuo dirba ar užsiima savarankiška veikla dviejose ES, EEE valstybėse narėse ar Šveicarijoje, arba dirba kitoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje, o yra komandiruotas į Lietuvą. Kitais atvejais toks standartizuotas dokumentas neišduodamas (pavyzdžiui, kai pagal kitos valstybės teisės aktus asmens vykdoma veikla neprilyginama savarankiškam darbui). Tais atvejais, kai Pažyma neišduodama, gyventojas gali pateikti kitos ES, EEE valstybės narės ar Šveicarijos kompetentingos įstaigos, atsakingos už taikytinos teisės nustatymą, įgyvendinant minėtus ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus, raštišką laisvos formos patvirtinimą, kad asmuo atitinkamais laikotarpiais yra apdraustas socialiniu (įskaitant sveikatos) draudimu toje kitoje ES ar EEE valstybėje narėje (ar Šveicarijoje).

 

Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 nustato prievolę gyventojui pačiam informuoti gyvenamosios vietos kompetentingą įstaigą apie tai, kad jam taikomi kitos valstybės narės teisės aktai. Atsižvelgiant į šią nuostatą, ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje savarankiškai dirbantis asmuo, kuris vykdo veiklą ir Lietuvoje, arba asmuo, kuris tuo pačiu metu vykdo savarankišką veiklą Lietuvoje bei kitoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje, arba vykdo savarankišką veiklą Lietuvoje ir tuo pačiu metu dirba pagal darbo sutartį kitoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje, ir kuriam, remiantis Reglamentu (EEB) Nr. 1408/71 , taikomi ne Lietuvos teisės aktai socialinio (ir sveikatos) draudimo srityje, turi pateikti apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) ES, EEE valstybės narės ar Šveicarijos kompetentingos įstaigos išduotą Pažymą arba raštišką patvirtinimą, kad asmuo yra apdraustas socialiniu (ir sveikatos) draudimu kitoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje.

Tik tokiu atveju asmuo bus atleistas nuo prievolės mokėti PSD įmokas, priklausančias mokėti pagal SDĮ 17 str. 4-7 dalių nuostatas (t.y. pagal nuostatas, kuriose nurodytas PSD įmokas administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija), Lietuvoje. Pažymėtina, kad asmenų, kurie dirba pagal darbo sutartis, taip pat kitų asmenų, nurodytų SDĮ 17 str.1 ir 3 dalyse, PSD įmokas administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos.

 

Tam, kad Lietuvoje gyvenantys, bet kitose ES, EEE valstybėse narėse ar Šveicarijoje dirbantys asmenys galėtų gauti visas sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje, jie turi teritorinei ligonių kasai, kurios aptarnaujamos veiklos zonoje gyvena, pateikti šalies, kurioje dirba, kompetentingos įstaigos išduotą E 106 formos pažymą, kurios forma patvirtinta jau aukščiau minėtu Europos Bendrijos Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos 1993 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 153 dėl pavyzdinių formų, būtinų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikyti. Pažymėtina, kad asmuo, užregistravęs Lietuvoje, teritorinėje ligonių kasoje, valstybės, kurios teritorijoje dirba arba vykdo savarankišką veiklą, kompetentingos įstaigos išduotą E 106 formos pažymą, gali šią pažymą, taip pat kaip įrodymą, kad yra apdraustas sveikatos draudimu kitoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje , pateikti AVMI.

Jeigu asmuo atitinkamos formos pažymos ar raštiško patvirtinimo (ant užsienio institucijos firminio blanko), kuris patvirtina, kad asmuo yra apdraustas PSD kitoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje, AVMI nepateikia, šiam asmeniui, savarankiškai dirbančiam Lietuvos Respublikoje, atsiranda prievolė mokėti PSD įmokas atsižvelgiant į SDĮ 17 str. 4-7 dalių nuostatas.

 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, jeigu asmuo, kuris Lietuvos Respublikoje:

1. vykdo individualią veiklą neįsigijęs verslo liudijimo ar (ir)

2. vykdo individualią veiklą įsigijęs verslo liudijimą; ar (ir)

3. užsiima žemės ūkio veikla; ar (ir)

4. yra individualios įmonės savininkas; ar (ir)

5. yra ūkinės bendrijos narys,

ir kuriam, remiantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 nuostatomis taikomi kitos ES ar EEE valstybės narės socialinį (įskaitant ir sveikatos) draudimą reglamentuojantys teisės aktai, atleidžiamas nuo Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų PSD įmokų mokėjimo, kurias aukščiau išvardintoms PSD draudžiamųjų gyventojų kategorijoms nustato SDĮ , jeigu šis gyventojas AVMI pateikia atitinkamos formos pažymą (E 101, E 102, E 103, E 106) ar raštišką patvirtinimą (ant užsienio institucijos firminio blanko), kad asmuo yra apdraustas PSD kitoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje.

 

· SDĮ 17 str. 8 dalies nuostatų taikymas

Pažymime, kad remiantis SDĮ 17 str. 8 dalies nuostatomis, nuo atsitiktinių gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamųjų pajamų PSD įmokas privalo mokėti tik nuolatiniai Lietuvos gyventojai.

 

· Pensiją iš kitos ES, EEE valstybės narės ar Šveicarijos gaunančio asmens PSD įmokų mokėjimo tvarka

Tuo atveju, kai užsienietis, gaunantis pensiją iš kitos ES, EEE valstybės narės ar Šveicarijos, persikelia gyventi į Lietuvos Respubliką ir teritorinė ligonių kasa užregistruoja šio asmens kompetentingos įstaigos jam išduotą E 121 formos pažymą (kurios forma patvirtinta Europos Bendrijos Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos 1993 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 153 dėl pavyzdinių formų, būtinų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikyti), jis Lietuvos Respublikoje gauna sveikatos priežiūros paslaugas tokiomis pat sąlygomis, kaip ir apdraustieji PSD Lietuvos Respublikoje, bet ES, EEE valstybės narės ar Šveicarijos, kurioje šis gyventojas apdraustas, kompetentinga dėl sveikatos draudimo įstaiga apmoka jam suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas Reglamento (EEB) Nr. 574/72 nustatyta tvarka.

Tačiau, remiantis Reglamento (EEB) Nr. 574/72 nuostatomis, jeigu užsieniečiui, kuris gauna pensiją iš kitos ES, EEE valstybės narės ar Šveicarijos ir gyvena Lietuvos Respublikoje, atsiranda prievolė mokėti PSD įmokas pagal SDĮ 4-7 dalių nuostatas (pavyzdžiui, šis asmuo Lietuvos Respublikoje įregistruoja individualią veiklą), nuo veiklos vykdymo pradžios šiam gyventojui visais atvejais pradedami taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktai, t.y. visais atvejais jis privalo mokėti PSD įmokas Lietuvos Respublikoje. Tam, kad būtų išvengta dvigubo PSD įmokų mokėjimo, teritorinė ligonių kasa informuoja E 121 formos pažymą išdavusią kompetentingą įstaigą, kad asmuo pradėjo dirbti ir mokėti PSD įmokas Lietuvoje, ir kad šiam asmeniui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

 

III. Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų administruojamų PSD įmokų mokėjimo tvarka užsieniečiams

 

Asmenų, kurie dirba pagal darbo sutartis, taip pat kitų asmenų, nurodytų SDĮ 17 str.1 – 3 dalyse, PSD įmokas administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos.

Atkreipiame dėmesį, kad šių asmenų, išskyrus autorinius atlyginimus, sportininkų ir atlikėjų pajamas gaunančius asmenis, PSD įmokų mokėjimo tvarka nėra siejama su nuolatine gyvenamąja vieta Lietuvoje, t.y. jei pagal Reglamento (EEB) Nr. 574/72 ar pagal tarptautinių sutarčių socialinės apsaugos srityje nuostatas taikoma Lietuvos teisė, tai jų įmokos mokamos tokia pat tvarka kaip ir Lietuvos gyventojų.

Siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo, asmenims, kuriems taikomas Reglamentas 1408/71 ir kurie pagal darbo sutartį dirba Lietuvoje bei kitoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje ir legaliai gyvena vienoje iš šių valstybių, taikomos Reglamento 1408/71 nuostatos, nustatančios, kad socialinio draudimo (įskaitant PSD) įmokas asmuo moka tik vienoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje. Taigi, jei Lietuvoje laikinai gyvenančiam ir dirbančiam pagal darbo sutartį asmeniui taikomi kitos valstybės narės teisės aktai, jis, pateikęs privalomojo sveikatos draudimo įmokų administratoriui – VSDFV teritoriniam skyriui – dokumentą ( E 101 arba E102, arba E103 formos pažymą), įrodantį, kad yra apdraustas socialiniu ir sveikatos draudimu kitoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje , turi teisę nemokėti PSD įmokų Lietuvoje.

Jei nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, nurodyti SDĮ 17 str. 1 dalyje (asmenys, dirbantys pagal darbo sutartį, ir kt.), nepateikia VSDFV teritoriniam skyriui pirmiau nurodytų E formos pažymų, patvirtinančių jų socialinį (ir sveikatos) draudimą kitoje valstybėje, jie turi mokėti PSD įmokas nuo su darbo santykiais susijusių pajamų ta pačia tvarka kaip ir nuolatiniai Lietuvos gyventojai.

Atkreiptinas dėmesys, kad asmeniui, tuo pačiu metu dirbančiam pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikoje ir vykdančiam savarankišką veiklą vienoje iš šių šalių: Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Vokietijoje, Estijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Kipre, Maltoje, Portugalijoje, Suomijoje, Slovakijoje ar Švedijoje, turi būti taikomi dviejų šalių socialinės apsaugos įstatymai. Toks asmuo privalo mokėti SDĮ 17 str. 1 ir 2 dalyse numatytas PSD įmokas Lietuvoje.

Pažymėtina, kad pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295; 2009, Nr. 25-972) 4 straipsnio 5 dalį, autoriai, sportininkai, atlikėjai draudžiami socialiniu draudimu tik tuomet, kai jie yra nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, o atitinkamas pajamas gauna iš draudėjo – Lietuvos vieneto".

 

 

 

 

Pagarbiai

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis